Nötboskapspremieringen 1923

inom Gotlands södra underdistrikt äger rum:
under maj månad
den 22 kl. 10 f. m vid Koparve i Alva, kl. 4 e.m. vid Hablingbo mejeri
den 23 kl. 10 f. m vid Fagerdala i Fida, kl. 4 e.m. vid Vamlingbo mejeri
den 24 kl. 10 f. m Norrkvie i Grötlingbo, kl. 4 e.m. vid Sågplatsen i Havdhem .
den 25 kl. 10 f. m vid Torgplatsen i Hemse, kl. 4 e.m. vid Sigdes i Burs
den 26 kl. 10 f. m vid Närs mejeri, kl. 4 e.m. vid Bjärges i Lau
den 28 kl. 10 f. m vid Bote i Alskog, kl. 4 e.m. vid Kyrkebols i Garda
den 29 kl. 10 f. m vid Lye sko hus. kl. 4 e.m. vid Stånga malm
den 30 kl. 10 f. m vid Hägvalls i Linde, kl. 4 e.m. vid Levide mejeri
den 31 kl. 10 f. m vid Hallsarve i Fardhem.

Till efterrättelse meddelas:
1:o) Att anmälningar för registrering och premiering av hondjur i flock böra vara verkställda hos tjurföreningarnas ordförande senast dagen före mötena; att ålder och härstamning skola ordentligt antecknas å anmälningssedeln och att härytamningsbevis företes för alla djur, som anmälas för registrering i Riksstamboken eller någon dess förberedande avdelning;
2:o) För att kunna införas i riksstamboken över Svensk ayrshireboskap eller någon av klasserna III viler IV i förberedande avdelningen, skall djuret självt eller dess moder hava en mjölkavkastning motsvarande minst 100 kg. smörfett pr år — — — under vart och ett av två på varandra följande år eller såsom medeltal av tre på varandra följande år. Till registrering anmält hondjur skall hava fyllt 3 år.
3:o) Tilläggspris för föreningstjur, som under minst tre år varit i samma tjurförenings ägo, må icke utdelas utan att för premieringsnämden uppvisats minst fem honliga avkomlingar av tjuren i en ålder av lägst 1 ½ år.
4:o) Premiering av enskilda hondjur och utdelande av frisedlar förekomma ej.
Å premieringsnämdens vägnar
Johan Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1923
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *