Biskopsval

har idag ägt rum inför stiftets kontraktsprostar kyrkoherdarne Örfverberg, Gustafson och Broander i Björke, Tingstäde och Hemse kyrkor. Vid sammanräkning af de på skilda håll afgifna rösterna visar sig resultatet sålunda: Kontraktsprosten, utnämde kyrkoherden i Norrköping Edvard Herman Rohde 34 röster, professorn i Lund Per Gustaf Eklund 30, professorn i Upsala Knut Henning Gezelius von Schéele 27 röster, professorn i Upsala E. G. V. N. Rudin 21, kyrkoherden i Torrlösa 8. L. Bring 15, professor Norrby 9, kontraktsprosten Lyth 6, professor M. Johansson 5,samt statsrådet Hammarskiöld, doktor O. V. Lemke och lektor U. L. Ullman hvardera 1 röst.
Domkapitlets fem röstsedlar äro ännu icke öppnade, men antagas komma att tillföra hrr Rohde och Eklund hvardera fem röster samt Schéele 3 eller 4 röster, hvadan förslaget skulle komma att upptaga dessa namn i nyssnämda ordning.
Prof. Schéele, som enligt de båda profvalens sammanlagda röstsiffror fick första förslagsrummet, har- vid dagens val förlorat några röster i norra kontraktet.
Ryktesvis förljudes, att professor Eklund icke är synnerligen hugad att eftertrakta platsen, då han antages komma att varda en bland de mera framstående kandidaterna vid biskopsval i Lund.
För dem, som möjligen äro intresserade att: se valresultatet inom de olika kontrakten, hafva vi uppgjort följande öfversigt. Siffran inom parentes under hvarje kontrakt angifver huru många röstsedlar, som afgifvits:

Hela det afgifna röstetalet utgör alltså 150. Om denna siffra delas med 3, vi sar sig sålunda, att 50 valsedlar afgifvits. Det är möjligt att vi misstaga oss, men det synes vara en sedel för mycket. Ty pastoraten äro visserligen 44 och komministraturerna 6, men kyrkoherdebefattningen i Visby är ledig och dess v. pastor röstar endast såsom komminister. Huru härmed än må förhålla sig, inverkar denna omständighet icke ändrande på valets resultat.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Februari 1885
N:r 18.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *