Från landsbygden.

Klinte, 31 Mars.
Ett ovanligt fall
med skenande hästar, hvarom man så ofta hör talas, dock sällan med olycklig utgång, inträffade häromdagen. Onsdagen 24 i denna månad sent på aftonen hade ett par hästar tillhöriga N. Rudin, Ammor i Mästerby, under hemresa från Visby vid det s. k. Johannelund &å öfre vägen råkat i sken och sluppit ifrån sin husbonde, Med en väldig fart sprungo de förbi sitt hem, togo vägen åt Klinte och fortsatte rätt fram förbi Klinte kyrka åt Fröjel. En person i Klinte lär ock något före midnatt hafva hört huru släden svängt och och törnat emot vid en husknut. Komne till Mölner i Klinte, veko de af till höger och togo vägen genom de s: k. Muldeqviorna rätt ned fill sjön, hvarest de ien åker strax ufvanför ???? först påföljande lördag påträffades båda två döda. Den ene: hästen hade kommit id rygg i ett dike, den andre låg ofvanpå, båda hopsnärjda af selarne och remtygen. Släden hade de haft med sig bela vägen. Om ägaren till hästarne släpt dem under åkningen eller han gått ifrån dem, är för brefskrifvaren obekant.

Ett önskningsmål,
hvilket man snart borde försöka uppnå, vore anskaffandet af en trottoar i det mycket sanka Klinte. Detta behof har länge varit kändt, men särskildt påmindes man derom förliden söndag, då man såg mången bland den stora folkmassa, som var på väg till kyrkan, ofta sitta fast i smutsen, Eh och annan bar sina galoscher i handen, en annan tappade dem i leran, en tredje kunde med knoapp nöd få dem att släpa med. Nere på sjelfva hamnen är dock vägen, oaktadt det myckna körandet, något bättre, tack vare herr Dahlbäcks nit, ty der har under flere år grusats med sönderhuggen sten. Der har äfven genom en annan beger försorg en trottoar, bestående af tvänne bräder i bredd, blifvit lagd, till hvilken medel samlats mest genom; frivilliga bidrag. Nu frågas, om ej Klinte kommun kunde taga hand om saken och fortsätta med den påbörjade trottoaren, få att man åtminstone kunde komma något så när hyggligt till och ifrån kyrkan.

Ett annat
kanske ännu större önskningsmål, för hvilket flere med kraft torde arbeta, är borttagandet af utskänkningen vid Sicklings gästgifvaregård. Förliden lördag hölls ock en stämma, der bland annat denna krogrörelses vara eller icke-vara skulle afgöras. Men som protokollet ännu ej är färdigt och tillgängligt, kan jag ej för denna gång vidare yttra mig i denna sak, Jag skall möjligen återkomma i ett följande nummer. Emellertid beviljades rättigheten äfven för denna gång.
N—n.

Södra Gotland, 30 Mars.
Våren är kommen!
Den för ännu några dagar tillbaka rådande nattkölden, i förening meditöväder om dagen, inverkade i hög grad skadligt på höstsädesbrodden, dock blir den väl återrepad, om blidväder håller på fortfarande. Regn har här fallit i går och äfven i dag, så att nu har nästan snön bortsmält öfver allt, till stor glädje, både för landtmän och — rapphöns.
Foderförrådet till kreaturen har denna vinter verit hårdt anlitadt till följd af de många körslorna. Större delen, ja rvära nog alla, både gamla och pya råghalmstackar, ha derför nu gått åt, och till och med lär det, enligt hvad för mig berättats, vara kinkigt att få köpa någon råghalm numera här i våra trakter. Kornbalm och grönfoder ha detta år varit ringa, hvilket äfven bidragit till att råghalm och spanmål måst anlitas i större mängd än hvad andra år varit tallet.
Såningsarbetet tyckes komma sent i gång i år, i förhållande till fiorårets tid.

En säl,
som häromdagen krupit långt upp på land, fick med lifvet plikta för sin djerfhet, ty en hurtig yngling, som fick syn på honom, gaf honom med en hammare dödshugget.

Missionsmöte
hölls 27—28 dennes i Vamlingbo missionhus. Mötet börjades första dagen med predikan af Schedin, Vamlingbo, och derefter Jacobsson, Alskog. Sedan Schedin valts till mötets ordförande, vidtog diskussion öfver frågan »Hvad innebär Rom. 3: 23, 24?» uti hvilken öfverläggning Jacobsson och Henriksson, Alskog, L. Nilsson, Schedin, Cedergren, J. Hansson, och O. Nilsson deltogo. Auktion hölls derefter på en mängd arbeten, tillhörande syföreningen, hvilka betingade särdeles höga pris. Såsom något egendomligt kan antecknas, att en liten korg, värd omkr. 50 öre, inropades och återskänktes flere särskilda gånger, tills den sammanlagdt betingade ett pris af öfver 9 kronor, och detta oförståndiga slöseri i dessa dåliga tider. Sedan auktionen afslutats, höll Henriksson predikan. Andra mötesdagen, då mötet var besökt af en till omkr. 500 personer uppgående folkmassa, höllo Jacobsson och Henriksson hvardera en kort predikan, hvarefter frågan: »Hvad hafva vi att lära af Ebr. 6: 4, 5, 6, jämfördt med Ebr. 10: 262» diskuterades af ett tiotal talare; vidare talades öfver följande frågor: »Huru skall ett friskare lif åstadkommas ibland de troende, och hvilket är bästa sättet derför?» samt »Hvilka lärdomar kunna vi hämta af Rom. 6: 23?» Uti öfverläggningen härom uppträdde 13 talare.

En hårdt bepröfvad man
är den åldrige arbetaren Engbom från Burs socken. Han har tid efter annan fått genomgå sorger, nöd och elände af många slag. Först dog hans enda hemmavarande gifta dotter och sedan dennas dotter. Derefter omkommo vid fiske å kusten på en natt hans dotterson och dennes fader, och nu stod han der ensam med sin gamla hustru och 2 återstående dotterbarn, utan någon förmåga att kunna försörja hvarken sig eller de sina. I dessa dagar lär hustrun äfven ha aflidit.

Lärbro, 30 Mars.
Dödfödt
har vid läkareundersökning befunnits det af ett fattighushjon härstädes framfödda gossebarn, hvilket man misstänkte vara mördadt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 April 1886
N:r 27.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *