Till Länets innevånares kännedom

allmängöres följande hit ankomna Nådige Bref:
OSCAR etc.

Vår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Allsmäktig! Sedan VI, — med anledning af t. f. Militär-Befälkafvarens på Gotland hos oss i underdånighet gjorda framställning, angående de ärliga mönstringarna. med Gotlands Nationalbeväring, — i Nåder anbefallt Eder att, i samråd med t. f. MilitärBefälhafvaren, inkomma med förslag i hvad mån, efter det Landshöfdinge- och Militär-Befälhafvare-befattningarna icke längre äro hos samma person förenade, de uti öfriga delar af riket gällande bestämmelser rörande beväringsmönstringar kunde på Gotland vinna tillämpning eller förändring den vara af nöden;
hafven I, efter öfverläggningar i ämnet med t. f. Militär-Befälhafvaren, under den 24 nästlidne Februari i underriktighet afgifvit det infordrade förslaget, emot hvilket han förklarat sig icke hafva något att erinra; Och hafven I, — med afseende derå att årstiden nu vore så långt framskriden, att kungöred ser om kallelse till mönstringarne för innevarande år snart borde utgå, — i underdånighet föreslagit, att angående detta års mönstringar med Gotlands National-beväring måtte i Nåder varda förordnat, att hufvudsakligen det hittils öfliga sättet för mönstringarnes beredande och verkställande finge iakttagas; dock så:
att mönstringarne med afseende å de beväringspligtige, livilka första gången böra inmönstras, skola förrättas at Landshöfdingen i länet, med biträde af Lands-sekreteraren eller vid förfall för den senare, af någon utaf Landshöfdingen förordnad mönstrings-kommissarie;
att om, till följd af sjukdom eller annat laga förfall, binder för Landshöfdingen uppstår att mönstringen sjelf förrätta VI måtte, uppå anmälan derom, i Nåder utse annan person, som Landshöfdingens ställe vid mönstringen
företräder;
att, om hindret inträffar så sent att underdånig anmälan derom icke skulle hinna göras, Landshöfding må ega att annan person i sitt ställe förordna, i hvilket fall underdånig anmälan derom på samma gång borde göras;
att, på sätt hittills varit öfligt, dessa mönstringar skola kompanivis förrättas i närvaro af Militär-Befälhafvare och Artilleri-Befälhafvare, — don senare vid de mönstringar, då Beväring till Artilleriöfningar skall uttagas, — eller i deras ställe af dertill beordrade Regements Officerare eller Batteri-Befälhafvare, äfvensom af Regements läkare eller, då sådant lämpligt pridvas, af Provinsialläkare;
att Landshöfdingen eger bestämma ont beväringsskyldiges approberande eller kasserande;
att, efter mönstringens afslutande, Landshöfdingen skall underskritva mönstrings rullorna, med kontrasignering af Mönstringskommissarien, samt aflemna ett exemplar deref till Militär-Befälhafvaren;
att Militär-Befälhafvaren från den ena till den andra af National-Beväringens utdelningar låter öfverföra det äldre beväringsmanskapet samt andra ur rullorna dem, som äro öfveråriga, samt
att det derefter skall åligga Militär-Befälhafvaren låta för hvarje kompani uppgöra rullor öfver de beväringsskyldige; som till hvartdera kompaniet skall höra, och äfven i särskilda rullor uppföra dem, som blitvit till Beväringsbatterierna inmönstrade; af hvilka rullor de förra genom Bataljons-Cheferna skola tillställas Kompanibefälhafvarne och de senare genom Artilleri-befälhafvarne öfverlemnas till vederbörande Batteri-chefer.
Beträffande sättet för mönstringarnes beredande och verkställande för framtiden hafven I, på anförda skäl, i underdånighet hemställt, att för den närmaste framtiden tillsvidare finge, i af seende å mönstring af Gotlands National-Beväring, jemväl tillämpas det hittills brukliga sätt, dock med de förändringar och bestämmelser, som I för innevarande års mönstringar föreslagit.
Detta hafve VI låtit OSS föredragas; Och som VI funnit godt i Nåder bifalla hvad sålunda i ena och andra hänseendet blifvit föreslaget och hemställa, vilje VI Eder sådant till svar och behörig efterrättelse i hvad på Eder ankommer, härmed i Nåder meddela. VI befalle Eder Gud Allsmäktig. Nådeligen.
Stockholms Slott d. 6 Mars 1874.
OSCAR.
O. Weidenhielm.
Wisby Landskansli d. 19 Mars 1874.
RUD. HORN.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *