Auktion St. Hästnäs.

Lördagen den 19 Maj från kl. 10 f.m. låta borgenärerna i Johan Lindvalls vid Hästnäs (Visby norta landsförsamling) urartva konkurs medels offentlig fri villig auktion försälja 7/64 mant. St. Hästnäs samt hela lösöreboet, bestående af: silfver-, koppar-, malm-, jern- och blecksaker; möbler, såsom bord, stolar; skänkar, skåp, soffor, kistor, bunnar, baljor och gpann; åker- och körredskap; vagnar plogar harfvar och -mullfösor; kreatur: 1 par oxar, kor, uogvöt ech får; linne och sävgkläder, den aflidnes gångkläder och skodon m. m. För lösa egendomen lemnas godkände köpare 3 månaders betalningsanstånd. För fastigheten som utbjudes kl. I e.m. skall ställas nöjaktig borgen för hvad som öfverstiger ioteckniogsbeloppet, öfriga vilkor tillkännagilvas före utropet.
Vid samma tillfälle försäljas äfven en häst, en dragoxe och 2 kor som skola kalfva i denna månad.
Bro den 4 Maj 1888.
JOHAN EKELÖF.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38

Kyrkostämma

hölls igår afton under ledning af biskop v. Schéele.
Pastor Söderberg anförde, att genom ett förbiseende i kungörelsen om stämman ute lemnats frågan om val af revisorer, med anledning hvaraf beslöts hållande af ny stämma nästa tisdag för detta ärende.
I kyrkorådet voro genom lottning dr Bolling, konsul Björkander, borgmästare Een och fabr. Kr. Stenström i tur att afgå.
På de lediga platserna invaldes konsul Björkander med 823 röster, dr Bolling med 734, kopparslagare Hallonberg med 599 och häradsh. Waldenström med 473 röster.
Skollärareplatsen vid Hästnäs beslöt stämman med den nuvarande innehafvarens medgifvande anslå ledig, på det lärarens ställning må kunna så ordnas, att han varder pensionsberättigad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 22 December 1887
N:r 102 (47??)

Dödsfall Catharina Josefina Maria o. Ernst Emanuel

Att Herren genom döden behagat hädankalla, den 1 Dec., min kära maka Catharina Josefina Maria, född Gardell, i en ålder af 29 år, 1 mån, och 6 dagar samt den 24 Nov. min käre son Ernst Emanuel i en ålder af 15 år, 8 mån., 11 dagar; djupt sörjda och innerligt saknade af mig, barn, föräldrar och syskon, varder de aflidnes slägt och vänner endast på detta sätt tillkännagifvet.
Stora Hästnäs den 1 December 1887.
Ferdinand Tofftén.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 2 December 1887.
N:r 96.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Djurplågeri. För att hafva till körslor begagnat en svårt selbruten häst dömdes arbetare Frans August Petterson, Rosendal i Follingbo, till tjugu kronors böter.

För saluhållande af kalfkött, som af veterinär förklarats otjenlig till menniskoföda, dömdes pigan Emma Johanna Nilsson från Hästnäs att böta två kronor.

Olofligt bete på stadens mark. Åkare H. Christiernin och O. Nyberger dömdes att hvardera böta tio kronor, Oskar Pettersson femton kronor samt Karl Svensson och Oskar Modin att hvardera böta fem kronor.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 5 September 1887.
N:r 71.

Utmätningsauktion Stora Hästnäs.

Fredagen den 6 nästkommande Augusti kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af landtbrukaren Ludvig Ljungberg tillhörige 11/24 mant. Stora Hästnäs i Visby norra landsförsamling; ägande de, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, belägen 0,5 milfrån Visby stad och försedd med goda åbygnader af bonings- och ladugårdshus, uppgifves innehafva omkring 2 tunnland trädgård, 90 -tuonl. åker af mylla på lera, 18 tunnl. äng och 275 tunnl. skogsoch hagmark, samt har blifvit saluvärderad till 35,900 kronor.
Visby i landskansliet 20 Juli 1887.
På Landsböfdinge-Embetets vägnar:
Johan Gardell. G. N. Donner.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1887
N:r 58.

Rättegångs- och Polissaker.

Hvad vi sluppit äta. Under sistl. Maj och Juni månader beslagtogs och nedgräfdes ett parti kalfkött, som hölls till salu af pigan Emma Johanna Nilsson från Hästnäs, hvarjämte kalfkött, tillhörigt husbonden Olsson i Akebäck, samt kokött, tillhörigt Hjalmar Stenström i Visby, Manfred i Björke och husbonden Nyberg i Tingstäde förbjöds att torgföras till försäljning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Juni 1887
N:r 56.

Reglering af oregelbundenheter i rikets indelning.

Ombud för norra häradets socknar voro i förgår kallade att inför norra häradsrätten höras öfver väckt förslag om uteslutande ur jordeboken af Visby socken och införlifvande af det område, hvaraf nämda socken består, med Visby stad såväl i kyrkligt och kommunalt som i administrativt och judicielt hänseende.
Ombudet för socknen i fråga hemmansägare O. Nordström vid Hästnäs yrkade, att nämda område fortfarande måtte få vara en sjelfständig socken eller, om ej detta kunde bifallas, få förenas med Veskinde socken i stället för med Visby stad. I nämda yrkande instämde öfriga närvarande sockenombud. Kronolänsman Håkansson ansåg det likgiltigt om området förenades med Veskinde eller staden, men yrkade bestämdt, att det ej måtte vara en sjelfständig socken.
Häradsrätten ansåg det olämpligt att området skulle vara en sjelfständig socken; med hänsyn till områdets läge och ombudens uttalade önskan ansåg rätten en förening med Veskinde vara lämpligare än med Visby stad.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 April 1887
N:r 30.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Konkursärenden Tidningen Gotlänningens utgitvares sakförare A. C. Stenmarks konkurs är af rådhusrätten afskrifven, sedan tillgångarne icke visat sig lemna någon utdelning.
— Utdelningen i handl. Kolmodins konkurs lär komma att uppgå till 12,33 och i handl.
J. T. Lundins till 11,31 procent af oprioriterade fordringar.

Angående våldet mot statkarlen Algren vid Hästnäs, för hvilket sjömännen bröderna Olof och Johan Viberg från Lummelunda äro instämda, hördes i dag vittnen, af hvilkas berättelser ånyo styrkteg, att äfven Johan Viberg öfvat våld samt att förut afhörda vittnet Hjalmar Jakobsson från Stenkyrka varit berasal vid omstämda tillfället och att han afgifvit mot andra vittnen stridande uppgifter.

För lösdrifveri häktades i lördags vid Visborgs kungsladugård af läneman Boberg förre båtsmannen Karl Petter Jansson Pettersson Fulltupp. Den häktade lär dessutom hafva erkänt, att han vid Nors i Lärbro stulit en portmonnä med inneliggande tjugu kronor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 December 1886
N:r 102.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Våld. Det föra vidlyftigt omnämda målet mot sjömännen bröderna O!of och Johan Viberg från Lummelunda, åtalade för våld mot statkarlen Algren vid Hästnäs, förekom i dag till förnyad handlägguing. Ett af målsägaren inkalladt vittne styrkte, i likhet med tre förut afhörda vittnen, att Olof Viberg gifvit Algren flere minst tre slag och att Johan Viberg tilldelat honom ett sleg. Tvänne af svarandena åberopade vittnen hade deremot ej sett Vibergarne begå våld, hvaremot enligt deras vittnesmål förut afhörda vittnet Hja!mar Jakobsson från Stenkyrka vid omstämda tillfället varit starkt berusad och uppväckt förargelse.
Det invecklade målet uppsköts ytterligare för vidare utredning.
— Drängen August Andersson, hvilken tilldelat husbonden Karl Jakobsson, Hexarfve i Battle, ett slag, hvaraf blodvite uppkommir, dömdes att härför böta tjugufem kronor.

Ansvar å skomakare P. A. Olsson yrkade enkan Anna Lovisa Jonson; emedan han vägrat återlemna ett par kängor, som han af käranden mottagit till klackving, oaktadt käranden i två vittnens närvaro erbjudit bonom fordrad betalning med 1 krona 50 öre. ”Svaranden bestred allt afseende å yrkandet. Han vore villig att genast återlemna skodonen, om ban erhölle 4 kronor 50 öre för sitt arbete, sulning och klackning; han nedprutade nu beloppet till 4 kronor. Parterna kunde dock ej blifva ense, hvarför målet för vittnens hörande uppsköts till 13 December.

Om fastigheten nr 45 i Klinterotens fjerde qvarter tvistade enkorna Eva Sandelin ochi Maria Vester, hvilken senare besuttit den i 16 år för sina barns räkning, hvilka i testamente erhållit fastigheten af enkan Vesters svärmoder. Enoknn Sandelins man, broder till nämda svärmoder, hade ock haft sin andel i fastigheten, hvarför enkan S. nu yrkade få ut denna. Bouppteckning och arfskifte hade aldrig hållits, hvarjämte testamentet ej delgifvits slägtingarne. För boupptecknings och arfskiftes hållande vardt målet förklaradt hvilande.

Södra häradsrätten.
Stöld af sparbanksbok. Förnyad ransakning hölls i lördags å länsfängelset med båtsmannen or 12 vid Gotlands andra kompani Anton Teodor Norbeck Valby.
Den häktade vidhöll sin förut afgifna bekännelse, att han i början af innevarande år i sin faders hem vid Ljufves i Väte, der hans kamrat båtsmannen Anders Peter August Anudersson Gräns för tillfället bodde, ur en låda tillgrlpit en sparbanksbok, å hvilken ett belopp å 210 kronor var insatt. Han hade sedan på våren i tvänne poster å D. B. V:s sparbank å den tillgripna bokew uttagit 200 kronor, hvaraf han auvändt 190 kronor i och för bosättning till sitt nära förestående giftermål. Å banken hade han ej uppgifvit sitt namn utan fått pengar endast genom att förete sparbanksboken. På fråga kvar boken nu fans hade han sväfvande uppgifter; han påstod först att han tappat den, segan sade han sig hafva rifvit sönder och bränt upp den.
Sparbankens kamrer hördes upplysningsvis och anförde att enligt praxis fioge innehafvaren af en sparbanksbok lyfta medel utan att behöfva uppgifaa sitt namn eller förete fullmakt från bokens ägare.
Åklagaren, som ansåg denna prasis stridande mot alimän trygghet, yrkade ansvar &å svaranden för stöld.
Etter enskild öfverläggning dömde häradsrätten Valby att för för första resan stöld undergå tre månaders straffarbete och vara förtustig medborgerligt förtroende ett år utöfver strafftiden.
Valby, född 1859 i Norrlanda och senast skrifven i Hogrän, antogs 1881 till båtsman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 29 November 1886
N:r 96.

Dödsfall Olof Petter Olofsson

Att husbonden Olof Petter Olofsson vid Lilla Hästnäs stilla afled onsdagen den 8 Sept. kl. 11 e.m, i en ålder af 60 år, 9 mån. och 28 dagar; sörjd och saknad af anhöriga och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Maria Kristina Olofsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 September 1886
N:r 74.