Rättegångs- och Polissaker.

Ohyggligt brott.
En 19-årig fader dödar med svafvelsyra sitt 7 dygn gamla barn.

Vid Snosarfve gård i Lau socken bor en husbonde med 4 barn, bland dem sonen Karl Anton Hansson, född 1866. Modren är död och hushållet skötes at 25-åriga pigan Maria Viddin. Till denna stod Karl Anton i ett förhållande, som gaf lifvet åt ett gossebarn 22. sistlidne Januari. Detta barn afled 29 i samma månad under omständigheter, som påkallade besök af ortens länsman, komm. Svallingson. Vid besigtning & barnets lik visade sig då på underläppen, hakan och halsen mörka, bruna, läderartade fläckar såsow efter någon frätande syra. Liknande tecken syntes ock på barnets kläder. Förhör anstäldes, men utan resultat. Församlingens pastor förmådde lika litet framkalla bekännelsen, men vid förnyadt förhör inför komm. Svallingson erkände Karl Anton Hanson, att han med berådt mod afdagatagit barnet, med anledning hvaraf han infördes till länsfängelset, der ransakning inför södra häradsrätten i torsdags egde rum.
Den tilltalade, som aldrig förnekat faderskapet, vidhöll här sin bekännelse. Han hade tänkt på att döda barnet hvarje dag sedan dess födelse. Han hade äfven dessförinnan velat förmå barnets moder att fördrifva fostret, men hon hade motsatt sig detta. Svafvelsyran fans qvar efter en qvacksalfvare, som varit tillkallad för att bota en häst. Han hade aldrig för modren antydt sina brottsliga planer. Den dagen mordet skedde, 28 Jan., kom han på qvällen från Ljugarn och träffade vid sin hemkomst modren inne hos barnet, När hon en stund derefter aflägsnade sig till ladugården, der äfven fadren uppehöll sig, passade han på tillfället att hämta flaskan, begaf sig in till barnet, som då sof, och hälde i dess mun den frätande vätskan, som han uppgaf hafva utgjort ungefär en fingerborgs rymd. Han bekymrade sig derefter icke vidare om barnet, förrän modren kom in och bad honom, då det började skrika, taga upp det. Detta gjorde han och öfverlemnade det derpå till modren, som vid åsynen af dess förstörda utseende utbrast: barnet har fått slag, eller har det med någon vätska blifvit uppbrändt. Vid fadrens inkomst beslöt man hämta ett par af grannarne, i hvilkas närvaro barnet på natten undfick nöddop, hvarefter det afled på f.m. 29 Jan.
På tillfrågan af domhafvanden om motivet till ett så fasaväckande brott svarade den tilltalade, hvars utseende snarare angifver en tölp än en bof, men hvars prestbetyg upplyser om att han var »en bland de värste under skoltidan», att det skett derför, att han såväl före som efter barnets födelse af ungdomen smädats för faderskapet, och denna bekännelse var den enda, som förmådde framlocka en smula rörelse och tårar hos den tilltalade.
Han hade aldrig tänkt på följderna. Den onde anden styrde mina steg och inledde mig dertill.
Maria Viddin, som derefter upplysningsvis bördes, var mera uppskakad och rörd än den tilltalade, med hvårs uppgifter hennes öfverensstämde. Han hade aldrig för henne på minsta sätt antydt, att han traktade efter barnets lif och vid nöddopet visade han icke mindre rörelse än de andre.
Ett vittne hördes, förmälande, att den’tilltalade redan samma dag barnet föddes i samtal med vittnet yttrat en önskan att barnet snart måtte dö.
Målet uppsköts i afvaktan på medicinalstyrelsens uttalande i saken.

Visby rådhusrätt.
Till i torsdags utsatt ransakning med f. artilleristen K. J. R. Jansson, åtalad för att hafva kg benet af en qvinna, uppsköts ånyo i afvaktan på betyg från läkare rörande det men, den skadade möjligen kan komma att för framtiden lida af våldet.

Såsom farsvarstde har f. båtsmannen Karl Petter Edvard Jansson Fulltupp, född 1846 i Klinte och nu skrifven i Sanda, häktats af stadsfiskalen samt af k. m:ts befallningshafvande dömts till fyra månaders allmänt arbete.
— För lösdrifveri har sjömannen Karl Petter Adolf Andersson, född 1860 i Lummelunda och sist boende i Follingbo, blifvit häktad.

Stöld. Såsom misstänkt för stöld af ett guldur har arbetaren Jonas Nilsson, Nasume i Tofta, häktats, Nilsson är född 1884 på Öland.
— För inbrottstöld hos husbonden Karl Olsson, Levide i Eskelhem, har drängen Olof Bolin, född 1866 i Anga, blifvit införd till länsfängelset.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.

Från sjön.

Skeppet Georg & Ludvig med trälast härifrån ankom i förgår till Gibraltar; allt väl.
— Engelska ångaren »Skyro», som strändat vid Blekingskusten och flottagits af af Neptuvbolagets ångare, inbogserades i söndags af bergningsångaren Poseidon till. Oskarshamn och intogs der i docka för att repareras.
— Bergningsångaren Hero utgick i tisdags från Oskarshamns skeppsdocka efter verkstäld reparation samt bogserades till kranen för fortsatt reparation.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.

Son och måg.

Othems sockens fattigvårdsstyrelse yrkade år 1883 hos k. m:ts befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län åläggande för generalkonsul H. A. Bürger i Göteborg eller vice konsuln H. K. Bergström i Lysekil att till sig afhämta den förres fader och den senares svärfader, f. d. tullförvaltaren K. G. Birger, hvilken åtnjöt underhåll af nämda fattigvårdsstyrelse. Under åberopande af sitt utslag 81 December 1881, hvarigenom Bürgers måg och son ålagts att för framtiden i mån af behof draga försorg om tullförvaltare Birger, beslöt k. m:ts befallningshafvande att Othems fattigvårdsstyrelse ägde öfversända tullförvaltare Birger till vare sig till konsul Bürger eller v. konsul Bergström.
I besvär hos kammarrätten yrkade Bergström, att, då han befunne sig i mindre goda ekonomiska omständigheter, hvilket nödsakat honom söka betalningsanstånd af sina borgenärer, konsul Bürger, som vore i goda omständigheter, måtte åläggas att ensam försörja sin fader. I sin förklaring häröfver framhöll konsul Bürger, att han till 1881 ensam bekostat sin faders vård och efter denna tid bidragit ej blott med den honom genom k. m:ts befallningsbafvandes utslag samma år ådömda hältt af underhållet för fadren utan äfven med gåfvor i penningar och varor; såsom ogift och ofta stadd på affärsresor. ansåg han sig icke lämpligen kunna mottaga fadren i sitt hem, hvaremot Bergström, som hade eget hus i Lysekil och en landtegendom ej långt derifrån och hvars ekonomiska obestånd ej var annat än en tillfällig förlägenhet, borde kunna upptaga fadren i sin familj. Han yrkade derför, att Bergström måtte åläggas att antingen betala det bidrag, hvartill han år 1881 förpliktats, eller ock mottaga sin svärfader till feg i sitt hem. Detta senare ansåg han böra blifva billigast för Bergström och sålunda mest förenligt med den krassa egennytta Bergström i denna sak ådagalagt. Othems fattigvårdsstyrelse ville i anledning af hvad sålunda blifvit anfördt göra ett praktiskt val mellan sonen och mågen på det sätt, att styrelsen yrkade att, i händelse detskulle visa sig att Bergström blefve oförmögen att lemna sin svärfader behöfligt understöd, skyldigheten att försörja denne måtte varda ålagd generalkonsuln Bürger; men kammerrätten afböll sig från att ingripa i fattidvårdsstyrelséns valfrihet och faststälde konungens befallningshafvandes beslut.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.

Till granskare

af sjömanshusets räkenskap och förvaltning under sistl. år ha inför magistraten valts af inom Visby och dess tullkammaredistrikt boende skeppsredare och fartygsbefälhafvare bokhållare E. Cramér med handlanden Åckander till ersättare, inom skeppsredareklassen, samt sjökapten Emil Lyberg med sjökapten K. J. Kahlström till ersättare, inom fartygsbefälhafvareklassen. Magistraten utsåg handlanden Emil Gerle med handlande G. T. Hägg till ersättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.

Å utmätningsauktion

igår inropadet Mårten Liljegrens 11/48 mantal Slumra och Gennor i Vallstena, värderadt till 6,525 kronor, af kronolänsman Bolin för 4,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.

Om ett tillbud till eldsvåda,

som yppat sig i snickare Simanders hus vid norra Murgatan och icke ansetts vara af beskaffenhet att påkalla brandkårens oroande, bar polisförhör hållits. I huset, ett envåningshus; bor i ett rum på nedre botten hustru Genberg jämte en 13-årig flicka. Vid tolftiden på natten, under det hustru G. lig i sin säng, märkte hon plötsligt eldfammor slå ned från taket, hvarvid hon sprang upp och ut i blotta linnet, väckarde husyärden och grannarne, En af dessa skyndade till krogen vid östra torget, medels hvars telefon polisen underrättades. Denne infann sig raskt med den på vaktkontoret placerade slangsprutan, och med vatten från pumpen vid nya torget vardt elden inom kort släckt.
I förskräckelsen och häpenheten glömde hustru G. att väcka flickan, men denna hade under hennes bortovaro af sig sjelf vaknat och skyndat ut.
Orsaken till eldens uppkomst är att söka deri, att en i eldstadsmuren tätt intill rökgången inmurad bjelke antändt. Den befans vara till öfver hälften afbrunnen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.

Turisternas

tid för besök på Gotland brukar vara sommaren, men sedan vi kommit i förbindelse med en centralpunkt för sanfärdseln har, jämte det antalet resande i allmänhet ökat sig, äfven sådana, som resa för sitt nöjes skull, icke låtit vinterfärden afskräcka sig att besöka Visby. Så anlände hit i torsdags med Sofia en resande Albionsson och dotter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.

I Gotlands länsfängelse

qvarsutto 28 dennes 15 män och 1 qvinna mot 14 män och 2 qvinnor 31-sistl. Januari, under hvilken månad 13 män och 1 qvinna tillkommit samt 12 män och 2 qvinnor afgått.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.

Död

nedföll i onsdags qväll i palissaderna mjölnardrängen Lundgren från Kopparsvik, då han jämte sin husbonde skulle begifva sig från staden till sitt hem. Döden, som orsakades af ett slaganfall, föregicks ej af något som helst illamående. Lundgren var omkring sextio år gammal.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.

Ett dödsfall,

som både med hänsyn till dess plötslighet och den aflidnes personlighet väckt deltagande inom samhället, inträffade i torsdags e. m., då handlanden J. O. Hederstedt afled efter endast ett par dagars sjukdom, orsakad af en bulnad i örat, som framkallade hjerninflammation.
Född år 1829 i Dalhems söéken, öppnade den aflidne år 1856 i Visby egen handelsrörelse, som han med framgång bedref, tills för några år sedan, då han öfverlemnade affären till yngre krafter för att sedermera hufvudsakligast egna sin verksamhet åt spritbolaget, hvars verkställande direktör han var.
För kommunens och allmänna angelägenheter ägde Hederstedt stort intresse, och på de senare årens kommunala val öfvade han, ehuru den försigtighet, som utmärkte hans natur, stundom bjöd honom att icke så mycket synas, stort inflytande. I allmänna värf var han också mycket använd. Vid sin död var han ledamot af landstinget och stadsfullmäktige, medlem af styrelserna för spritbolaget, Gotlands jernväg, ångbåtsbolaget och lasarettet, hvadan han alltså lemnar många och vigtiga rum att fylla.
Den aflidne, som ansågs vara i goda ekonomiska omständigheter, efterlemnar en son och en dotter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.