Borgenärerna

i Olof Söderbergs, Bjerges i Lye, vid Gotlands södra häradsrätt anbängiga konkurs kallas att sammanträda & Bjerges i Lye onsdagen den 21 nästa April klockan elfva (11) förmiddagen för att besluta, huruvida boets fasta egendom bör för året utarrendederas eller af konkursmassan brukas, för att bestämma förvaltningsarvode och besluta öfver andra frågor, som röra förvaltningen.
Stånga den 31 Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i Petter Larsson, Hägulds i Garda, vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda & Hägulds torsdagen den 22 nästa April klockan 11 förmiddagen för att emottaga redovisning öfver boets för valtning och granska upprättadt utdelningsförslag.
Stånga den 31 Mars.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Kreditorerna i från orten afvikne Olof Niklas Olofsons vid Sigters i Hafdhem konkurs kallas att infinna sig vid Sigters tisdagen den 20:de dennes kl. 10 f.m. för att besluta huruvida konkursförvaltningen skall låta bruka konkursboets fasta egendom, eller den skall utlemnas till arrende under innevarande års sommar. Andra konkursboet rörande angelägerheter komma vid sagda tillfälle äfvenledes afhandlas.
Alfva den 3:dje April 1886.
And. Magn:s Eneman Walter Eneman.
Sysslomän.

Borgenärerna i Hindrik Olofsons, Isome i Väte, vid Gotlands södra häradsrätt anbänvgiga kovkurs kallas att sammanträda & stadshotellet i Visby Tisdagen den 20 nästa April klockan elfva (11) förmiddagen för bestämmande af förvaltningsarvode samt besluta öfver andra frågor, som boet röra.
Stånga den 31 Mars 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i f. kronolänsmannen Jobn H. Smedbergs konkurs kallas att sammanträda å stadshotellet i Visby torsdagen 22 April kl. 12 midd. för att höras och besluta ang. underbåll åt gäldenären samt i andra konkursboet rörande ämnen.
Klinte 3 April 1886.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1886
N:r 29.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *