Hedersgåfva.

Till skolläraren G. J. Ekelund i Klinte, som under en tid af 27 år, med, utmärkt nit och skicklighet bestridt undervisningen i dervarande Folkskola, öfverlemnades sistlidne Maria Bebådelsedag, efter slutad gudstjenst, genom Pastor Ihre, såsom en gärd af församlingens, erkänsla och tacksamhet, en val arbetad kaffekanna af kontrolletadt silfver med- inskrift ”Minne åt G. J. Ekelund af Klinte Kommun 1874”. Sedan herr pastorn på ett anslående sätt tolkat vigten och betydelsen af folkundervisningens sorgfälliga handhafvande samt skollärarens dryga och ansvarsfulla kall, öfverlemnades gåfvan åt hr Ekelund som med synbart tacksamma känslor mottog densamma och i väl valda ordalag uttryckte sin glädje och tacksamhet öfver att af sina församlingsboar, på detta för honom helt och hållet opåtänkta sätt blifva ihågkommen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 April 1874
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *