Laxfisket vid Gotland.

Det här befintliga ”Sällskapet för försök med laxfiske vid Gotland, har anmält, att försök med sådant fiske jemväl i år fortsättes genom antagna fiskare, en från Blekinge och en från Öland, af hvilka tillfälle är heredt för Gotländska fiskare att kostnadsfritt inhemta kännedom om de af dem för fiskets bedrifvande använda metoder. Den blekingska fiskaren har sina hufvudstationer i Slite och Ljugarn och bedritver fisket dels med garn genom s. k. vrakning och dels med krok; den öländska med station i Östergarn, fiskar endast med garn genom fastsättning i närheten af strand, på 6, 7 á 8 famnars vatten. De som önska erhålla undervisning uti detta fiske, böra anmäla sig hos grosshandlaren J. A. Bachér vid Slite, tullinspektoren S. J. Lillja å Ljugarn eller kyrkoherden A. L. Hauffman i Östergarn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *