Gotlands djurskyddsförening

hade igår ett fåtaligt besökt sammanträde, hvars förhandlingar leddes af landsekreterare Hambræus.
Af årsberättelsen, afgifven af föreningens sekreterare länsveterinär Schoug, framgick, att ledamöternas antal nu uppgår till 42;
att såsom belöning och uppmnuntran åt polisbetjeningen i Visby för dess beifran att till laga ansvar befordra begångna misshandlingar mot kreatur utdelats 24 kronor;
att 4 personer inom stadens domvärjo blifvit bötfälde till ett sammanlagdt beaf 35 kronor;
att föreningen 24 sistl. Januari af fröken Johanna Hägg erhållit en gåfva å 1,000 kronor, hvaraf räntan, enligt gifvarinnans vilja, skall användas till främjande af föreningens välgörande syftemål;
att hoffröken hos prinsessan Eugenie fröken Adéle Rudensköld och den nitiske främjaren af djurskyddet lektor A. L. Nordvall skänkt föreningen åtskilliga skrifter angående djurskyddssaken; samt
att föreningens tillgångar uppgå till 1,143 kronor 13 öre.
Till ordförande omvaldes landssekreterare J. Hambræus, till v. ordförande rektor Forsberg, till sekreterare länsveterinär Schoug och till skattmästare skolföreståndare J. Enderberg, samt till öfrige styrelseledamöter doktor Säve och major Kyllander, hvarjämte apotekare Marelius intog aflidne stadsfiskal Bergströms plats i styrelsen. Redaktör K. Norrby och literatör V. Pallin nyvaldes till räkenskapsgranskare. — Lektor Sundberg, läroverksadjunkterna L. Kolmodin och M.
Klintberg, stadsfiskal Jansson, ångbåtskommissionär A. Pettersson, och styrman Gustaf Erikson invaldes till ledamöter af föreningen, hvarjämte föreningen utsåg fröken Johanna Hägg till sin hedersledamot för att gifva uttryck af sin tacksamhet för hennes ofvan nämda storartade gåfva.
Sammanträdet bevistades af en qvinlig ledamot fröken Victorine Hägg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1881
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *