På grund af broars omläggande

inträffa väghinder:
tisdagen och onsdugen 15 och 16 en bro å kommunikationsvägen från Näs kyrka till landsvägen, då i stället gamla prestvägen kan begagnas;
samma dagar en bro å kommunikationsvägen från Burge till Hestlunds i Hafdhem, då i stället kan begagnas vägen förbi vestra korsgata;
torsdagen och fredagen 17 och 18 en bro utanför Fagerdala i Fide, då kommunikationsvägen genom Fide i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 11 November 1887.
N:r 90.

Inget pastorat i s:a kontraktet ograverat vid omregleringen?

I södra kontraktet av Visby stift skall enligt departementets utkast till ny pastoratsindelning de nio pastoraten minskas till sju. Pastoraten skulle enligt detta utkast bli följande:
Fardhems pastorat skulle tillföras Levide och Gerums församlingar o. få en kyrkoadjunkt. Eksta skulle som förut nämnts, gå till Klinte.
Ardre skulle föras till Garde pastorat, som därigenom likaledes skulle kunna få en kyrkoadjunkt.
Närs och Burs pastorat skulle sammanslås till ett pastorat med komministratur troligen i Burs.
Hemse pastorat skulle minskas med Eke men få behålla sin komminister.
Hablingbo och Silte skulle bilda pastorat tillsammans med Näs.
Havdhems pastorat skulle bestå av Havdhem, Grötlingbo och Eke.
Öja pastorat skulle som nu ha kyrkoherde och komminister men utökas med Fide församling.

Gotlänningen
Fredagen 7 November 1958
N:r 258 B. Årgång 74.

Från landsbygden.

Sydvestra kusten, 14 Maj.
Gotlands kartläggning
för rikets ekonomiska kartverk och vårt militärkartverk pågår för närvarande som bäst vid sydvestra kusten inom Hablingbo och Silte socknar. Hemse socken kartlägges äfven för samma ändamål. I Fide synes mätningen redan vara fullbordad. Inom Hablingbo socken hade förrättnings ingeniören ett vidsträckt område att upptaga, samt alla större vägar utmed gränslinierna och alla bygnader. Såsom ett bevis på arbetets snabbhet i utförandet kan anföras, att i dag lördag uppmättes alla krökningar och landtuddar vid sjökusten ända från Nissevik till Siltegränsen, en längd af omkring 1 1/2 mil med endast 2 biträden, Tio timmar om dagen synas desse män vara under arbete.

Den långvariga torkan
synes inverka på hela växtligheten af alla sädesslag; isynuerhet korn- och hafrebrodden som märkbart lida. Ena stark hagelby drog fram i dag vid vestra kusten, som sedermera öfvergick till regn.

Rik fårafve.
Såsom ovanligt kan nämnas, att å en bondgård i Hafdhem i en fårabjord, tillhörig en hemmansägare, framfödde tre tackor hvardera icke mindre än 3 ungar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Maj 1887
N:r 39.

Från landsbygden.

Hemse, 10 Maj.
Vattenbrist
är det allaredan mångenstädes, så att en och annan måste köra vatten till kreaturen. I dag på morgonen fingo vi en liten »växtmyr», men dock otillräcklig för att lemna något för brunnarne.

Festligt emottagande.
I söndags qväll vid elfvatiden ankom hit från Slite öfver Barlingbo med extra tåg doktor Nyberg med sin brud. Oaktadt den sena timmen voro vid tågets ankomst flera hundra personer närvarande. Derefter troppade folkmassan ut åt läkarebostället, som af hemmavarande vänner blifvit klädt och smyckadt, hvilket företedde en ståtlig anblick af flaggor och vimplar samt kulörta lyktor. Kronan på verket satte dock det praktfulla fyrverkeriet af bengaliska eldar och smattrande raketer, som på åskådarne gjorde ett behagligt intryck. Det hela slöt efter ungefär en timmes förlopp, då folkmassan skilde sig åt, belåtne med sin afton.

Hemse arbetareförenings understödskassa
är namnet på en härvarande förening, hvars syftemål är att bilda en sjuk- och begrafaingskassa, der hvarje medlem under sjukdom har att uppbära; penningebidrag, med fem kronor i veckan, dock frånräknade de sex första dagarne. Vid medlems död erlägges af hvarje efterlefvande médlem 50 öre. Inträde i föreningen vinner hvarje man eller qvinna inom Hemse och Alfva socknar, som erlägger en bestämd afgift. Föreningen, som är nybildad, räknar redan ett stort antal medlemmar af alla samhällsklasser. Den lilla afgift, man här erlägger, är för den friske en småsak, men mången gång kan den vara för den sjuke en välkommen hjelp.

Kärleksäfventyr med snöpligt slut.
Om en viss småländing, hvarom här länge varit tal, vill jag nämna några ord, emedan slutstrofen i dagarne utspelts. Den här ifrågavarande personen hitkom för ett par år sedan, då han såsom varande kunnig i ett yrke blef antageu hos en mästare, hvilken så att säga födde upp ormen vid sin egen barm. Länge hade vår man ej varit på stället förr än denne kom i ett intimt förhållande till mästarens kära hälft, Hvilket förhållande häraf uppstod i familjen kan man lätt tänka sig; det gick ända derhän att mästaren måste taga till reträtten och söka sig annan bostad. Detta var nog också det första mästerstycket vår gesäll utförde — Men i förra månaden tog saken en annan vändning, ty gesällen gjorde ett grepp som var förbjudet, så att han fick göra bekantskap med rättvisan och hvad följden blef veta vi redan: katastrofen med åtta månaders fängelse.

En ilsken orm.
Följande historia torde förtjera omnämnas. Den förefaller otrolig men är dock öfverensstämmanne med verkliga förhållandet.
För en tid sedan hände sig en dag, att en person, som var ute på jagt, kom i delo med en huggorm af värsta. slag, ty denne lät ej skrämma sig utan började eftersätta jägaren med otrolig hastighet, så att denne3ej hann vända sig om och gifva honom en salut. Så fortsattes jagten en stund, tills skytten fick så långt försprång att denne hann ge reptilen en svärm hagel, som bokstafligen förvandlade honom till trasor.

Strömmingfisket
på ostkusten är nu ganska gifvande och storamängder utbjudas här dagligen. I förra veckan såldes här strömming för 20 öre valen.

Fide, 10 Maj.
Det största sandstensblock,
som hittills veterligen blifvit upptaget ur stenbrotten: här, forslades häromdagen till Hemse jernvägsstation, f. v. b. till Visby, af en hemmansägare vid Sigdarfve i Näs, för god betalning. Men så var det heller ingen annan i orten, som ville eller kunde åtaga sig samma forsla för tyngdens skull, som sannerligen fordrade verkligt starka redskap och dragoxar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Maj 1887
N:r 38.

Ett extra nådår

har k. m:t beviljat kyrkoherden i Grötlingbo och Fide församlingar på Gotland J. Kinmarks efterlemnade dotter W. J. Kinmark.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Maj 1887
N:r 38.

Till Hafdhems kompaniområde

nr 188, sockvarne Si!te, Hablingbo Hafdhem, Näs, Grötlingbo, Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre, hörande värnpligtige af första klassen, d. v. 8. de af 1868 års klass och sådana af äldre års klasser, som förut icke vapeuötvats, skola, för afgång till vapenöfningsplatsen Wisborgs slätt och uvdergående af 30 dagars vapenöfning, samlas å kompaniområdets samlingsplats Korsby i Hafdhem, torsdagen den 19 innevarande Mej kl. 1e.m., medbafvande inskrifningsböcker och inskrifniogssedlar.
Burgsvik & Fide den 2 Maj 1887.
Hugo Wennemo,
Kompanuiområdesbefälhafvare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Maj 1887
N:r 38.

Landtmäteristaten

inom länet innevarande år utgöres af
förste landtmätare: T. T. Jacobson, Bolex i Eskelhem;
kommissionslandtmätare: F. R. Cedergren, Mölner å Klintehamn, K. M. R. Strömberg och J. O. Syivan, Visby, K. G. Kökerits, Garda, O. Warfvinge, E. A. Arnelinus och A. Ytterberg, Visby, H. Vennemo, Fide, och A. R. Kruuse, Visby;
v. kommissionslandtmäiare: F. L. Walgréo, Visby, och V. Schyl, Klintehamn;
medhjelpare: löjtnant G. A. Köhler hos förste landtmätaren, löjtnant Karl Bolin hos F. R. Cedergren, kapten A. Lange och löjtnant G. Sahlin hos K. M. R. Strömberg, löjtnant E. L. Löwenberg hos E. A. Arnelius och löjtnant Hj. Åkerhielm hos A. R. Kruuse;
elever: löjtnant R. Landberg hos K. M. R. Strömberg, underlöjtnant S. Sylvan hos J. O. Sylvan och Knut Köhler hos K. G. Kökeritz.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Mars 1887
N:r 20.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Sanda socken: födde 16, döde 12, inflyttade 53, utflyttade 58; folkmängd 31 December 871; minskning 1.
Mästerby socken: födde 6, döde 6, inflyttade 33, utflyttade 32; folkmängd 31 December 402; ökning 1.
Vestergarns socken: födde 6, döde 7, inflyttade 42, utflyttade 22; folkmängd 31 December 348; ökning 19.
Grötlingbo socken: födde 15, döde 14, inflyttade 23, utflyttade 31; folkmängd 31 December 653; minskning 7. ”
Fide socken: födde 7, döde 8, inflyttade 10, utflyttade 12; folkmängd 31 December 323; minskning 3.
Hörsne och Bara: födde 5, döde 6, inflyttade 19, utflyttade 23; folkmängd 31 December 391; minskning 5.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1887
N:r 7.

Dödsfall Johan Kinmark

Att min älskade make kyrkoherden i Grötlingbo o. Fide församlingar Johan Kinmark, född den 6 April 1810, stilla och fridfullt afled måndagen den 18 Oktober kl. 7,30 e.m. i en ålder af 76 år, 5 månader och 12 dagar; innerligt begråten af mig och dotter, varder härmed tillkännagifvet.
Karin Kinmark,
f. Gren.

Sv. Ps.-b, 483: v. 3—8. Job: 19:25—27.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Oktober 1886
N:r 85.

Riksdagsmannavalet

i södra domsagan föreligger nu klart, visande att utgången vardt den i tisdagsnumret angifna. Då det har sitt intresse att se röstgrupperingen inom de olika socknarne, hafva vi uppgjort följande öfversigt:

1) Skoll. Booberg 1 röst.
2) 1 sedel kasserad.
3) O. Pettersson, Odvalls, 1 röst.
4) 1 sedel kasserad.
5) W. Wöhler I röst; O. R. Pettersson 1 röst.
6) J. Vessman 1 röst; J. O. Vallin 1 röst.
7) A. Dahlbäck 1 röst.
8) Ingen röstande kom tillstädes.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Augusti 1886
N:r 63.