Hushållningssällskapet

har i dag på middagen haft ett kortvarigt sammanträde. Dervid godkände sällskapet på utskottets tillstyrkan de af föregående års premleringsnämd föreslagna tilläggen till grunderaa för nötboskaps premieringen inom länet och för hvilka vi utförligt redogjort i vårt nummer för 25 Februari, hvarjämte föredrogos revisnrernas berättelser öfver verkstäld granskning af hushållningssällskapets, dess slöjdskolas och landtegendoms samt koaung Karl Johaas fonds räkenskaper och förvaltning för år 1890. Tillstyrkt ansvarsfrihet beviljades.
— Från metnorologiska anstalten i Stockholm hade till förvaltningsutskottet ingått förfrågan huruvida de förra bösten under skördetiden äfven under eftermiddagarne meddelade väderlekstelegrammen visat sig vara till sådan nytta att sällskapet ville dermed fortfara äfven detta år. Då de ifrågavarande telegrammen, som genom denna tidnings försorg sändts till Hemse och vidare till Rone, otvifvelaktigt visat sig medföra gagn, beslöts att äfven detta år anslå 25 kr. till de samma.
— Svenska kornodlingsföreningen tillhandahåller som bekant mot vissa vilkor utsädeskorn åt jordbrukare. Vid sammaoträdet i dag upplystes, att på Gotland 31 landtmän inkommit till förvaltningsutskottet med ansökan om att erhålla sådant utsädeskorn.
— Ingeniör Varfvinge, såsom ledamot i myrodlingskomitén, anmälde att hrr Viman å Henriksdal, Franzén, Gammalgarn och Pettersson Vellarfve förklarat sig villiga att detta år företaga försök med odling af hvitbetor på fastmark.
Till ledamöter af hushållningssällskapet invaldes biskop von Schéele, kontraktsprosten Alfvegren, prosten Öfverberg, kyrkoherdarne Klint, Gutenberg, Stengård Sandblad, Gadd, Olofsson, Köhler, Gradelius, Budin, Ihre, Eneqvist, Tilén, Andersson, Ahlander, Åsberg och Jacobsson, kronolänsman Emil Eneman, samt litteratörerna A. Sandberg och A. Veström.

Biskop v. Schéele

afreser härifrån i morgon till Värmland för att besöka sin derstädes bosatta moder, som annandag påsk fyller 80 år. Han återkommer torsdagen efter påsk.

Biskop v. Schéele

återkom i går med Tjelvar öfver Kalmar från sin utländska resa.

Prestexamen

aflades i lördags inför domkapitlet af s. m. kandidat O. Norbeck.
I går invigdes s. m. kandidat Norbeck i härvarande domkyrka till prestembetet af biskop von Schéele, dervid beträdd af teol. lektor O. V. Lamke, kontraktsprosten G. E. Alfvegren, konsistnotarien N. F. Ötverberg och :komminister H. L. Söderberg.

Från landsbygden.

Näs, 20 Sept.
Kyrkogårdsinvigning. Den nya delen at Näs kyrkogård invigdes i går af biskop von Scheéle, d-rvid biträdd at prostarne Broander och Alfvegren, kyrkoherdarne Karlström, Gadd och Jakobsson samt pastorsadjunkten Husander. Sjelfva invigningstalet hölls af biskopen och hade han dervid till text valt Joh. Ev. 11 kap. 25, 26 versar. (Jag är uppståndelsen och lifvet, hvilken som tror på mig, han skall lefva, om han än död blefve; och hvar och en som lefver, och tror på mig, han skall icke dö evivnerligen; tror du detta?) Med anledning af denna text talades om lifvets allvar och dödens visshet samt att menniskan redan här i tiden bär inom sig fröet till allt lif.
Då biskopen slutat sitt tal uppläste hvar och en af de assisterande presterna ett bibelspråk. Så frameade biskopen sjelfva invigningsorden, hvilka lydde: Du jord, jag viger dig efter den makt, som mig betrodd är, att vara en hviloplats för de afsomnades lekamen. Ytterligare talades några maningens ord, hvarefter välsignelsen lästes öfver de närvarande. Derefter höll kontraktprosten Alfvegren en bibelförklaring i kyrkan, som var till trängsel fyld af åhörare. Vädret var det härligaste och folk hade också samlat sig från när och fjärran för att höra och se den i allo högtidliga akten.

Biskop von Schéele

afreser i afton till prestkonferensen, hvarefter biskopen kommer att afligga besök hos slägtingar på fastlandet, så att återkomsten hit sker förat 12 September.

Biskop von Schéele

hemkom j går morgse från Libau med Rurik. Biskopen kommer att vistag här några dagar och predikar kögmessan om söndag i domkyrkan.
Biskopinnan vistas för närvarande i Wesbaden.

Biskop von Schéele

anlände till Helsingfors i lördags och ärnar derifrån fortsätta resan till Borgå för att aflägga ett besök hos biskop Alopaeus. Sedermera ämnar biskop von S. äfven besöka professor H. Råbergh å dennes egendom Virvik. Professor Råbergh är som bekant medarbetare i den af biskop von Schéele redigerade Tidskrift för kristlig tro och och bildning.

Sällskapet D. B. V.

firar i afton sin högtidsdag. På middagen kl. 1 har i goodtemplarsalen vid Mellangatan biskop von Schéele hållit det sedvanliga festtalet, hvilket till ämne hade »lyxen». Utgående från, att vår tid var riktad på att njata lifvet, arbetets och naturens frukter, skärskådade talaren lyxen sådan den i våra dagar uppenbarar sig. Lyx vore ett öfverflöd af pjutande och ett ondt. Lyx var dock ettrelativt begrepp. Hvad som skulle vara öfverflöd för den ene vore endast nödvändigt för den andre, beroende på olika bildningsgrad och samhällsställniog. Men öfverflödet vore orätt både ur personligt-ekonomisk, national-ekonomisk och religiöst-moralisk synpunkt.
Vi borde upphöra att vara luxuösa. Vi måste hysa den kärleken till vårt fosterland att vi icke genom vårt öfverflöd bragte det till undergång.
Festtalet åhördes af en så stor menniskoskara, som lokalen kunde rymma.

Biskop von Schéele

har af k. m:t beviljats en månads ledighet, räknadt från 28 innevarande månad.