Elektrieitetsverkets arbeten.

Stadsfullmäktige ha beslutat att för omläggning av de elektriska ledningarna längs österväg med angränsande gator och Hästgatan bemyndiga drätselkammaren att utöver dels ett icke förbrukat anslag för år 1931 å 5,150 kr. och dels ett i innevarande års stat upptaget belopp av 25,000 kr. få av verkets under året uppkommande vinstmedel använda 10,000 kr. till ifrågavarande omläggning.
Stadsfullmäktige ha vidare beslutat att av elektricitetsverkets för innevarande år uppkommande vinstmedel använda 8,000 kr. till anskaffande av sulpar till elektricitetsverket.
Anslaget skall användas på så sätt att för huvud- och högspänningsledningar samt de luftledningar, som äro utsatta för kraftiga påfrestningar, inköpes ett parti av 250 å 300 st. helimpregnerade stolpar för ett pris av 23:75 pr styck cif Visby. Vidare skulle för högspänningsledningarna användas vanliga å orten inköpta trästolpar, vilka av elektricitetsverket skulle impregneras i jordbandet och i toppen enligt s. k. Flurnosmetad. För verkställande av denna impregnering skulle för verkets räkning inköpas en speciell stolpbrännare och en kreosottryckspruta.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1932
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *