Biskopsval

äger rum nästkommande onsdag. Det är en valförrättning af största betydelse icke blott för stiftet såsom sådant utan jämväl för Visby stad, hvars kyrkoherdebefattninog är förenad med biskopsstolen. Och då genom en orimlig lagstiftning en prebendeförsamling är utesluten från inflytande på sådana val, är det sjelfklart, att man inom samhället med största intresse emotser utgången, hoppandes att den måtte varda sådan, att man får anledning dermed vara tillfredsstäld. Det har derför också varit glädjande att på sista veckorna följa valrörelsen, enär man deraf förnummit, ax detre personer, om hvilka flertalets meningar synas komma att ena sig, hvar för sig äro egnade att väl fylla krafven på en dugande styresman på detta område både för stiftet och staden.
De namn, hvilka, ifall det verkliga valresultatet kommer att svara mot utgången vid ett par enskildt vid skilda tider och på skilda håll af tillsammans hälften bland de röstberättigade anstälda profval, skulle komma att samla de flesta rösterna äro: den såsom andlig vältalare kände professor K. H. Gezelius von Schéele, professor P. G. Eklund, den teologiska vetenskapens erkändt förnämste stödjepelare vid Lunds högskola, samt kontraktsprosten E. H. Rodhe, den framstående predikanten.
Den ordning, i hvilka namnen här upptagits, betingas af deröstsiffor, som fram gått ur profvalen.
Då vi efter allt hvad man om dessa personer känner eller genom andra erfarit hafva anledning antaga, att stiftet, hvilken af dem som än kan komma att nämnas, bör känna anledning till belåtenhet, hafva vi, såsom här ofvan antydts, icke kunnat annat än med tillfredsställelse se utgången af de förberedande valen.
Det återstår blott en maning till endrägt och sammanhållning, övsklig icke blott derför, att den som kommer att utnämnas, må varda det med, icke mot, flertalets önskan, utan äfven derför, att genom en splittring af rösterna ett af förslagsrummen mycket lätt kan komma att upptagas af ett namn, som endast ett rivga fåtal önskar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *