Gotländingen J. Söderströms begrafning

försiggick 5:te dennes i Borgholm. Jordfästningen skedde i kyrkan, som var klädd och smyckad på det smakfullaste sätt. Altaret och predikstolen voro öfverdragna med svart och hvitt samt blommor och grönt. En sångkör bidrog att högtidligt stämma de många åhörarne, som uppfylde templet. Stadens kyrkoherde tolkade i varma och till hjertat gående ordalag hvad den gamle varit för samhället och påminte om huru viss döden är samt huru vigtigt det är att hafva ett grundadt hopp om ett lif efter döden. Från kyrkan tågade processionen genom staden, der bodarne voro stängda och endast sorgklädda invånare kastade en sista saknadens blick på den käre gamle, som nu för alltid lemnade dem. De flesta af stadens herrar följde i vagn stoftet till Köpings kyrkogård, der det nedsattes vid sidan af maka och barn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 December 1881
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *