Olyckshändelse.

Sistlidne lördag den 21 dennes begaf sig husbondesonen Jacob August Andersson vid Petarfve i Garda socken, fram emot middagen, ensam och med en tunna råg på lasset till en fadren tillhörig och ett stycke ifrån gården belägen vattenqvarn för att mala. Då han vid sextiden på eftermiddagen ännu icke var hemkommen, afsände fadren en dräng till qvarnen för att tillsäga sonen, som låtit anteckna sig till nattvardsgång i Garda kyrka påföljande dag, att han ej längre finge qvardröja i qvarnen utan skulle ofördröjligen återvända hem antingen säden var förmalen eller icke. Då drängen framkom till qvarnen, fann han, till sin förundran, qvarnhjulet stillastående ehuru damluckan var öppen, och då han efterforskade orsaken dertill, fick han se sin husbondes son i vattentrumman, i halft liggande ställning, med
fötterna neddragna under vattenhjulet och händerna sammanknäppta om hjulringen, likväl med hufvudet ofvanföre det forsande vattnet, men — död. Då han icke ensam förmådde taga honom upp, skyndade han genast tillbaka till gården för att omtala den sorgliga tilldragelsen för de hemmavarande, hvilka, åtföljda af de närmaste grannarne skyndsamligen begåfvo sig till qvarnen och funno der en bitter bekräftelse på drängens utsago. Enär högst obetydliga märken efter yttre skador funnes på den döda kroppen, är det att förmoda att hans läge, möjligen under en eller annan timme, i det kalla vattnet varit vållande till hans död.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Mars 1874
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *