Genom entreprenadauktion

som förrättas i Follingbo sockenstuga tisdagen den 7 instundande april kl. 3 e. m. upplåtes till den minstbjudande: utvidgning och planering m. m. af Follingho kyrkogård, enligt kostnadsförslag och projektkontrakt, som före utropet komma alt meddelas och förut finnes hos kyrkorådet att tillgå. Arbetet utropas först delvis och sedan i sin helhet med förbehållen rätt att efter pridving antaga eller förkasta gjorda anbud.
Follingbo den 26 mars 1874.
Kyrkorådet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24

Dödsfall. Jacob August

Att vår ömt och innerligt älskade son Jacob August sistlidne lördag, den 21 dennes på e. m. af våda nedföll och fastnade under ett qvarnhjul, der han, till stor sorg och saknad för oss efterlefvande föräldrar samt mormoder, syskon, slägtingar och talrika barndomsvänner, samma dag påträffades död i en ålder af 15 år, 6 månader och 28 dagar, varder härigenom för deltagande slägtingar och vänner tillkännagifvet.
Garda den 23 mars 1874.
Helena Maria Cnristiansdotter.
Anders Andersson, Petartve.
Sv. Ps. N:o 470 v. 1.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24

Dödsfall. Alma Georgina

Tillkännagifves att min älskade dotter Alma Georgina stilla och fridfullt afled i Wisby den 24 mars 1874. kl. 6 3/4 f. m. i en ålder af 17 år 2 1/2 mån. sörjd och saknad af fader, syskon, slägt och vänner.
Sv.-ps.b. n:r 477. v. 8, 9.
L. N. Åckander.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24

Ångfartyget WISBY

kapten G. E. Arvidsson afgår från Stockholm för första gången i år onsdagen den 8 april kl. 3 e. m. och fortsätter sina turer sålunda: från Wishy till Stockholm söndagar kl. 7 e. m., från Stockholm till Wisby onsdagar kl. 3 e. m., från Wisby till Borgholm och Kalmar torsdagar kl. 7 e. m. och från Kalmar till Borgholm och Wisby lördagar kl. 4 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24

Ångfartyget GOTLAND

kapten J. J. Christiansson, afgår från Stockholm till Wisby för första gången i år fredagen den 10 april kl. 3 e. m. och fortsätter sina turer sålunda: från Wisby till Stockholm onsdagar och lördagar kl. 7 e. m. och från Stockholm till Wisby måndagar och fredagar kl. 3 e. m.
Närmare upplysningar meddelas af fartygens kommissionärer
Boström & Nilsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24

Wisby handelsflotta

har ånyo blifvit tillökad med ett större fartyg. Skeppet \”Hermine\”, bygdt af ek, kopparfast, koppradt, lastande 410 tons och inregistreradt i \”Veritas\” under 1:sta klass, har i dessa dagar, för 18,000 Pr. Thaler, blifvit från Hamburg inköpt för härvarande Rederi-aktiebolags räkning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24

Till Länets innevånares kännedom

allmängöres följande hit ankomna Nådige Bref:
OSCAR etc.

Vår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Allsmäktig! Sedan VI, — med anledning af t. f. Militär-Befälkafvarens på Gotland hos oss i underdånighet gjorda framställning, angående de ärliga mönstringarna. med Gotlands Nationalbeväring, — i Nåder anbefallt Eder att, i samråd med t. f. MilitärBefälhafvaren, inkomma med förslag i hvad mån, efter det Landshöfdinge- och Militär-Befälhafvare-befattningarna icke längre äro hos samma person förenade, de uti öfriga delar af riket gällande bestämmelser rörande beväringsmönstringar kunde på Gotland vinna tillämpning eller förändring den vara af nöden;
hafven I, efter öfverläggningar i ämnet med t. f. Militär-Befälhafvaren, under den 24 nästlidne Februari i underriktighet afgifvit det infordrade förslaget, emot hvilket han förklarat sig icke hafva något att erinra; Och hafven I, — med afseende derå att årstiden nu vore så långt framskriden, att kungöred ser om kallelse till mönstringarne för innevarande år snart borde utgå, — i underdånighet föreslagit, att angående detta års mönstringar med Gotlands National-beväring måtte i Nåder varda förordnat, att hufvudsakligen det hittils öfliga sättet för mönstringarnes beredande och verkställande finge iakttagas; dock så:
att mönstringarne med afseende å de beväringspligtige, livilka första gången böra inmönstras, skola förrättas at Landshöfdingen i länet, med biträde af Lands-sekreteraren eller vid förfall för den senare, af någon utaf Landshöfdingen förordnad mönstrings-kommissarie;
att om, till följd af sjukdom eller annat laga förfall, binder för Landshöfdingen uppstår att mönstringen sjelf förrätta VI måtte, uppå anmälan derom, i Nåder utse annan person, som Landshöfdingens ställe vid mönstringen
företräder;
att, om hindret inträffar så sent att underdånig anmälan derom icke skulle hinna göras, Landshöfding må ega att annan person i sitt ställe förordna, i hvilket fall underdånig anmälan derom på samma gång borde göras;
att, på sätt hittills varit öfligt, dessa mönstringar skola kompanivis förrättas i närvaro af Militär-Befälhafvare och Artilleri-Befälhafvare, — don senare vid de mönstringar, då Beväring till Artilleriöfningar skall uttagas, — eller i deras ställe af dertill beordrade Regements Officerare eller Batteri-Befälhafvare, äfvensom af Regements läkare eller, då sådant lämpligt pridvas, af Provinsialläkare;
att Landshöfdingen eger bestämma ont beväringsskyldiges approberande eller kasserande;
att, efter mönstringens afslutande, Landshöfdingen skall underskritva mönstrings rullorna, med kontrasignering af Mönstringskommissarien, samt aflemna ett exemplar deref till Militär-Befälhafvaren;
att Militär-Befälhafvaren från den ena till den andra af National-Beväringens utdelningar låter öfverföra det äldre beväringsmanskapet samt andra ur rullorna dem, som äro öfveråriga, samt
att det derefter skall åligga Militär-Befälhafvaren låta för hvarje kompani uppgöra rullor öfver de beväringsskyldige; som till hvartdera kompaniet skall höra, och äfven i särskilda rullor uppföra dem, som blitvit till Beväringsbatterierna inmönstrade; af hvilka rullor de förra genom Bataljons-Cheferna skola tillställas Kompanibefälhafvarne och de senare genom Artilleri-befälhafvarne öfverlemnas till vederbörande Batteri-chefer.
Beträffande sättet för mönstringarnes beredande och verkställande för framtiden hafven I, på anförda skäl, i underdånighet hemställt, att för den närmaste framtiden tillsvidare finge, i af seende å mönstring af Gotlands National-Beväring, jemväl tillämpas det hittills brukliga sätt, dock med de förändringar och bestämmelser, som I för innevarande års mönstringar föreslagit.
Detta hafve VI låtit OSS föredragas; Och som VI funnit godt i Nåder bifalla hvad sålunda i ena och andra hänseendet blifvit föreslaget och hemställa, vilje VI Eder sådant till svar och behörig efterrättelse i hvad på Eder ankommer, härmed i Nåder meddela. VI befalle Eder Gud Allsmäktig. Nådeligen.
Stockholms Slott d. 6 Mars 1874.
OSCAR.
O. Weidenhielm.
Wisby Landskansli d. 19 Mars 1874.
RUD. HORN.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24

Statistik.

Enligt Wisby stads mantals- och skattskrifningslängder för innevarande år utgör folkmängden 6,217 personer, hvaraf 1,367 mantalsskrifne mankön, 1,991 qvinkön, 52 mankön, hörande till gemenskapen af arméen, 145 af särskilda orsaker för mantalspenningar och personlig skyddsafgift befriade mankön, 332 qvinkön, 1,170 underårige (yngre än 18 år) mankön, 1,160 qvinkön.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24

Olyckshändelse.

Sistlidne lördag den 21 dennes begaf sig husbondesonen Jacob August Andersson vid Petarfve i Garda socken, fram emot middagen, ensam och med en tunna råg på lasset till en fadren tillhörig och ett stycke ifrån gården belägen vattenqvarn för att mala. Då han vid sextiden på eftermiddagen ännu icke var hemkommen, afsände fadren en dräng till qvarnen för att tillsäga sonen, som låtit anteckna sig till nattvardsgång i Garda kyrka påföljande dag, att han ej längre finge qvardröja i qvarnen utan skulle ofördröjligen återvända hem antingen säden var förmalen eller icke. Då drängen framkom till qvarnen, fann han, till sin förundran, qvarnhjulet stillastående ehuru damluckan var öppen, och då han efterforskade orsaken dertill, fick han se sin husbondes son i vattentrumman, i halft liggande ställning, med
fötterna neddragna under vattenhjulet och händerna sammanknäppta om hjulringen, likväl med hufvudet ofvanföre det forsande vattnet, men — död. Då han icke ensam förmådde taga honom upp, skyndade han genast tillbaka till gården för att omtala den sorgliga tilldragelsen för de hemmavarande, hvilka, åtföljda af de närmaste grannarne skyndsamligen begåfvo sig till qvarnen och funno der en bitter bekräftelse på drängens utsago. Enär högst obetydliga märken efter yttre skador funnes på den döda kroppen, är det att förmoda att hans läge, möjligen under en eller annan timme, i det kalla vattnet varit vållande till hans död.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24

Kongl. Postångfartyget SOFIA

fördt af herr kapten G. A. Höggren afgår från Westervik till Wisby hvarje Tisdags och Fredags morgon och från Wisby till Westervik hvarje Söndag och Torsdag tidigt på morgonen, medtagande passagerare och fraktgods. Passagerare böra infinna sig ombord före kl. 2.
Närmare underrättelser meddelas af fartygets kommissionär
E. Liljewalch.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24