Auktion Stora Hästnäs.

Fredagen den 10:de inevarande Juli från kl. 2 e.m. låter herr M.F. Gahne, Stora Hästnäs, å offentlig trivillig aukton å sin egendom Stenstu i Bäl socken till den högstbjudande törsälja hälften af växande årsgrödan derstädes såväl spanmål som hö, toder och halm, Grödan skall atbergas af derstädes varande hälftenbrukaren, som ock verkställer sädens tröskniog och rengöring, hvadan inropare få utan något slags arbete afbämta såväl det ena’ som det andra slaget. Utropen ske i mindre delar med förbehållen pröfoiogsrätt å blifvande anbud: Vid samma tillfälle utarrenderas betesrättigheten i bemma: nets ängar för sommaren. Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till d. 1:sta nästk. Oktober.
Hejnum den 4 Juli 1885.
Efter anmodan,
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Visby goodtemplare

till ett antal af närmare 400 jämte ett par hundra andra för nykterhetssaken intresserade personer företogo i söndags en utflykt till Stora Hästnäs.
Vid 1/2 10 tiden på morgonen skedde afmarschen från Norderport uader musik af en afdelning af nationalbeväringens musikkår; i spetsen för det långa tåget fladdrade de fem logernas standar. Vid framkomsten till stora MHästväs, hvars egare, som välvilligt stält den vackra trädgården och hufvudbygnaden till goodtemplarnes förfogande, för öfrigt visade gästerna det största tillmötesgående, helsade agenten Berggren deltagarne i utfärden välkomna. Sedan lustfararne slagit sig ned i det gröna och kaffe serverats, höll rektorn vid Kristinehamns praktiska skola P. Joh. Bäckman ett föredrag öfver dagens text »Det förlorade fåret och den borttappade penningen» samt framhöll derjämte, att. det. bästa sättet för nykterhetens främjande, hvilket för närvarande vore att tillgå, användes af goodtemplarne. Före och efter detta föredrag, som lifligt tyck tes anslå de talrika åhörarne, spelade mu sikkåren psalmen nr 124.
Sedan middag intagits ur medhafda matkorgar höll br Bäckman ett föredrag öfver frågan »Hvad är bildning?» Dagen tillbragtes för öfrigt med lekar, omväxlande med musiknummer.
Vid 8-tiden på qvällen företogs hemmarschen under musikens toner.
Utflykten, som gynnades af vacker vä derlek, lemnade helt säkert ett augenämt minne efter sig hos de talrika deltagarne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juli 1884
N:r 53.

Auktion Stenstuge i Bäl.

Tisdagen den 1:ste nästinstundande Juli, från kl. 12 midd. låter hr M. F. Gahne, Stora Hästnäs, medels offentlig frivillig auktion å sin till hälftedbruk upplåtva underlydande egendom 7/16 mantal Stenstuge i Bäl socken till den högstbjudande försälja häften af årets blifvande sädesgröda derstädes af såväl hvete, som råg, korn och annan vårsäd, äfvensom hö, foder, halm och löftägt samt sommarbeten i hemmanets ängar under innevarande sommar; och varder till spekulanters underrättelse meddeladt:
att allt bergningsarbete och spanmålens uttröskniog samt höslåtter enligt kontrakt skall af hälftenbrukaren på stället verkställas;
att hvarje slags spanmål samt hö, foder och halm samt löftägt och betesrättighet utropas hvarför sig, och således i mindre delar;
att anstånd med betalningen lemnas åt vederhäftige, välkände inropare till den 1:sta nästinstundande Oktober, men andra endast emot antaglig säkerhet; och lemnas närmare upplysningar före auktioneas början uti det å bemmanet befintliga boningshuset.
Hejnum och Riddare den 25 Juni 1884.
Efter anmodan,
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Juni 1884
N:r 52.

Vid kyrkostämma

i förgår med Visby stads- och landsförsamlingar omvaldes till ledamöter i kyrkorådet borgmästare Een, konsul Cramer, fabrikör B. Siltberg, handlandena Kolmodin och Åberg samt nyvaldes doktor Bolling efter fabrikör M. Stenström; qvarstående ledamot är doktor Lemke.
— Major Ihre, adjunkt Berglund, länsbokhållare Melin, doktor Rosman och landtbrukare Ljungberg vid Hästnäs utsågos ånyo till skolrådsledamöter; qvarvarande äro lektor Fagerholm, handlanden Lindgren och landtbrukare Dassow.
— Till granskare af kyrkans räkenskap valdes adjunkt M. Klintberg och redaktör Jeurling.
— Literatör Pallin och handlanden Hugo Pettersson utsågos att granska skolans räkenskap.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1883
N:r 103.

Kyrkostämman

härstädes i onsdags beslöt att förena sig i stadsfullmäktiges afstyrkande utlåtande rörande förslaget om införlifvande af St. och L. Hästnäs, Slottsbetningen m. fl. lägenheter med Visby stad.

Gotlands Tidning
Lördagen den 23 juni 1883
N:r 50

Auktion.

Herr Majoren m. m. J. M. Lindvall har anmodat mig att genom offentlig auktion, å Lägenheten Stora Hästnäs, till den högstbjudande försälja, bemälde Herr Major tillhöriga: 3 st. Hästar, 2 st. Oxar, 7 st. Kor, diverse Kör- och Åkerbeuksredskap, såsom Vagnar(deribland en godastvagn), Kälkar, Plogar, Harfvar, Sladd m. m., äfvensom några Husgerådssaker och annat Innandöme; och kommer en sådan anktion att försiggå på uppgifna stället fredagen d. 20 april från kl. 10 f. m. Blifvande vid samma tillfälle jemväl utbjudet och försåldt i mindre utrop, ett parti goda, friska Potatis.
Köpare, som jag känner och kan godkänna, få begagna sig af 2 månaders betalningsanstånd; andre betala kontant vid auktionen.
Visby den 10 april 1883.
Edvard Ringbom.

Gotlands Tidning
Lördagen den 14 april 1883
N:r 30.

Egendomsförsäljningar.

Herlitzska sterbhuset har försålt 41/192 mtl St. Hästnäs och 5/25 Björkume i Vestkinde till hr F. M. Gahne i Bäl för 20,100 kr.
Marjoren L. Lindvall har till hr Olsson försållt 7/48 St. Hästnäs, med undantag, för 9,000 kr.
En ladbyggnad med tröskverk under No. 21 söder för staden har af handl. Th. Bergkrantz blifvit försåld för 2,500 kr. till handl. J. O. Pettersson.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 11 april 1883
N:r 29.

Auktion Stora Hästnäs.

Herr majoren m. m. J. M. Lindvall har anmodat mig att genom offentlig auktion, å lägenheten Stora Hästnäs, till den högstbjudande försälja, bemälde herr major tillhöriga: 3 st. hästar, 2 st. oxar, 7 st. kor, diverse kör- och åkerbruksredskap, såsom vagnar (deribland en god lastvagn), kälkar, plogar, harfvar, sladd, m.m.; äfvensom några husgerådssaker och annat innandöme; och kommer en sådan auktion att försiggå på uppgifna stället fredagen den 20 April från kl. 10 f.m. Blifvande vid samma tillfälle jämväl utbjudet och försåldt, i mindre utrop, ett parti goda, friska potatis. Köpare, som jag känner och kan godkänna, få begagna sig af 2 månaders betalningsanstånd; andra betale kontant vid auktionen.
Visby den 10 April 1883.
EDVARD RINGBOM.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 April 1883
N:r 30

Dödsfall Anna Catharina Gustafsson

Att den Högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla husbondeenkan Anna Catharina Gustafsson, född Classon, som efter ett långvarigt lidande afled vid Lilla Hästnäs den 13 Februari 1883 kl. 11 f.m., i en ålder af 79 år 1 mån. och 11 dagar, varder endast på detta sätt tillkännagifvet; sörjd och saknad af barn och barnbarn.
M. Olsson. O. Olsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Februari 1883
N:r 14