Från landsbygden.

Väderleksförhållandena
börja ändtigen te sig något annorlunda på söder, sedan vi nu fått ett godt och välgörande regn som åstadkommit en blidare temperatur. Somliga dagar ha vi till och med haft 10—12 grader varmt; också trifves nu såväl höst som vårsädet i allo förträffligt och allt andas lif och glädje; potatissättningen är ännu ej afslutad i sin helhet.

Vackert föredöme.
Omkring 500 st. gran- samt en mindre del. bok- och ekplantor ba under inneva rande vår utplanterats i närheten af Vamlingbo skolhus af läraren derstädes: Detta manar till efterföljd, alldenstund i då södra trakterna af Gotland sådana trädsiag höra till sällsyntheterna, och trefligt skulle det te sig, om vi i en framtid finge skåda gröna grandungar här och der på den eljes så skogfattiga delen af ön.

Förmodad olyckshändelse.
Sistl. 19 Maj på e.m. begaf sig förre båtskepparne Olof Dahlgren från Gervals i Vamlingbo ut på sjön å vestra kusten i närheten af Hoburg för att fiska och har sedan dess ej afhörts, hvadan man med säkerhet antager, att den försvunne, som under de senare åren led af fallandesot, under ett anfall af nämde sjukdom fallit ur båten och funnit. sin graf i Vågorha.s Båten har af flere personer iakttagits drifva söderut sagde dag på qvällen och på följande morgon lär demännu sydts långt till sjös i söder om Hoburg. Vinden, som vid tillfället var N. O., öfyergick på natten mera åt nordlig, för öfrigt vacyert och lugnt väder. En åra lär äfven ha ilandflutit &å kusten utanför Sundre, hvilken förmodas tillhöra Dablgrens-båt, och om så skulle vara förhållandet, kan man äfven antaga, att Dahlgren i\’saknad af åror (segel hads han ej med sig) måst öfverlemna sig åt sitt öde och låta båten drifva -hvart den behagade, nota bene om han under anfallet: ej: ramlat ur båten. Någon förhoppning att D. fins i lifvet förefinnes ej, såvida ej det oförmodade in träffat, att han af något förbiseglande fartyg blifvit upptagen. Dahlgren var något öfver femtiotalet, var ogift och bodde ensam i en liten. bygnad, som. af baptisterna, till hvilkas sekt han hörde, blifvit uppbygd åt honom.

Egendomlig dödsorsak.
En tjur, tillhörig en person i Vamlingbo, utsläpptes häromdagen på bete, dervid han afbet en törnestjelk, hvilken fastnade i matstrupen, med den påföljd att djuret måste nedslagtas. Veterinär var ej tillkallad. Djuret var ej försäkradt, hvadan ägaren drabbag af förlusten.
Under nu förflutna pingsthelg har ett

Missionsmöte
varit ordnadt i Vamlingbo missionshus, dervid- ett flertal predikanter varit tillstädes. Orantliga menniskomassor ha äfven varit samlade, mera än huset beqvämligen kunde rymma. Allt har aflupit i frid och stilla endrägt, fastän stundom -under diskussionen oluka äsigter tyckts varit rädande. Jag torde en annan gäng närmare komma att. beskritva både; diskussionsämnena och predikanternas föredrag.

Hundlande
växa långs vägen inellan Grötlingbo och Hoburg svin svampar ur jorden. Bönderna buda bolag. Sina hemman lemna dessa deremot dåligt bearbetade eller undeles oskotta. Då många äro stjare, men köparne äro lå, kan man lätt inse resulatet?

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

Från sjön.

Skonerten Oskar, kapten Pettersson, ankrade 33 dennes på Helsingborgs redd samt afgick följande dag; fartyget var på resa från Visby till Varberg.
— Skonerten Retzia, kapten Snöbohm, ankom 21 dennes till Kiel och skonerten Lars, kapten Hultman, samma dag till Lybeck.
— Briggen Dorette, kapten Nyström, afgick 24 dennes från Helsingborg till Gotland.
— »Doris», kapten Nyman, från Klintehamn inkom 20 dennes till Wismar.
— Sjöfarten på Ume öppnades i måndags afton, då ett skepp inbogserades genom isen till Holmsund.
— Engelska ångfartyget Roxburgh Castle, hemma i Newcasile och fördt af kapten Turpin, som, på resa från Cardiff till Helsingfors med last af stenkol, 17 dennes strandade vid Lohm i Ålands skärgård utanför Åbo, har tagits flott af bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Eol, som tätat och iniört ångfartyget 23 dennes till Åbo.
— Engelska ångfartyget Perseverance, hemma i Sunderland och lastadt med salt, som 22 dennes strandade å Stensort mellan Windau och Libau, har likaledes tagits flort af ofvannämda bolags ångfartyg Hermes 25 dennes; Ångfartyget, som blivit tätadt, kommer af Hermes av bogseras till Riga eller Windau.
— Skonerten »Fredrika», kapten P. Ohlsson, hemma i Karlskrona, kommande från Sölvesborg och destiverad till Vaxbolm med last af kanonkrut, har strandat utantör Kastlösa å Öland; medels bjelp från Bergqvara och Ö\’a.sd flottogs fartyget törliden tisdag och inbogserades detsamma till Bergqvara. Lasten är lossad och befunnen oskadad, och kommer fartyget att etter undergången reparation åter intaga densamma iför att fortsätia resan till destinationsorten.
— Torneå elf var i förgår, enligt telegram från Haparanda, isfri derstädes, men skärgårdsisen qvarlåg orubbad.
Från Lule telegrateras i förgår att Sandöfjorden är klar om ett par dagar. Isen utåt öarne var ännu så stark, att öborna senaste dagarne besökt fastlandet.
— Från Gefle skrifves i förgår: Ångaren Troqueer har nu tillfälligt tätas af Neptuabolagets ångare »Poseidon», och i dag tror man sig tå fartyget läns. Dess bättre voro de farhågor man hyste, att 14 man af besättningen omkommit vid skeppsbrottet, delvis ogrundade. Senare underrättelser gifva vid handen, att fyrmästaren Alm på fyrskeppet »Finogrundet» räddat ytterligare sex man, som sedermera förts till Arholma at ångaren »Tellus», kapten G. Brolin, från Södarhamn. Bland dessa sex befann sig sjömannen från Hudiksvall. Sirandningsdagen, söndagen, hindrade stormen hr Alm att begifva sig till det förolyckade fartyget, men tidigt följande morgon begaf han sig dit och fann då sex man qvar om bord, en del fasthakande sig i riggen. De voro illa medtagna. Deras armar och ben voro uppsvälda af vattnet och kölden. En af dem, som var oförmögen att gå, måste krypa till sina räddare. Omkomne äro sålunda kaptenen, förste maskinieten och sex besättningskarlar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

Farlig färd.

Ifrån Gotland skrifver en korrespondent till Göteb. P.: Fårö kyrka var visserligen, likt alla kyrkor här på Gotland, som jag vet, ett gammalt tempel, men syntes i hafva någon synnerlig märklighet hvad stilen beträffade. På en af väggarne hängde en mycket egendomlig tafla, som jag ej kan underlåta att omnämna.
Å denna var på ett isstycke 15 fårobönder uppmålade, hvilka anno 1603 på ett dylikt gjorde en högst märklig färd till svenska skärgården. De hade varit på kutjagt, d. v. s.
säljagt, då plötsligt isen lossnade fr n land och bönderna drefvo i väg. Man kan lätt tänka sig deras förskräckelse, Också te de sig &å taflan högst bedröfliga, der de stå alla femton i en rad med pilbågarne i luften och de skjutna sälarne bredvid på en isbit, som knappast kan rymma dem, På taflans nedre kant synas deras trefna hem med gråtande qvinnor och barn, och långt till venjon ter sig rätt ståtligt det gamla Visborgs slott.
Under sjelfva afbildningen står »Tacksiägelse till Gud för nådig befrielse 20 April 1603», samt vidare bland annat:
Ret femten mänd voro vi i fölge
Som isen förde offer di bölge.
Hvarefter följde äfvenledes på vers en beskrifning öfver deras ångest och vedermöda
under 14 dagars tid, men
Da kom Gud och bjalp oss pa samme tid,
At isen dreff hend ind mot Sveriges land,
Och fösloste oss doff dödens vånd,
Vår frudag i faste vi igenkom,
Till vort Foröje, hustru, höro, bus och hjem.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

Metodistbiskopen J. F. Hurst

från Amerika höll igår afton predikan i härvarande metodistkapell, som var till trängsel fyldt af åhörare. Predikan, som hölls på engelska och tolkades af predikanten Ågren från Upsala, hade till text 1 och 2 verserna af 12 kapitlet i Ebreerbrefvet »Efter vi nu hafva om oss en så stor hop vittnen, låtom oss aflägga synden, som alltid låder vid oss och gör oss tröga, och låtom oss med tålamod löpa i den kamp, som oss förelagd är. Och se på Jesus, som tron begyat och fullkowmnat hafver, hvilken, då han måtte haft glädje: led korset och aktade icke smäleken och är sittande på högra handen på Guds stol».
Hr Hurst föredrag var anslående och hans. utveckling af ämnet af god och kärnfull art. Han är en sextio års man, och hans uppträdande är den intelligente amerikanarens.
Biskop Hurst, hvilken såsom ordförande ledde. sistl. års metodistkonferens i Upsala, har sedan dess besökt, bland andra länder, Bulgarien, Indien, Kina och Italien, samt är nu på väg till sitt hem land Amerika. I förra veckan öfvervar br H. såsom ledare metodistkonferensen i Motala.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

Dödsfall.

Komministern i Dalhem Olof Peter Reinhold Laurin, en af stiftets äldste prester, afled i förgår efter en tids sjuklighet. Laurin, född 1806 i Burs, blef student i Upsala 1827 samt prestvigdes 1834 i Visby; tjenstgjorde i Burs dels som adjunkt dels som v. pastor från 1834 till 1847, då han förordnades till v. pastor i Atlingbo ; efter att under ea del af året 1849 varit adjunkt i Sanda, vardt han samma år v. pastor i Grötlingbo samt utnämdes 1852 till komminister i Dalbem, hvilken tjenst han innehaft i 33 år.
Laurin, hvars föräldrar voro kontraktsprosten i Burs doktor J. F. Laurin och dennes hustru Magdalena Beata, född Fåhrens, ingick 1855 äktenskap med en dotter till kyrkoherde Fåbreus i Stenkumla, i hvilket äktenskap fem barn föddes.
Bland Laurins sja syskon var den tidigt bortgångne begåfvade musikern Karl Johan Oskar Laurin.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

Till gode män

i P. N. Petterssons, Harqvie i Björke, konkurs valdes iförgår läderhandlare N. G. Andersson i Visby och hemmansägare Karl Pettersson, Rovalds i Vänge. Till rättens ombudsman utsågs kronofogden Cailissendorff.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

Till konsistorieombud

vid laga af och tilträdessya å Endre kyrkoherdeboställe, hvilken syn äger rum i dag, är kontraktsprosten Gustafson förordnad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

Skolrådet i Sproge

har hos k. m:t anhållit om erhållande af fullt statsbidrag för folkskolan, änskönt skolan under vårterminen skötts af ena icke kompetent vikarie.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.