Till ledamöter i länets pröfningsnämd,

hvars förhandlingar börja 24 nästkommande September, har k. m:ts befallningshafvande utsett:
Häradshöfding Valdenström, grosshandlare Axel Ekman och smedmästare K. A. Sandberg i Visby, v. pastor Å. Sundblad, Barlingbo, hemmansägarne J. Larsson, Endre, L. P. Bodin, Stenkyrka, och L. N. Eklund, Fole, handlande F. Nyströr, Slite, kyrkoherde A. Nyberg, Rute, kronolänsman B. Bolin, Hejnum, skollärare L. P. Qviberg, Gammalgarn, handlande V. Eriksson, Östergarn, hemmansägare Jakob Olsson, Etelhem, kapten H. Vennemo, Fide, handlande Broander, Rone, fanjunkare O. N. Bolin, Alfva, fanjunkare J. Jacobsson, Ejsta, handlande R. Snöbohm, Klinte, ingeniör F. R. Cedergren, Klinte, samt hemmansägarne Kristoffer Larsson, Atlingbo, och Joh. Eklund, Sanda.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Från landsbygden.

Förebud till skogsbrand.
Den 15 Maj var en hemmansägare från Vamlingbo sysselsatt med s. k. bädning af enesvidor. Elden, som dertill skulle begagnas, anlades oförsigtigt nog alltför nära det höga och då torra gräs, som der på platsen växte och hvilket också genast fattade eld. En stor skog hotades att blifva nedbränd, men ett vindkast från motsatt båll dref elden åter tillbaka, hvarefter släckningen med mycken svårighet vidtog. De träd och buskar, som voro i eldens väg, nedbrunno samtliga.

Från en höjd vid Hoburgen
räknade jag, tisdagen 2 Juni, 128 (säger ettbundra tjugnåtta) seglare. Sedan de hade passerat Gotlands södra udde intogo de flesta 5. 8. V. kurs, dock styrde omkring ett 30-tal norrut. 7

Snabb resa
till Öland har kapt. N. Viderström från Sundre gjort. Han seglade från Hoburg till Källa hamn (belägen vid Ölands norra udd) på 7 timmar och från Källa till Hoburg på 8 1/4 timmar. Det skall här till den 59-årige kapt. Viderströms beröm sägas, det han ensam och i odäckad båt färdats öfver Östersjön omkring 500 gånger. Lefve Viderströml! Efier den utanför Sundre år 1874 strandade

»ångaren Dünkerquois»
hafva åtskilliga bönder på strandningsstället upptagit för 1,300 kronor malm metall, dels i form af rör dels ock plåtar. Nu ligger i den lilla Flisviken ett fartyg, som anländt på grunu af ryktet om god förtjenst.

Några flaggor
af tysk, engelsk, norsk, dansk, rysk och svensk nationalitet äro af en yngling från Vamlingbo hittade vid sjöstranden. Eu sjömanskoffert lär äfven vara funnen.

En jernnatur
är en gumma i Sundre socken begåfvad med. Hon har icke på ett tiotal af år, legat en enda natt på annat ställe än i ladugården, hur hård kölden på vintern än varit. Vore det fattigdom, som föranledde henne till denna sjelfmisshushållning, skulle jag beklaga henne, men hon kan, om hon vill, få lefva bättre dagar.

Elfva personer
utflyttade i förra veckan från Sundre och Fide socknar. Sex voro intagna af det förmodade krigets fasor och schappade i väg till utrikes orter.

»För efterkommande».
Sommaren är inne. Nu är det en gyllene tid här på landsbygden, allt växer och spirar upp; fåglarne qvittra, solen ler, skogen doftar aromatiska éngor, man kan med ett ord nu liksom lefva upp på nytt. Midt i egennyttans rike, som sannerligen denna verlden är, fick jag häromdagen skåda en i sitt slag oegennyttig sträfvan. Vid Hemse station har dess nuvarande innehafvare anlagt och med egen kostnad iordningstält en trädgård, så förvånande ordningsfullt och på samma gång planmässigt anlagd, att hvarje trädgårdsvän ej kan annat än glädja sig deråt. Med vänlighet förevisades mig de särskilda partierna deraf, och ehuru företaget nyss börjat, ger det redan nu ägaren ett nöje, men hvilket i förhållande till de sammor, som nedlagts derpå, är tämligen dyrköpt. Än mera oegennyttig framstår saken vid tanken derpå, att np.
v. ägaren aldrig kan ens tänka att hans efterkommande skola draga någon fördel af detsamma, men »min son kan, om han lefver i framtiden, få se, då han reser här förbi någon gång, att dessa träd har hans fader planteradt». Således — et minne blott, men ett kärt sådant.

Gotländska missionsförbundet
höll 13 och 14 Juni halfårsmöte i Hemse. På lördagen börjades mötet kl. 1 med predikningar utaf Jacobson och Pettersson till kl. 1, hvarefter hölls 1 timmes rast, då diskussionen vidtog öfver frågorna: »Hvad vill det säga att vara barn åt Gud? Och hvad förmån äger den som så har blifvit?» samt »Kuana och böra de kristna verka för nykterhet såsom att bära »blåbandet» eller d.? hvilka frågor dryftades flitigt. Derefter predikade Ahlquist och Vessman, hvarefter ombudssammanträdet vidtog och räckte till kl. 9 e.m.
I söndags börjades kl. 10 f.m. med predikan af Jacobson, Elfström och Vassberg till 12. Derefter hölls en till hjertat gående bön utaf Hasselblad från Roma och vidtog en särdeles intressant diskussion öfven frågan: »Kan den mission, som af oss bedrifves, på något sätt upplifvas, och hvilka äro vilkoren härför?» för hvilken viskussion här närmare torde komma att redogöras. Folkskockningen hade nu tagit så väldiga dimensioner, att dörrarne och töustren måste vidöppnas, att de massor som stodo utanför måtte få höra något ord.
Hela buset var bokstafligen fullt och ändå var det folk ’utanför. Som förut valdes äfven denna gång Kristoffer Johansson, Hogrän, att leda diskussionerna. Kl. 2 rastades emot programet till half 4, då predikant Elfgren ledde samtalen öfver frågorna: »Hvad vill Apostelen lära oss med orden »icke bekymrade för något i Filippernas 4: 6—7 v.» och »Uti hvad förhållandestår Guds folk till Rom:b. 12: 9, 10, 11 v:na?» samt »Hvad vill Herren lära oss uti Ef:bretvet 4: 29—30.» Derefter predikade Skedin öfver orden »Är Baal Gud, så tjenen honom, men är Herren Gud, så. tjenen honom». Mötet afslöts utaf Veinhult från Småland med tack och lof åt Gud för det rika Guds ord som blifvit utsådt och den frid vi fått njuta under mötesdagarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Juni 1885
N:r 48.

Till landstingsmän

för södra häradet omvaldes igår inför häradsrätten, som i närmare fyra timmar var sysselsatt med valet, nämdeman O. N. Bolin, Gandarfve i Alfva [24 röster], hemmansägare Johan Hägg, Hägvalds i Gerum [22], och fanjunkare O. Kahlström i Atlingbo [19]; nyvalde blefvo landtbrukare V. Wöh ler vid Klintebys [20] och hemmansägare Lars Pettersson, Hallbjens i Lau [19] efter postmästare Lagergren och nämdeman Pettersson, Burge.
Ersättare vordo J. Uddin, Ungbåtels i Stånga, O. Jakobsson, Skogs i Hejde, Olof Pettersson, Hallute i När, Anton Lagergren, Kyrkebols i Garda, G. Niklasson, Bjers i Löjsta, F. Hermansson, Hafvor i Hafdhem, och Karl Hägg, Petes.
Ombud hade ej infunnit sig från Visby södra, Vall, Vesterhejde, Träkumla, Tofta, Mästerby, Vestergarn, Väte, Klinte, Fröjel, Silte, Sproge, Öja, Sundre och Fide.
— Inför domhafvanden i norra häradet återvaldes till landstingsmän nämdemannen L. Granberg, Dalhem, [17 röster] hemmansägarne L. N. Eklund, Fole, [16] och O. L. Björkegren, Lärbro, [16], nämdem. O. Löfvenberg, Stenkyrka, [11] samt fanjunkaren A. Broström, Bro, [11] samt nyvaldes kapten K. T. Broander [15] efter L. P. Medin, Martebo.
Till ersättare utsågos de hittills varande nämdeman J. Arvidsson, Akebäck [13] hemmansäg. J. N Söderberg, Follingbo [12], nämdem. J. Johansson, Bäl [11] och A. Englund, Lärbro, [11], fanjunk. M. F. Gahne, Bäl, [9], hvarjämte på den efter kapten Broander ledig vordna platsen insattes landtbr. J. M. Larsson, Vestkinde, [9]. Tjagufem socknar voro representerade, och som bevis på behofvet af en folkhögskola kan nämnas, att vid första valet kasserades 4 och vid de senare icke mindre än 11 valsedlar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Maj 1885
N:r 38.

Från södra Gotland.

Den oroliga sinnesstämning,
som med anledning af det bebådade kriget, under en liten tid här varit rådande, har nu, tack vare Gotlands Allehandas lugnande artiklar, lagt sig till största delen, efterföljd af en stilla trygghet och en from förhoppning, att freden måtte blifva en verklighet för vårt land och folk, änskönt krigsrustningarne fortgå på flere båll. Jag kan dock icke förbigå att nämna några ord om förhållandet bland folket, under de oroliga dagarne, då hvar och en, så att säga, blott lyssnade efter att få höra kyrkoklockans ljud kalla till samling för bevärivgsmanskapet, och qvinnorna hade sitt göra med att sy skjortor och sticka strumpor till männen; ty »de skulle ju ut i krig» hette. det alltjämt; ja någonstädes lär det till och med varit tal om att sy silkesskjortor till karlarne, ty »dem skulle ej ryssarnes kulor bita på», mente de; alltnog, välförsedde skulle manfolket vara i allo vid aftågandet. Under allt detta iordningsställande af det ena och andra föll äfven mången tår, framkallad af den förmodade striden, som männen skulle gå till mötes, äfvensom af den svårighet, som skulle uppstå, då på vissa ställen de skulle »man ur huse» och då allting fick stå stilla och de hemmavarande finge lida nöd.
Till en början gingo äfven en mängd öfverdritna rykten i tal; så hade den ene sett en mängd krigsfartyg segla förbi kusten, så hade den andre hört ’kanonernas dån och således antogs för säkert att kriget begynt, intilldess man omsider fick erfara att sådana rykten voro blott osanningar, utspridda till att skrämma det stackars lättrogna folket. Men nn ha vi som sagdt är lugn och afvakta blott hvad framtiden. bär i sitt sköte.

Vårvädret
håller sig fortfarande kyligt, så att den späda brodden nära nog fryser af efterhand som den nppskjuter ur jorden. Särskildt natten mellan 2 och 3 dennes var det skarp köld här. Då fans öfver 1 tums tjock is på vattnet om morgonen, och detta är ju till stor skada både för säden och det snart behöfliga betet till kreaturen.

Riklig afkomma.
HemmansägarensPer Nilsson, Anderse i Fide, äger ett moderlam, som på sex års tid framfödt ej mindre än nitton lefvande ungar.
Detta låter otroligt, men är dock med verkliga förhållandet öfverensstämmande, ty i första året framfödde dena tacka 2:ne ungar, | i andra året 3 stycken; likaså i det tredje året; i fjerde året nedkom hon, till ägarens stora öfverraskning, med 4 friska och dugtiga lam, äfvenså i det femte året och i år, det sjette året, har hon skänkt sin ägare tre stycken vackra lamungar; alltså blir hela stmman nitton ungar på sex år, hvartill jag antager ej är lätt att uppvisa ett motstycke. Tilläggas kan, att alla unglammen varit friska vid födslen och ej mer än ett enda har genom sjukdom skattat åt förgängelsen.

Från dödens skördar
Guldsmeden och urmakaren N. V. Lindbom, f. n. bosatt å Burgsvik, afled i lördags (2 Maj), efterlemnande en sörjande hustru, 3 små barn samt en talrik vänkrets, Dödsorsaken lär varit blodslag. Såsom en egendomlighet kan antecknas, att hans hustru, bosa’t i Stockholm, anlände hit med ångf. Klintehamn samma dag kl. 10 f. m. och fick således blott omkring 4 korta timmar vara vid makens dödsbädd. Mannen var isin kraftigaste ålder.
Alltjämt hör man talas om att

Tomtprisen
stiga i värde. Så är åtminstone förhållandet här på söder. Ett par personer ha begärt af ett par fattiga arbetare respektive 700 och 1,000 kronor för I tunnland jord att bo på.

I Hallströmska stenbrottet
pågår för närvarande brytning af sandsten med ett fåtal arbetare. Utskeppaingen har äfven börjat ; när detta skrifves, pågår lastntug af en skonert »Trion».

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Maj 1885
N:r 37.

Skollärareplatsen i Fide.

Såsom förut nämts ha flere personer från Fide hos domkapitlet gjort anhållan om att det 21 September sistl. är skedda valet af skollärare, klockare och kantor i Fide måtte förklaras upphäfdt och nytt val utlysas, enär den då valde skollärare H. Dahlqvist i Kisa, Östergötland, 2 sistl. Februari ännn ej infunnit sig för att utöfva sina rya tjenstebefattningar. På grund af från skolrådet infordradt utlåtande, hvaraf framgår att rådets ordförande uraktlåtit att underrätta skolrådet i Kisa om Dahlqvists val, har domkapitlet förklarat, att den gjorda anhållan ej föranleder till någon åtgärd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1885
N:r 27.

Ångerköpt

synes skolläraren i Kisa H. Dablqvist hafva blifvit, enär han, som sistl. år valdes till folkskollärare i Fide, ännu ej tillträdt denna sin plats. På grund af hans uteblifvande hafva ätskilliga församlingsbor i Fide hos domkapitlet anhållit, att valet måtte förklaras upphäfdt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1885
N:r 19.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Hablingbo socken: födde 9; döde 18; inflyttade 20; utflyttade 16; folkmängd 31 December 649; hvarken ökniovg eller minskning; (vigde 4 par).

Silte socken: tödde 11; döde 5; inflyttade 21; utflyttade 22; folkmängd 31 December 403; ökning 5; (vigde 1 Da

Grötlingbo socken: födde 8; döde 10; inflyttade 29; utflyttade 35; folkmängd 31 December 659; minskning 8.

Fide socken: födde 6; döde 6; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 December 317; minskning 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1885
N:r 4.

Kommunala val.

Till ordförande i kommunalnämden och fattigvårdssty relsen hafva utsetts
i Gerums socken August Johansson, Lickmunds;
i Valls socken f. skollärare H. O. Norrby, Skogs;
i Guldrupe socken hemmansägare Jakok Larsson, Krasse;
i Alskogs socken hemmansägare Johan Engström, Hallgårds;
i Fardhems socken hemmansägare Lars Medbom, Qvie;
i Gammalgarns socken husbonden Johan Lundborg, Engvalls,
i Dalhems socken hemmansägare G. P. Hansén, Dunegårda;
i Sjonhems socken busbonden O. Claësson, Gervide;
i Vestergarns socken hommanstgaro Per Lyberg vid Halls;
i Vallstena socken hemmansägare Hans Thomasson, Rå.

Till ordförande i komnunalnämden ha valts;
i Hangvars socken lanitbrukare L. O. Lindahl, Tibbles; ;
i Eskelhems socken hemmansägare Lars Jakobsson, Rosenbys;
i Bunge socken husbonden L P. Jakobssop, Stux;
i Endre socken landtbrukare Johan Larsson, Endregårda;
i Fide socken kyrkovärden Petter Pettersson, Österby;
i Kräklingbo socken hemmansägare Hans Johansson, Tingsa.

Till ordförande i fattigvårdsstyrelsen ha valts;
i Hangvars socken landtbrukare Jakob Engström, Kyrkebys;
i Buttle socken hemmansägare Hans Petterason, Altheime.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.

Riksdagsmannavalet

i södra häradet föreligger nu klart, visande att utgången vardt den i fredagsnumret antydda. Valet företer en större lifaktighet än något föregående val inom samma valkrets, i det att af domsagans 2,311 röstberättigade invånare deltogo 587, motsvarande något öfver 25 procent. De väljande grupperade sig nu liksom år 1881 i3 grupper: den ena hållande på det nuvarande ombudet dr Lyth, den andra, hufvudsakligast bestående af de frireligiösa partierna, verksamt arbetande för hemmansegaren Kri stoffer Johansson i Hogrän, och den tredje bestående af anhängarne till valkretsens representant före 18738 hemmansegaren L. Norrby i Fardhem. Denne sistnämdes aktier synas emellertid vara i fallande, såsom följande siffror visa:

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 September 1884
N:r 73.

I Gotlands södra härad

valdes i går riksdagsman i andra kammaren. Dethar sig icke så lätt här, der valkretsen består af icke mindre än 45 socknar, som på andra orter att få en snabb och säker öfverblick öfver valet. Dels genom tele gram, dels genom ilbud i socknarne hafva vi emellertid kännedom om utgången inom 22 socknar och då bland dessa återfinnas de flesta mera betydande, torde man utan risk att misstaga sig kunna säga, att dr A. J. Lyth är återvald. Mothonom hafva nu som vid senaste valtillfälle stått dels domsagans förra ombud hemmanseg. Norr by i Fardhem, dels de frireligiöses kandidat -hemmanseg. Kristoffer Johansson, Enbjenne i Hogrän. Så vidt till vår kunskap kommit, hafva rösterna fallit på följande sätt:

Gotlands Tidning
Fredagen den 5 September 1884
N:r 72.