Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För olaga gästning natten till 28 sistl. Februari fäldes innehafvarinnan af stadshotellet till tjugu kronors böter. Rättens ordförande erinrade, att, om det upprepas att kunder sitta qvar efter stängningstiden, sådant kunde medföra förlust af rättigheten.

För fylleri var Amanda Classon instämd, men infann sig ej. För uteblifvande fäldes hon att utgifva det henne förelagda vitet t:o kronor, hvarjämte hon förpliktades att vid hämtningsäfventyr komma tillstädes 7 instundande April.

I barnuppfostringsbidrag fordrade sömmerskan Matilda Olsson sextio kronor årligen af skomakaregesällen Oskar Johansson, som vägrade att betala något bidrag, hvadan målet uppsköts.

Södra häradsrätten.
Med häktade Emma Johanna Josefina Ahlin, Qviungs i Stenkumla, hölls i dag på e.m. förnyad ransaknving å länsföngelset.
I obduktionsprotokollet yttrar läkaren, att fostret, som synes vara fullgånget, under eller kort efter födelsen ofullständigt andats samt visat lifstecken, hvilka dock sannolikt varit så svaga, att de ej iakttagits af modren; något yttre våld å liket kunde ej upptäckas.
Svaranden vidhöll sin bekännelse, att hon vid barnets födelse varit medvetslös, så att bon ej kunde afgöra, om det varit vid lif eller ej.
Åklagaren yrkade ansvar å svaranden för barnamord eller underlåtenhet att hafva iakttagit hvad som för fostrets bibehållande vid lif varit nödigt.
Rätten resolverade, att utslag skulle afkunnas senare på aftonen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Februari 1885
N:r 26.

Från sjön.

Den nya bergningsångaren Belos, tillhörig Neptunbolaget, väntas bit till Visby i nästa vecka.
— Från Oskarsha mn skrifves i lördags: Sjöfarten tilltager fortfarande; ensamt invid vedgården mellan verkstaden och hamnen lasta öfver 20 större segelfartyg. Vedgårdarne äro öfverfylda med trävaror, som skola exporteras så fort sig göra låter. Omkring 50 segelfartyg ligga för närvarande i hamnen, der tre ångare nu äfven intaga trävarulaster på Lybeck.
— Vesterviksångaren Atlas, som flottagits af Neptunbolagets ångare utanför Blekingskusten, inbogserades i fredags af Poseidon till Oskarshamn, der lasten lossats. Den skada, som genom strandningen uppkommit, är ganska betydlig och kommer antagligen att vålla ägarne stora kostnader, för så vidt man ej beslutar sälja fartyget sådant det nu är.
Hela kölen är nämligen borta, och förutom ett 10×6 fot stort hål i botten, är denna mer eller mindre skadad. Propellern är sönderslagen och dess axel afbruten. Hela maski nen lär dessutom vara flyttad ur sitt läge.
— I Ekenäs hemmahörande skonerten Trio strandade i tisdags utanför Hageby på Öland och är svårt läck. Lasten består af trävaror.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Februari 1885
N:r 26.

I Gotlands länsfängelse

qvarsutto 31 dennes 11 män och 4 qvinnor mot 15 män och 1 qvinna 28 sistl. Februari. Under innevarande månad hafva tillkommit 7 män och 3 qvinnor samt utskrifvits 11 män.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Februari 1885
N:r 26.

Klämtapparaten

i kyrktornet, som är afsedd att ersätta brandsignalerna från S:t Karins till nedrifning dömda torn, är nu under uppsättning och kommer dermed under de närmaste dagarne åtskillig klämtning att äga rum för injustering och förberedande profning.
Till en beskrifning af den mycket sinnrika apparaten torde vi återkomma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Februari 1885
N:r 26.

Behållningen

i aflidne biskop Anjous bo utgör enligt igår inför rådhusrätten företedd bouppteckning 30,923 kronor 43 öre.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Februari 1885
N:r 26.

Doktorerna Sörlander och Josephson,

hvilka under närmaste fram tiden komma att uppehålla provinsialläkaretjensten i Slite och lasarettsläkarebefattningen i Visby, hitkommo igår med »Sofia».
Doktor Sörlander är ensam sökande till stadsläkaretjensten i Karlskrona.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Februari 1885
N:r 26.

»Softa,»

hindrad af svår tjocka, inkom först vid 6-tiden igår morgse i Visby hamn.
Ångaren, som qvarlåg omkring en tim me i Idösund, var redan före midnatt här utanför kusten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Februari 1885
N:r 26.

Ett fall af mjältbrand

inträffade i förra veckan vid Myrungs i Linde. Enligt af distriktsveterinär Rosenthal i fredags verkstäld obduktion af en ko, som hastigt aflidit under misstänkta omständigheter, har dödsorsaken varit mjältbrand. På grund häraf har nämda gård af k.m:ts befallningshafvande blifvit förklarad smit tad af mjältbrand.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Februari 1885
N:r 26.

Artilleribefälhafvaretjensten

på Gotland förestås från och med 28 dennes till och med 19 instundande April af kapten Hj. Hedenblad.
Artilleribefälhafvaren major Schartau, som under sagde tid åtnjuter tjenstledighet, har afrest till fastlandet för att afhämta sin familj hit till Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Februari 1885
N:r 26.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 29 Mars, skonerten Adina, Danielsson, Trelleborg, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 26 Mars, skonerten Hjalmar, Olsson, Landskrona, slipers; 28 Mars, skonerten Alma, Gothberg, Stockholm, kalk; skonerten Augusta Maria, Österberg, Stockholm, kalk; 30 Mars, skonerten Sleipner, Persson, Landskrona, slipers.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Februari 1885
N:r 26.