Skarpskytte- och Jägare-gillet

firade i förrgår, under det angenämaste väder, sin ärliga skyttelest. Skyttarnes antal var ovanligt stort, uppgående till 86, hvaraf endast några få begagnade egna gevär och de öfrige kronans bakladdningsgevär. Skjutningen verkställdes med 5 skott på 600 fots afständ, mot 12-ringad tafla af 2 fots radie, och utföll sålunda:
1:a priset, 100 kronor, erhölls för 44 ints af Johan Qviherg från Hafdhem;
2:a prisat, 75 kr., erhölls för 43 points af P. N. Pettersson från Björke;
3:dje riset, 50 kr., erhölls för 40 points af E. Media från Eskelhem;
4:de priset, 30 kr., erhölls för 39 points af J. Engvall från Lumelunda;
5:te priset, 25 kr., erhölls för 30 points af A. Thomasson från Hogrän och
6:te och 7:de priset á 10 kr. erhölls för 35 points af Lars Larsson från Garde och Victor Hanell från Hejdeby.

Framlidne landshöfdingen Hohenhausens minnespris 15 kronor, vanns af Oscar Carlström från Bunge. — Pricken träffades och kanonen affyrades sju gånger under skjutningen.
Sedan dessa priser under fanfarer blifvit utdelade och Hans Maj:t Konungens skål, föreslagen at dagens skyttemästare, Johan Qviherg, och ledsagad af fanfarer och folksången, samt Gotlands Jägare-gilles och Skyttemästarens skål, föreslagen at Gillets för dagen tjenstgörande ordförande, druckits, företogs skjutning å rörligt föremål, en räf, hvatuti 30 skyltar deltogo och trenne priser utdelades, nemligen till:
Konsul Carl Falk,
Oskar Melin från Sanda och Styckjunkare Wiesselgrem.
Musik utfördes under skjutningen af Gotlands National-Bevärings musikkår. hvilket mycket bidrog till böjande af ledamöternas och de mänga åskådarnes nöje.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juli 1875
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *