Skall staden övertaga kallbadhuset?

Visby badhusaktiebolag hade i skrivelse till stadsfullmäktige erbjudit att staden skulle få övertaga kallbadhuset härstädes.
I skrivelsen framhålles, att bolaget sedan 1874 uppehållit kallbadhus härstädes och att detta under 17 år legat på sin nuvarande plats. Under senare tider har det varit mindre frekventerat än tidigare, beroende på den utveckling, som de öppna strandbaden tagit, vartill kommer att under de senaste somrarna rått en ovanlig kylig väderlek. Under sista sommaren var dock antalet bad vid badhuset 7,100. Anläggningskostnaderna av badhuset ha uppgått till 15,935:85 och detsamma har värderats till 12,000 kr. utan bryggan. Under den svåra stormen i december tillfogades anläggningen stora skador; vilka enligt en verkställd värdering torde kräva en kostnad av 4,500 kr. för att bliva avhjälpta. Bolaget har emellertid icke medel till att vidtaga dessa reparationer, utan anser sig nödsakat att lägga ned badhuset. Då staden har behov av detta, anser bolaget att staden lämpligen bör inköpa detsamma, förslagsvis i sådan form, att staden övertar bolagets tillgångar och skulder och därvid inlöser 900 aktier i bolaget efter ett pris av 10 kr. pr aktie.
Framställningen remitterades till drätselkammaren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1932
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *