På begäran

af Herr Landskamreraren och riddaren Johan Gardell kommer genom auktion, som inför Konungens Befallningshafvande härstädes förrättas Onsdagen den 15 nästinstundande April klockan half Ett eftermiddagen, den Landskamreraren i Gotlands län å lönen anslagne, invid s. k. Trojaborg norr om Wisby belägna betesmark, hvilken i areal innehåller 31 ref 2 stänger, att från midfastan år 1875 och under bemälde Landskamreraras återstående tjenste tid eller så länge han eller hans rättsinnehaf vare ega att öfver berörda betesmark disponera på arrende utbjudas.
För arrendeskyldigheternas fullgörande skall borgen ställas och förbehåller sig Konungens Befallningshafvande rätt att antaga eller förkasta skeende anbud.
Projekt till arrende-kontrakt och öfriga upplysningar tillhandahållas å Landskontoret.
Wisby Landskontor d. 3 Mars 1874.
RUD. HORN.
Aug. Bokström.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Mars 1874
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *