Förslag till reglering af oregelbundheter i rikets indelning

har nyligen ingifvits till k. m:t af den komité, som blifvit tillsatt för att utreda denna fråga. De af komitén föreslagna ändringar, som beröra Gotlands län, äro följande:
att i Visby socken hemmanen Stora Hästnäs nr 1 och Lilla Hästnäs nr 1 och Slottsåkern, tillhörande norra häradet och med tillsammans 171 invånare, samt kungsgården Visborg nur 1, lägenheten Slottsbetningen och en betesmark, hvilka nu höra till södra häradet och räkna 91 invånare, måtte såväl i kyrkligt och kommunalt som i administrativt och judicielt hänseende läggas under Visby stad;
att i Visby norra socken holmen Skälsö och fiskeriet Skälsö, hvilka ligga närmare Veskinde socken än Visby stad, måtte i kyrkligt och kommunalt hänseende förläggas till Veskinde socken samt i jordeboken öfverföras till sistnämda socken;
att lägenheten Skrubbeshagen nr 1, som i kyrkligt och kommunalt hänseende samt enligt jordeboken tillhör Endre socken, måtte såsom liggande alldeles invid Visby stad i alla hänseenden läggas under staden och utföras ur jordeboken i Endre;
att jordlägenheten Ganthems hed, som i kommunalt hänseende hör till Roma socken men i kyrkligt och enligt jordeboken till Ganthems socken, måtte äfven i kommunalt hänseende tillhöra Ganthems socken;
att en från hemmanet Gute i Bäl för alltid afsöndrad lägenhet Strumstycket, som är belägen inom Fole socken, måtte i alla hänseenden öfverflyttas från Bäl till Fole samt i följd deraf förläggas från Bäls och Lina tings länsmansdistrikt till Endre och Dede tings distrikt;
att hemman och lägenheter inom Hörsne och Bara socknar, som i jordeboken upptagas såsom särskilda socknar men som dock äro förenade till en kyrkosocken och en kommun under namnet »Hörsne med Bara», måtte, med uteslutande ur jordeboken af Bara socken, upptagas endast under Hörsne socken.
Angående de geografiska oregelbundenheterna i allmänhet inom länet yttrar komitén ungefär följande:
Icke i något län inom riket förekommer så ymnigt den till svårighet ej mindre i kommunal-beskattning än vid kyrko- och vid mantalsskrifning ledande oegentligheten, att hemman, som tillhöra en kyrkoförsamling och kommun, hafva egor inom andra församlingar och kommuners områden. Till afhjelpande af denna oegentlighet länder visserligen i ej ringa mån den mer än eljes af laga skiften föranledda sammandragning af egor, men att oegentligheten till fullo borttages, är högst önskvärdt. Komitén förklarar sig ej kunna följa den inverkan, som pågående och blifvande laga skiften utöfva för undanrödjande af den påpekande oegentligheten, samt säger sig äfven sakna tillräckligt material för att väcka särskildt förslag i denna fråga. På grund häraf hemställer komitén, att k. m:ts befallningshafvande måtte erhålla uppdrag att utreda frågan samt afgifva förslag till reglering.
Komiterade afsluta sitt utlåtande angående Gotland sålunda:
I anseende till mängden af förekommande fall, der hemmans och skifteslags egor icke ligga i ett sammanhang, har, då det af vederbörande kommuner framhållits, att hemman, som bilda ett skifteslag, men af hvilka några tillhöra en och andra en annan socker, hafva med hvarandra sammanblandade egor, komiten ej häller trott sig böra föreslå, på sätt angående andra delar af riket skett, att hemmanen föras tillsammans till en enda af dessa socknar. Ehuru komiten alltså måst lemna utan förslag till reglering sådana fall som exempelvis att gränsen mellan Hejnum och Fole af de med hvarandra sammanblandade egorne till hemmanen Boters och Öst-Ryftes samt gränsen mellan Viklau och Väte af de med hvarandra sammanblande egorna till hemmanen Lilla Tuna och Stora Tuna göres oredig, anser komitén likväl dylika oegentligheter ej böra blifva oreglerade, utan hemställer, att k. m:ts befallningshafvande måtte tillika erhålla uppdrag att efter verkstäld utredning jämväl derom väcka förslag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 November 1882
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *