Kyrkostämma

hölls i måndags e. m. Skolrådet hade på folkskoleinspektörens yrkande hemstält om anställande af en ny ordinarie lärare eller lärarinna, då undervisningen i småskolans 2:dra klass med 50 lärjungar icke kunde med framgång bestridas med 1 lärarekraft.
Hr Bergman ansåg olämpligt att under det löpande året bevilja sådana anslag, då k. förordningen uttryckligen stadgar huru sådant skall tillgå. Framställning derom borde göras vid Oktoberstämman, då staten för följande året uppgöres.
Hr Biskopen: då finge man äfven för nästa hösttermin dragas med det olämpliga förhållandet att ha barn i en klass i dubbelt antal mot det högsta tillåtna. Man hade dröjt så länge som möjligt med framställningen, derför att man förut tagit församlingens krafter i anspråk, Men att nu dröja längre hade icke skolrådet varit berättigadt.
Hr Kolmodin: rätt vore att staten uppgjordes på en gång, icke bitvis; man kunde då icke öfverskåda det hela. Yrkade anställandet af en extra lärare för nästa termin, tills frågan kan på den af lag föreskrifna tiden afgöras.
Hr Biskopen: behof uppkomna under årets lopp, som icke utan skada kunde uppskjutas, vore skolrådets plikt att söka fylla.
Hr Höjer sporde, om framställningen nu närmast föranledts af dödsfall.
Hr Biskopen: nej, endast grundad på inspektörens hemställan.
Hr Bergman: ja, det var alldeles som förra gången, då en extra plats gjordes till ordinarie; då kom ockeå inspektören strax efter statens uppgörande; Den k. förordningen gälde väl lika mycket för inspektören som för skolrådet.
Hr Biskopen: Förra gången ansåg icke skolrådet klokt att skjuta upp; det vore svårt att här få passande vikarie, om inte utsigt funnes att få platsen ledig och ordinariter besatt. Nu vore förhållandet annorlunda: barnens antal i småskolan vore för stort, hvilket på det stadiet synnerligen menligt inverkade på undervisningen. På ett högre stadium kunde man fördraga ända till 100 i en klass, men det giage icke an på det lägre, En mängd blefve qvarsittare, skoltiden förlängdes och barnen komme icke så snart åter till föräldrarne.
Hr Höjer: Ehuru af samma åsigt som der förste tal., så vore här dock ett undantagsförhållande. Dock borde nu icke beviljas anslag för en ordinarie lärare, utan blott för en extra lärare med lika lön som ordinarie. Vi ha ock redan så många ordinarie, att kanske icke alla behöfvas i framtiden, om t. ex. skoI på Hästnäs sammanslås med skolan i staden.
Hr Biskopen: vi ha redan en extra lärare, som då kunde indragas.
Hr Höjer: en plats dessutom kunde möjligen komma att indragas på grund af minskadt barnantal.
Hr Jacobson ansåg bättre med god ordning öfverenstämmande om staten uppgjordes på en gång; men finge man intet fullständigt program öfver skolväsendet. Blir inspektören van vid att Visby församling vill ha hans förslag på en gång, så torde han ställa sig till efterrättelse.
Hr Biskopen satte formen högt, men sak dock högre än form.
Hr Waldenström: fans verkligen detta behof, då staten uppgjordes i fjor? Har det tillkommit sedan, så kan man anse det såsom tillfälligt.
Hr Biskopen: barnantalet har ökats; ansåge man det tillfälligt så kunde man instämma i hr Höjers yrkande.
Hr Waldenström instämde med hr Bergman; det ginge icke an att oupphörligt rubba staten; för tillfälligt behof borde extra lärare anställas, icke ordinarie.
Hr Söderberg: inspektören gjorde sin inspektion så sent, att han icke hann komma in till Oktoberstämman med förslag. På ett år hade barnen ökats med:’öfver 100. Na vore de öfver 1,000 tillsammans.
Hr Kolmodin stod fast vid eitt yrkande om anställande af en extra småskollärarinna; en sådan skulle, om hon funnits, upphäft anmärkningen.
Hr Biskopen: få vi blott 500 kr., så ha vi svårt att få hit någon från fastlandet, men utgår lönen efter 900 kr., det vill, efter hr Höjers förslag, säga en utgift för församlingarna af 160 kr. för nästa termin, så kanske det lyckas.
Hr Bergman: sant att barners antal ökats, men äfven lärarekrafternas. Uti allm. lärofå lärjungarne vara 35—40 i en klass. Lärarne kunna nog sköta så många, helst som inspektören nog äger förmåga att rycka upp dem.
Hr Biskopen: lärarne och lärarinnorna stode öfver hans beröm, de ha fördubblat sitt arbete blott för att dela sina afdelningar. Barnantalet har ökats genom skärpt tillsyn.
Hr Jacobson: att afdelningarne delats visar att behofvet funnits förut och att således iaspektören kunnat ge förslag i fjor. Nu synes han ha tänkt att bitvis få det igenom.
Hr Biskopen: om någon försummelse här vore begången, vore hårdt att derför strafta lärarne.
Sedan derefter vid votering om kontra: proposition hr Kolmodins förslag med 542 röster (af 11) segrat öfver hr Bergmans 191 (af 4), antogs i hufvudvoteringen hr Höjers förslag med 451. röster (af 11) mot 282 (af 5).— Förslag om att hädanefter borde väljas ersättare i kyrkorådet hade väckts af hr Bergman och i skolrådet af hr Höjer. Båda råden hade afstyrkt förslagen.
Hr Bergman: det vore förmånligt att vid förfall för ordinarie kunna tillkalla ersättare; man finge flere med vid besluts fattande och ledamöterna finge både sin börda och sitt ansvar lättade.
Hr Höjer: skolrådets förklaring att svårighet icke funnits att samla fullt ledamotsantal för beslut, hölle icke streck, Flere gånger hade det varit nödigt att skrifva personer som närvarande som icke varit närvarande. Under t. ex. 1890 hade hållits 26 sammanträden och under 1891 10, men intet fulltaligt. De två ledamöterna från landet vore endast undantagsvis närvarande. På 3 år hade af 69 sammanträden endast 2 varit fulltaliga. Så att kontinuitet funnes icke heller nu.
Hr Schéele: om någon antecknats som närvarande, som icke varit det, så hade den personen antingen förut meddelat hvad han tänkte eller ock meddelades honom beslutet innan protokollet skrefs. Att införa ersättare skulle skada kontinuiteten. i ärendenas gång och göra förbandlingarne onödigt långa. Om man bad ersättare, så skulle antalet alltid vara fullt, och då kanske det blefve värre än nu att få sammmanträden till stånd.
Hr Jacobson: yrkade afslag; intörandet af ersättare slappade de ordinaries ansvarskänsla och minskade kontinuiteten, då ju knapt ett sammanträde skulle hållas, der samma personer vore närvarande. Äfven som det nu vore funnes alltid en grundstomme ledamöter städse tillstädes.
Förslagen förkastades derefter med 539 röster mot 146.
— Ansvarsfrihet för 1890 beviljades af stämman åt såväl kyrkorådet som skolrådet.

Följd af sina kamrater

fördes i går middag en af eleverna vid högre flickskolan, 12-åriga Ruth Öfverberg, till grafvens ro. Biskop von Schéele höll ett anslående griftetal, och den unga skaran sjöng vid griften »Stilla skuggor».
Akten var särdeles ansående.

Till prestembetet

invigdes i går i domkyrkan af biskop von Schéele s. m. kandidaterna G. Kellström och J. Ronqvist. Vid den högtidliga akten assisterade doktor Lemke, kontraktsprostarne Budin och Gustafsson samt domkyrkokomminister Södeberg.

Ett gotländskt försvarsförbund

har i dag bildats vid sammanträde å militärexpeditionen, dervid ett 60-tal personer voro närvarande. Ö:verste von Hohenhausen öppnads mötet med tillkännagifvande att på de utsända listorna hade antecknat sig 412 personer, deraf 43 qvinnor. Till ordförande för dagen utsågs efter votering biskop von Schéele med 31 röster. Landsböfding Poignant erhöll 20.
Föredrogs så komiterades förslag till stadgar. — Första paragrafen ville att Gotlands försvarsförbund, som verkar i samband med allmänna svenska försvaraföreningen skulle ha till ändamål att, utan afseende på någon viss försvarsorganisation, arbeta för utbredande af öfvertygelsen om behofvet att stärka rikets försvar.
Denna paragraf, som utgjorde kärnpunkten i förslaget, antogs sedan först en längre diskussion uppstått om, huruvida mån i densamma borde ge uttryck åt den tanken, att förbundet skulla arbeta för Gotlands likställighet i militäriskt afseende med det öfriga Sverige. För detta tillägg talade direktör Kolmodin, lektor Bergman och kyrkoherde Odin; för antagandet af paragrafen utan tillägg talade landshöfdingen, öfversten, landssskreteraren och borgmästaren m. fl.
Öfriga paragrafer i stadgarne, rörande organisation och förvaltning m. m. antogos.
På förslag af biskopen valdes landshöfding Poignant till ordförande med 46 röster.
Vice ordförande blef major Cronstedt. Till styrelseledamöter valdes auditör Engström, kyrkoherde Olin, Dalhem, handl. J. L. Kahlqvist, skollärara L Mörrby, Boge samt nämdeman O. N. Bolin, Alfva.

Hushållningssällskapet

har i dag på middagen haft ett kortvarigt sammanträde. Dervid godkände sällskapet på utskottets tillstyrkan de af föregående års premleringsnämd föreslagna tilläggen till grunderaa för nötboskaps premieringen inom länet och för hvilka vi utförligt redogjort i vårt nummer för 25 Februari, hvarjämte föredrogos revisnrernas berättelser öfver verkstäld granskning af hushållningssällskapets, dess slöjdskolas och landtegendoms samt koaung Karl Johaas fonds räkenskaper och förvaltning för år 1890. Tillstyrkt ansvarsfrihet beviljades.
— Från metnorologiska anstalten i Stockholm hade till förvaltningsutskottet ingått förfrågan huruvida de förra bösten under skördetiden äfven under eftermiddagarne meddelade väderlekstelegrammen visat sig vara till sådan nytta att sällskapet ville dermed fortfara äfven detta år. Då de ifrågavarande telegrammen, som genom denna tidnings försorg sändts till Hemse och vidare till Rone, otvifvelaktigt visat sig medföra gagn, beslöts att äfven detta år anslå 25 kr. till de samma.
— Svenska kornodlingsföreningen tillhandahåller som bekant mot vissa vilkor utsädeskorn åt jordbrukare. Vid sammaoträdet i dag upplystes, att på Gotland 31 landtmän inkommit till förvaltningsutskottet med ansökan om att erhålla sådant utsädeskorn.
— Ingeniör Varfvinge, såsom ledamot i myrodlingskomitén, anmälde att hrr Viman å Henriksdal, Franzén, Gammalgarn och Pettersson Vellarfve förklarat sig villiga att detta år företaga försök med odling af hvitbetor på fastmark.
Till ledamöter af hushållningssällskapet invaldes biskop von Schéele, kontraktsprosten Alfvegren, prosten Öfverberg, kyrkoherdarne Klint, Gutenberg, Stengård Sandblad, Gadd, Olofsson, Köhler, Gradelius, Budin, Ihre, Eneqvist, Tilén, Andersson, Ahlander, Åsberg och Jacobsson, kronolänsman Emil Eneman, samt litteratörerna A. Sandberg och A. Veström.

Biskop v. Schéele

afreser härifrån i morgon till Värmland för att besöka sin derstädes bosatta moder, som annandag påsk fyller 80 år. Han återkommer torsdagen efter påsk.

Biskop v. Schéele

återkom i går med Tjelvar öfver Kalmar från sin utländska resa.

Prestexamen

aflades i lördags inför domkapitlet af s. m. kandidat O. Norbeck.
I går invigdes s. m. kandidat Norbeck i härvarande domkyrka till prestembetet af biskop von Schéele, dervid beträdd af teol. lektor O. V. Lamke, kontraktsprosten G. E. Alfvegren, konsistnotarien N. F. Ötverberg och :komminister H. L. Söderberg.

Från landsbygden.

Näs, 20 Sept.
Kyrkogårdsinvigning. Den nya delen at Näs kyrkogård invigdes i går af biskop von Scheéle, d-rvid biträdd at prostarne Broander och Alfvegren, kyrkoherdarne Karlström, Gadd och Jakobsson samt pastorsadjunkten Husander. Sjelfva invigningstalet hölls af biskopen och hade han dervid till text valt Joh. Ev. 11 kap. 25, 26 versar. (Jag är uppståndelsen och lifvet, hvilken som tror på mig, han skall lefva, om han än död blefve; och hvar och en som lefver, och tror på mig, han skall icke dö evivnerligen; tror du detta?) Med anledning af denna text talades om lifvets allvar och dödens visshet samt att menniskan redan här i tiden bär inom sig fröet till allt lif.
Då biskopen slutat sitt tal uppläste hvar och en af de assisterande presterna ett bibelspråk. Så frameade biskopen sjelfva invigningsorden, hvilka lydde: Du jord, jag viger dig efter den makt, som mig betrodd är, att vara en hviloplats för de afsomnades lekamen. Ytterligare talades några maningens ord, hvarefter välsignelsen lästes öfver de närvarande. Derefter höll kontraktprosten Alfvegren en bibelförklaring i kyrkan, som var till trängsel fyld af åhörare. Vädret var det härligaste och folk hade också samlat sig från när och fjärran för att höra och se den i allo högtidliga akten.

Biskop von Schéele

afreser i afton till prestkonferensen, hvarefter biskopen kommer att afligga besök hos slägtingar på fastlandet, så att återkomsten hit sker förat 12 September.