Greta Garbo stannar hemma ända till våren.

Greta Garbo har nu börjat visa sig på Stockholms gator och teatrar efter att en tid ha vilat ut hos greven och grevinnan Wachtmeister på Tistagård. I sällskap med grevinnan W. besökte fröken Garbo på måndagskvällen Karl-Gerhards. revy på Komediteatern och blev där hjärtligt hyllad både från scenen och av publiken. Hon fick av revyförfattaren mottaga en stor blombukett under publikens tilljublande hyllning.
Nu är isen bruten och nu väntar publiken — och sannolikt går den önskan i uppfyllelse — att snart nog få se publikgunstlingen på andra av stadens teatrar och biografer. Vilken av de sistnämda det först blir är ej så gott att
säga, men de speciellt initierade tro att det blir Röda Kvarn, Palladium och China nu till att böria med, sedan kanske också någon annan.
Förmodligen far Greta Garbo på nytt till landet, men under stockholmsvistelsen. dessa dagar kommer hon att hälsa på sina gamla vänner och se den sevärda sceniska konst som f. n. står till buds.
Hur länge hon kommer att stanna i Sverige är ej känt, men det blir till fram på vårsidan. Julen vill hon nu alldeles bestämt fira i hemlandet i kretsen av de sina.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Kristian IV:s krigskassa återfinnes?

En färjkarl Henriksen var för några dagar sedan ute och fiskade på Stillings sjö i Danmark och fick därvid något tungt i sitt nät. Det visade sig vara ett lås, just maken till dem man känner till från la skattekistor. Låset var 33 cm. i höjd och 34 cm, i bredd samt vägde omkring 5 kg Låset är dekorativt och konstfärdigt utfört av smidesjärn. Färjkarlen har noga utmärkt det ställe där han gjorde fyndet, och i samråd med sakkunskapen har man nu i orten börjat sätta i gång undersökningar för att event. få upp den stora guldskatt, som skall finnas i sjön.
Under Karl X Gustavs danska fälttåg, då man övertågade de danska Bälten flydde några danska kompanier mot norr och satte sig fast i Skanderborgs slott. De fördrevos dock även därifrån av svenskarna och medförde då på flykten Kristian IV:s krigskassa, vilken säges hava uppgått till cirka 70,000 kr, i gulddukater och joachimthaler, Under kompaniernas flykt hände ett missöde. Släden, varpå krigskassan transporterades, fick ena meden sönderkörd, då man befann sig på Stillings sjös istäcke. Den resolute befälhavaren föredrog då att sänka kistan med krigsskatten i sjön, framför att låta den falla i svenskarnas händer.
Nu efter snart 300 år kanske den återfinnes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+17,2764,7
kl. 4 e. m.+15,9764,5
kl. 6 e. m.+14,9764,5
kl. 8 e. m.+12,8764,8
kl. 10 e. m.+11,7764,9
kl. 12 midnatt+11,2765,0
kl. 2 f. m.+11,7765,2
kl. 4 f. m.+10,7764,9
kl. 6 f. m.+11,1764,8
kl. 8 f. m.+14,5764,8
kl. 10 f. m.+16,8764,6
kl. 12 middag+16,5764,5

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Regina.

Kärlekskommando.

I huvudvollerna:
Dolly Haas—Gustav Fröblich.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Dödsfall. Valborg Jacobsson

Min älskade maka Valborg Jacobsson f. Nilsson, avled hastigt i natt lämnande mig, liten son, åldrig fader, syskon, svärföräldrar samt övriga släktingar och många vänner i namnlös sorg och saknad.
Äppelviken den 380 aug. 1982.
Eric Jacobsson.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Auktionsuppbörd.

För aukt. vid Valla i Klinte uppbäres likvid därstädes måndagen den 5 sept. fr. kl. 12—2 e m. Tisdagen den 6 sept. å mitt kontor, Smedjegat. 3, för aukt. vid Smiss i Stenkyrka, Gust. Nyström, Nyholm, Nilsson, Pilbagen, von Corswant, Hästnäs, Angelöf, Gråbo och Vestös i Hall Inropare uppmanas på det bestämdaste att å sagda dagar gina inrop inbetala.
Visby den 31 aug. 1932.
Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Våra gotländska lantarbetare

ha anledning att fråga sig, huru förhållandena skulle ha varit för det gotländska jordbruket och därmed också för dem själva, om riksdagens borgerliga majoritet icke i strid med socialdemokraternas avslagsyrkanden beslutat en rad hjälpåtgärder till jordbrukets skydd. Om socialdemokraterna hade fått råda, hur hade det då varit med den gotländska betodlingen, med priset på vår gotländska spannmål o. s. v.? Förhållandena äro bedrövliga nu, men hur hade det varit utan statens stöd?
Det är tacknämligt, att våra jordbrukare beredas tillfälle till billiga lån. Men icke kan man hjälpa jordbruket, som förut dignar under skuldsättningens bördor, genom att lägga på detsamma nya lån, d. v. s. nya amorteringar och ökade räntekostnader? Det blir en hjälp för stunden att ännu en tid hålla det flytande, men det behövs kraftigare åtgärder, om jordbruket skall kunna göras räntabalt. Ty där ligger den viktigaste frågan. Jordbruket behöver ett sådant pris för sina saluprodukler, att jordens brukare kunna bestrida jordbrukets omkostnader, däribland också betala arbetslöner, och även själva skaffa sig sin utkomst.
Men en politik, som har detta syfte, bekämpas konsekvent av socialdemokraterna. De produkter, som jordbruket lämnar, måste hållas nere i pris. Konsumenternas intresse fordrar detta. Det spelar ingen roll, om detta pris icke täcker produktionskostnaderna. Få konsumenterna samma varor billigare genom import från främmande länder, såföredrager man detta, Kunna det svenska jordbrukets arbetare icke konkurrera med negrer och kulis, så må de själva stå sitt kast. D. v. s. de få gå till sin kommun och begära tillsättande av arbetslöshetskommitté och anordnandet av nödhjälpsarbeten. Men vilka jordbrukskommuner ha i dessa tider sådana finanser, att de mäkta med detta?
Ett av de för våra gotländska lantarbetare allra svåraste förhållanden är, att jordbrukarna på grund av sina ekonomiska svårigheter måste inskränka och inställa alla arbeten, som rimligen kunna skjutas på framtiden. Därav följer, att de arbetare, som försörja sig med mera tillfälliga arbeten hoa lantbrukare, komma att sakna levebröd. Det blir en oundviklig konsekvens av jordbrukskrisen, som inga socialistiska deklamationer kunna undanröja,. De socialdemokratiska arbetarkommunerna på landsbygden torde i detta avseende säkerligen icke ha hågot bröd att skänka. Få arbetarna någon gång ett ordentligt arbetstillfälle, få de väl vara tacksamma, om det icke kommer en prickningsaktion i syfte att ta brödet ur munnen för dem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201

Till ordinarie småskollärarinna

i Gammelgarns församling fr. o. m. 1 jan. 1933 har bland 45 sökande enhälligt valts den i första förslagsrummet uppförda fröken Margit Stenqvist från Visby, f. n. vikarie i tjänsten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 augusti 1932
N:r 201