Fyrbelysningen i Fårösund.

Bäst med fyra fyrar i rännan och två ensfyrar i land.
Stockholm, 6 febr. (H. B.) Lotskaptenen Bengt Östrand i Stockholm har till loststyrelsan yttrat sig över det av Stockholms transport- och bogseringsaktiebolag, a/b Karta & Oaxens kalkbruk och Sveriges segelfartygsförening framlagda förslaget till fyrbelysning i den ränna, som f. n. håller på att upprensas genom Frösunds norra gatt.
Det framlagda förslaget upptager endast två ensfyrar i land, men däremot inga fyrar vid själva rännan, påpekar lotskaptenen. Som orsak till att inga fyrar borde byggas vid rännan, har anförts, att de pråmar, som bogseras genom rännan, lätt kunde skada vid dennas kant befintliga fyrar eller bojar. Enligt lotskaptenens mening är emellertid överensfyrar icke tillräckliga för att leda ett fartyg genom ifrågavarande ränna, och då, man väl icke gärna kan belysa en farled med hänsyn tagen endast till bogserbåtar med pråmar, anser han, att fyrbelysningen bör ordnas så, att den tillfredsställer alla rättmätiga krav, som sjöfarten kan framställa.
Bästa sättet att leda sjöfarten genom rännan vore givetvis fyra fyrar i rännan och två ensfyrar i land. Navigeringen torde dock kunna tryggas med en fyr, placerad i land i förlängningen av rännens mittlinje och så nära rännan som möjligt, samt två fyrar vid rännan, den ena vid sydöstra och den andra vid nordvästra sidan. Ett från sjön kommande fartyg kan hålla den förstnämda fyren mellan de två andra, varefter någon svårighet ej torde föreligga att med lanafyren som styrmärke passera de båda fyrarna vid rännan på lämpligt avstånd. Sedan den nymuddrade rännan passerats, möter Fårösunds fyrs vita sken som ledning för fortsatt navigering. Skulle erfarenheten visa, att denna belysning ej är tillfyllest, är det lätt att komplettera densamma med ytterligare två fyrar vid rännan och ännu en fyr i land, placerad som överensfyr till den första.
För att skydda fyrarna för girande pråmar borde helst ett kraftigt ledverk byggas utefter hela den muddrade rämnan på båda sidor, anser??ts- kapten Östrand. Ett annat sätt att fyrfundamenten göras så ???? att pråmen ej kan komma att ry???.
Ett tredje sätt att åstadkomma ledning för sjöfarten under mörker vore att utlägga fyra bojar, en i Varje »hörn» av rännan och sedan belysa dessa med strålkastare. Dessa böra placeras på ett ej alltför långt avstånd. från rännan och med ljuskäglorna vinkelrätt mot farleden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1932
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *