Kungörelse.

Sedan lantbrukaren Knut G. A. Pettersson i Tors, Bro socken, på grund av den 13 april. 1932 ingiven ansökan den 9 maj 1932 försatts i konkurstillstånd vid Gotlands norra domsagas Häradsrätt, därvid bestämts, att, då anledning förefunnes till antagande, att gäldenärens bo icke skulle förslå till bestridande av konkurskostnaderna; konkursen skulle handläggas enligt 185 § konkurslagen, men — enligt vad denna dag blivit till konkursdomaren anmält — gäldenärens bo förslår till bestridande av sagda kostnader, kommer konkursen att handläggas enligt 19 § nämda lag. Första borgenärssammanträdet i konkursen har utsatts att hållas inför konkursdomaren å domarekansliet i Visby den 27 juni 1932 klockan 12. Bevakninglar böra vara ingivna eller med posten inkomna till konkursdomaren senast den 4 juli 1932. Kungörelser angående konkursen skola införas i Gotlands Allehanda. Anmärkningar mot de bevakningar, som bevakats före bevakningstidens utgång, må framställas senast den 20 juli 1932. Ammärkningskrift, i två exemplar, ingives eller insändes till konkursdomaren. Under anmärkningstiden bliva bevakningshandlingarna. att tillgå å Rättens ombudsmans, brandchefen Carl Lindström, kontor vid Strandgatan i Visby, Förlikningssammanträde kommer att hållas inför Rättens ombudsman i konkursen å berörda kontor den 5 augusti 1932 klockan 13. Möjligen återstående tvistefrågor handläggas vid Häradsrätten den 5 september 1932. Konkursdomarens postadress är Vådklockegatan 20 i Visby.
Visby i Gotlands norra domsagas kansli den 4 juni 1932.
Bertil Koch,
t. f. konkursdomare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *