Borgevärerna

i hemmansägaren Petter Larssons, Hägulds i Garda, vid Gotlands Södra Häradsrätt anvbängiga konkurs varda bärmed kallade att sam menträda å Hägulds i Garda torsdagen den 28 innevaraudé Maj klockan 3 e.m. för att höras öfver frågor, som röra konkursboet och dess förvaltning.
Stånga den 9 Maj 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgevärerna i Fredrik Jacobssons, Vestringe i Etelhem, vid Gotlands Södra Häradsrätt avhävgiga konkurs varda härigenom kallade till slutsammanträde å värdshuset i Hemse fredagen den 29 dennes kl. 3 e.m. för att granska upprättadt utdelniogsförslag.
Fardhem den 8 Maj 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i Carl Dahlgrens, Rotartve i Lye, vid Gotlands Södra Häradsrätt anhängiga konkurs varda bärigenom kallade till sammanträde å värdshuset i Hemse lördagen den 6 nästkommande Juni klockan 3 e.m. för att emottaga redovisning öfver boets förvaltning och granska upprättadt utdelnivgsförslag.
Fardhem d.8 Maj 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i bemmansägaren John F. Lyths, Klinte i Boge, konkurs kallas bärmed att sammanträda uti gäldenärens bostad vid Klinte fredagen den 1:sfa instundande Juni kl. precis 10 f.m., för att bestämma vilkoren för den samma dag blifvande försäljningen af kookurshemmanet samt höras öfver andra dermed sammanhängande frågor.
Othem den 13 Maj 1885.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Att borgenärerna uti hemmansägaren P. N. Petterssons på Harqvie i Björke socken vid Gotlands norra bäradsrätt anhängiga, den 8 innevarande Maj började konkurs blifvit genom offentlig stämning kallade, att måndagen den 20 nästkommande Juli före kl. XII på dagen inför dombafvanden i Gotlands norra härad å fingsstället Alleqvia i Endre socken sina fordringar bevaka, varder härmed kungjordt.
Visby den 16 Maj 1885.
På domareembetets vägnar:
GUSTAF BERGMAN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Maj 1885
N:r 40.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *