Från landsbygden.

Lärbro, 3 April.
Lärbro sparbank.
På senaste kommunalstämman upplästes revisionsberättelse för sparbankens räkenskapsår 1884—1885 och beviljades ansvarsfrihet för räkenskaperna under berörda tid. — Det kan kanske ej vara utan intresse att här framlägga de siffror, som då företeddes.
Sparbankens rörelse under detta räkenskapsår gestaltar sig sålunda: Insatts 8,363:28; uttagits 10,541:53; utlånts 14,372; inbetalta lån 11,0’9:37; upplupna räntor & insatta medel 2,963:66; räntor å utlånta medel 8,883:09; omkostnader under året 147:07; räntevinst (förtjenst) 900:90.
Af ofvanstående får man en erinran om de dåliga tiderna, i det att från banken under året uttagits öfver 2,000 kr. mera än som under samma tid insatts; äfven de utlånta medlen öfverstiga de inbetalda med öfver 3,000 kr.
Sparbankens bokslut för 85 ter sig sålunda i sammandrag: Tillgångar 71,246:64; skulder 65,196:76; alltså ett öfverskott af (i egendom 600 kr. och i reseryfond 5,449:88) tillsammans 6,049:88. Det har varit med lugna steg, som denna inrättning uppnått sin nuvarande ställning. Att under dess tillvaro ingen nämnvärd förlust drabbat banken, torde få tillskrifvas styrelsens försigtighet och beräkning. Lönen för dess sträfvan har ej häller uteblifvit, utan visat sig i det odelade förtroende och tillit, som denna bank rönt ej blott af kommunen utan äfven af närgränsande socknar.

Fårösund, 8 April.
Fårösund,
som alltsedan midten at Februari varit isbelagdt, har i dag genom en tämligen stark sydostlig vind befriats från sitt kalla täcke. Isen drefs åt Fårölandet och gjorde der icke obetydlig skada på färjebryggan, sönderbröts sedan efter hand och upptornade sig på sina ställen långs med kusten i små hvita högar samt troppade slutligen af till hafs genom sundets norra gatt, till glädje och belåtenhet för en hel mängd godt folk, som med öppet vatten i sundet väntar på arbete, lif och rörelse på platsen. Denna fasta brygga har dock varit till oberäkneligt gagn och under hela gin tillvaro flitigt trafikerats af folk såväl från Fårö som storlandet, hvartill i väsentlig mån bidragit den af ett bolag nybygda ångqvarnen med sin såg, hvilka anläggningar haft liflig tillförsel af både säd och skog.

De befästningsarbeten
vid Fårösund, hvilka icke under gsistl. höst hunno fullbordas, skola nu fortsättas. Det är egentligen det södra batteriet, som synes skola blifva det bufvudsakligaste, hvilket återstår att fullborda, och hvartill under vintern framforslats betydliga massor kalksten och annat bygnadsmaterial. Månge arbetare från skilda håll af ön hafva i dågarne hit anländt för att söka arbetsförtjenst.
Under ingående vecka väntas

briggen Nordenskjöld
och kanonbåten Skagul, hvilka skola medföra flere grofva artilleripjeser för batteriernas bestyckning. För den besvärliga transporten af dessa kanoner från hamnbryggan till batterierna är ackord på förhand uppgjordt med person på platsen.

Den nya bryggan,
som för kronans räkning här är under arbate och på hvilken 15 till 20 man dagligen haft sysselsättning en längre tid, lär skola vara färdig till I Maj. De arbeten, som hittills hunvit utföras, hafva hufvudsakligen bestått af muddring, hvilken, med de enklare bjelpmedel man haft att tillgå, varit mycket arbetsam och tagit tid, synnerligast som allt utföres på det omsorgsfullaste.

Södra Gotland, 3 April.
En tröst i sorgen.
Af de vid »Kronvalls» fiskläge sorgligt omkomne tvänne hemmansägarne hittades onsdagen den 31 Mars liket af den ene Olof Hanssov, Bjerges. Alltsedan den sorgliga tilldragelsen inträffade ha forskningar gjorts i flere dagar af många vänner, men ej lyckats. Msn ofvannämde dag, då liket påträffades, voro endast tvänne personer nedgångna till stranden, deribland den aflidues son, som sjelf var dev förste som träffade sin hädangåovgne faderlik. Af likets långvariga befinnande i hafver kunde ej märkas mera än tväune mindre stötar, en i ansigtet ocn den andra å bakre delen å hutvadet. Kläderna befunnos för öfrigt oskadade. Ifriga forskningar pågå fortfarandefter den änvu i hafvet varande kamraten Olof Jakobsson från Hägur.

Å kommiunalstämmorna
i Mars härute i södret har i desa dagar varit fråga om kommunernas medgifvande till rättighet att i handelsboderna få sälja vin i mindre parti än 10 liter. Från flere håll har det sports att man ej antagit det nya förslaget, utan i stället bestämt sig för det gamla sättet, men med förbud på vissa ställen mot försäljning efter kl. sex lördagsaftnar.

Silte annexförsamling
har bestämt sig för att stundande sommar låta uppföra ett nytt folkskolehus; men »moderförsamlingen» kommer ej att bygga sin nya folkskola förr än sommaren år 1887.

Egendomligt straffad.
En f. d. båtsman hade begifvit sig åkande till hamnen och krogen. Båtemannen fick der, enligt vanan, för mycket eldvatten och blef svag, men hans stackars magra kamp ingenting annat än s. k. långhafre och förfrusna lemmar. Efter lång väntan för hästen, som i verkligheten tyckte bättre om att få stå stilla, hade kölden och hungern blott icke varit så plågsamma, kommer den alldagliga plågoanden ändtligen ut på skjutsen. Vår man faller i släden och — somnar. Några bebjertade förbiresande varseblifva skådespelet, stiga at sina fordon, binda båtsmannen på åkdonet (på det han ej skulle falla af och omkomma), samt sätta hästen i gång åt hemmet. Först hade de gode männen likväl skrifvit på en papperslapp, som de fastsatt på den sofvandes bröst: »ingen må lösa innehafvaren, som är en djurplågare». Men hästen går in på en köpmansgård, troligen i den tanken att här hitta något höstrå eller få en dryck vatten af någon barmhertig menniska. Här förhjelper man djuret vidare, med sin innehafvande last, på hemvägen. Kommen till nästgränsande socken, mötes en gumma, som icke kunde läsa skrifvet. Hon löser båtsmannen till händer och fötter. Och nu kunde båtsmannen ånyo fortsätta med sitt gamla handtverk, nämligen att handtera piska på barbariskt vis.

En olyckshändelse
inträffade månd. 5 April kl. 5 vid den vid »Nisseviken» varande klingsågen, i det att hemmansägaren Klas Lindqvist, Nisse, som var anstäld vid »klingan», råkade ut för det missödet att under sågningen få högra handen helt och hållet genomsågad. af klingan på det sätt, att de tvänne främre fingrarne och tummen samt den främre delen af handleden bortskuros och pulsådern m. fl. ådror derigenom kommo i stark blödnivg, hvarför förbindning genast måste verkställas. Den sårade forslades så fort sig göra lät till läkaren i Hemse, som rådde honom att inresa till Visby lasarett, hvarför extra tåg bestäldes. Den sårade har vid olyckstillfället lidit svår blodförlust.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 April 1886
N:r 28.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *