Öfverste

friherre von Vegesach afreste med lördagebåten till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33

Navigationskolan.

Följande navigations-elever blfvo vid examen den 23 och 24 dennes utexaminerade:
Till Sjökaptener af 1:sta klassen: M. Larsson, A. T. J. Snöbohm och J. F. Kahlström;
Till Sjökaptener af 2:dra eller Styrmän af 1:sta klassen: O. G. Eriksson, M. V. A. Ablander, O. N. Dahlström, C. P. Pettersson, J. O. Pettersson och C. O. Gardell; samt
Till Styrmän af 2:dra klassen: P. H. Cramér, A. C. W. Sederlund, J. N. Lyth, O. R. F. Söderberg, C. O. Sellin, och J. N. Yttergren.
Larsson och Snöbohm, hvilka erhållit de högsta betygen, tilldelades hvardera ett observationsur af silfver såsom premium.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33

Laxfisket vid Gotland.

Det här befintliga ”Sällskapet för försök med laxfiske vid Gotland, har anmält, att försök med sådant fiske jemväl i år fortsättes genom antagna fiskare, en från Blekinge och en från Öland, af hvilka tillfälle är heredt för Gotländska fiskare att kostnadsfritt inhemta kännedom om de af dem för fiskets bedrifvande använda metoder. Den blekingska fiskaren har sina hufvudstationer i Slite och Ljugarn och bedritver fisket dels med garn genom s. k. vrakning och dels med krok; den öländska med station i Östergarn, fiskar endast med garn genom fastsättning i närheten af strand, på 6, 7 á 8 famnars vatten. De som önska erhålla undervisning uti detta fiske, böra anmäla sig hos grosshandlaren J. A. Bachér vid Slite, tullinspektoren S. J. Lillja å Ljugarn eller kyrkoherden A. L. Hauffman i Östergarn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33

Landatingsmannaval

för Gotlands Södra Härad förrättas här å tingstället måndagen den 11 instundande Maj kl. 9 f. m.
För val af Landstingsmän för Gotlands Norra Härad är onsdagen den 13 nästk. Maj eller tredje dagen af femte sammanträdet bestämd, då electororna kl. 9 f. m. skola infinna sig.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33

Köpeskillingen

för Taksten med underlydande gårdar lär enligt ”Gotlands Tidning” vara 105,000 rikedaler.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33

Broomläggning.

Enligt anmälan komma tvenne af broarne öfver s. k. Sjuströmmar å landsvägen emellan Boge socken och Slite äfvensom en bro å landsvägen emellan Bäl och Boge socknar att rifvas och omläggas den 29 och 30 uti innevarande månad, då i stället för sagde väg kan begagnas vägen förbi Othem och Boge kyrkor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33

Ångfartyget ”Mälaren”,

tillhörigt ångfartygs-bolaget ”Norden” i Stockholm, hvilket, som vi i vårt förra onsdagsnummer närode, råkat på grund 25 mil söder om Libau, kom den 25 dennes genom vattnets stigande åter flott, utan att hafva behöft assistens af ångaren ”Neptun” hvilken på begäran af assuradörerna afgått till strandningsstället. ”Neptun” återkom i söndags till Slite.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33

Ångf. ”Wisby”

medförde på sin sednaste resa från Kalmar till Stockholm för tredje gången i år omkring 300 arbetssökande småländingar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33

Strandningar.

Vår Ölandskorrespondent meddelade igår afton ånyo per telegraf:
Igår strandade ett engelskt skepp på Ölands södra udde lastadt med stenkol.
— Ångaren ”Neptun” har tagit af grund den af oss i förra numret omnämnda vid Grönhögen å Öland strandade norska briggen ”Reval” och inbogserat densamma till Kalmar.
Engelska briggen, ”Louisa” som strandade vid södra udden, anses deremot ej kunna räddas.
Koften ”Ango” kapt. Wiman tillhörig hr J. Nyström Slite strandade förra veckan utanför Burg på Fehmern.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 April 1874
N:r 32