Från sjön.

Skeppet Engevie, kapten Lyberg, grundstötte i måndags vid inseglingen till staden Wilmington i staten Norra Karolina i Nordamerika. Fartyget, som följande dag kom af grundet, har ej lidit några allvarsamma skador. Emellertid skulle det intagas i docka för att reparera skadorna.
— Engelska ångaren Modena, på resa från Hartlepool till Köbenhavn med kollast, strandade i tisdags två mil norr om Marstrand genom förväxling af Skagens- och Hamneskärs fyrar. Besättningen bergades. Ångaren sönderslogs följande natt under rådande mycket svår storm.
— Helsingsborgsbarken Karin kantrade natten till i förgår utanför Skagen och anses förlorad.
— Från Göteborg skrifves i måndags: Norska briggen Professor Daa, kapten Sörensen, hemma i Brevik, på resa till Varberg, lastad med kol, strandade i natt norr om Vinga.
Fartyget blir sannolikt vrak. Besättnipgen är bergad.
Ett danskt fartyg, lastadt med kol, har strandat i närheten af Grundsund.
Ångbåtstrafiken på Lilla Edet är öppnad för seglationsåret.
Från Göteborgs skärgård: Ändtligen, efter sju sorger och elfva bekymmer, äro vi härute befriade från det fängelse, som isen oss tillskyndat. På Donsö och Vrångö hafva fi karena sågat sig ut till öppet vatten, och i dag bar den första fiskebåten gått till sjös på fiskfångst. Denna långa »istid» har varit för mången rätt känbar. Värst har det varit för att bekomma bränsle, hvilket bland annat blifvit mer än dubbelt dyrt genom trausportkostnaden från Göteborg och hit.
— Flere ångare inkommo i måndags till Oxelösund, dit de efter mycket besvär insågats.
— I Öregrundsgrepen hade isarne ännu i måndags ej uudergått någon förändring. Kring Örskär drifver isen från och till allt efter vindevg riktning.
— Från Gefla skrifves i söadags: Isarne hafva försvagats till den grad, att der det nDågonstädes existerar en ström, de blifva osäkra så väl för fotgävgare som för åkande. Hafsisen tyckes ej vara af någon svårare beskaffevhet. Den är 7 till 8 tum tjock. På fjärdarne har isen 18 till 20 tums. tjocklek. En större öppning synes nu utanför Eggegruvd, hvadan fyren tändes i går afton. I natt har något regn fallit, luften är disig med svag sydlig vind.
Sådan väderleken nu är, torde arbetena med bergningen från ångfartyget Tage Sylvan ej mera kunna fortfara.
— Från Helsingborg skrifves i måndags: I lördags eftermiddag inbogserades i härvarande hamn Radkjöbingsskonerten »Amor», kapten Nielsen, hvilken, på resa från Englard med kollast, destinerad till Nystad, förgäfves sökt komma genom Belterna, hvilka fortfarande äro, för seglare åtminstone, spärrade af is. Flere seglare passerade i går här förbi söderut.
— Sjöfarten på Strömstad öppnades i söndags. Lysekils bamnar voro då fria från is.
— Eilfva dygn i isen, Ångarne Falken och Orion, kaptenerna A. Tornérhjelm och A. Larsson, inkommo i lördags eftermiddag till Malmö efter en ganska äfventyrlig kampanj i isen utanför Travemünde, hvilken räckte trån 11 till den 22 Mars, då de bägge fartygen inkommo till Travemiindes hamn, derifrån de nu anländt till Malmö sedan isen skiovgrats, medförande massur af högligen efterlängtadt gods. Situationen har tidrals varit betänklig nog, synnerligast de dagar och nätter den hårda sydostvinden, som man erinrar sig, blåste. Mot den punkt, 3,000 meter nordost från Travemiiade hamppir, der de bägge fartygen lågo, drefvos ismassorna med stor häftighet, skrufvande upp fartygen och pressande dem så hårdt att det »smälde i skrofven».
De kunde dock genom sitt läge tätt invid hvarandra lemva hvarandra nödigt bistånd, och sedan det lyckats dem att göra ett slags triangelformig bassäng, lågo de relativt lugnt i deona. Förbindelsen med land öfver packisen var tidtals afbruten, och då var man ombord i förlägenhet för vatten. Lyckligtvis föll samtidigt mycket snö, och denna smältes och fick göra tjenst som dricksvatten. Annars var det ingen brist på »vått eller tort» på de bägge ångarne, Farvattnet norrut företedde en riktig Spetsbergsvy. Isen upptornade sig i riktiga berg, hvilka antogo allebanda fantastiska former samt stundom erbjädo ett hotande ntseende. Äudrligen den 29 var det pinsamma ovisshetstillståudet slut för de bägge befälhafvarne. Det lyckadesdels isbrytare från Lybeck, dels de svenska fartygens egna bemödanden att bryta ränna till Travemünde.
— Ångfartyget Betty inkom igår till Stockholm med spanmålslast från Libau.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 April 1886
N:r 27.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *