Goodtemplarlogen S:t Olof

hade i förgår anordnat en utflykt till Trojaborg utanför Norderport. Vid 9 tiden på morgonen afmarscherade ett 100 tal ordens: medlemmar under musik från rådhusplanen ut till festplatsen, der dukade bord voro iordningstälda och allt var ordnadt på bästa sätt. Sedan ett nykterhetsföredrag hållits af predikanten Söderström, tillbragtes förmiddagen under musik och lekar i det gröna under den lifligaste stämning; Efter ett föredrag af en ordensmedlem företogs återfärden till staden vid 2-tiden.
På eftermiddagen intogos flere nya medlemmar i orden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1883
N:r 69.

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten, 14 Maj.
Försummad lagfart. Husegaren P. Högström hade blifvit instämd för att vid vite åläggas lagfara egendomen nr 5 och ett halft i Strandrotans 2:dra qvarter. Då målet först förekom uppgaf Högström att hinder för lagfarten mött, hvilket han ålades, vid 25 kr. vite, styrka 23 ”April, då, Högström visade, att hinder för lagfarten mött dels af brist på tomtkarta, hvilken han, oaktadt derom gjord begäran, ännu icke kunnat erhålla, dels deraf att å en del af tomten som utgjorde stadsjord sökt infäste ännu icke vunnits. Genom i dag afkunnadt utslag förklarades, att Högström icke kunde åläggas något vite, emedan ”omständigheter, som icke berott af honom, lagt hinder för lagfarten.

Oloflig grustagning vid Trojaborg.
I det förut omnämda målet mot åkaren J. P. Hultberg, angående oloflig grustagning vid Trojaborg, så nära intill detta forntida minnesmärke, att det hotat rasa, och i hvilket ”Hultberg 5 Febr. ålades att, derest han gitte, med ed värja sig 9 April, men då uppgaf, att han i hofrätten anfört besvär öfver utslaget om edgång, hvarötver han dock saknade diariibevis och derföre anhöll om uppskof, hvilket beviljades till 23 April då stadsfiskalen innehade hofrättens utslag, hvaraf inbemtades, att besvären för sent inkommit och att råd hnsråtten hade att utsätta annan tid för edgånger, till hvilken Hultberg förklarade sig beredd när som helst, men slutligen eftersom han förut skulle ”gå till presten och läsa”, icke ville gå eden, afkunnades omsider i dag utslag, hvarigenom Hultberg för oloflig grustagning dömdes att böta 10 kr. samt att ersätta vittnen i målet.

För uraktlåtenhet att erlägga hundskatt fick enkan Maria Nordström böta 5 kr, samt erlägga dubbel hundskatt med 10 kronor.

Fylleri, misshandel m. m. Flere sådana mål förekommo och blefvo en del afgjorda en del uppskjutna, af hvilka endast de afgjorda här nämnas: Muraren Daniel Lindgren tilltalad för fylleri, erkände och dömdes att böta 15 kr.; — Sjömannen Vilhelm Sandström hade å gata misshandlat en person och fick derför böta 10 kr. — Gjutaren K. L. Åberg hade söndagsaftonen 22 April å gatan utanför metodistkapellet knuffat till artilleristen J. Boman så att denne fallit omkull, stött sig mot stenläggningen och blifvit blodig samt måste skynda hem till kasernen utan mössa hvilken han i fallet förlorat. Åberg dömdes. nu derför att böta 25 kr. samt att ersätta målsegaren med 3 kr. — Muraren Karl Rosenlund dömdes för fylleri till 5 kronors och ynglingen Aug. Ahlstedt för misshandling till 10 kr. böter, — Arbetaren K. Erlandsson, instämd för fylleri och tjenstemans ofredande å gata, uteblef. Erlandsson fälldes för uteblifvande att böta 10 kronor, och skulle målet ånyo företagas 28 Maj, då Erlandsson, vid hemtnings påföljd skall infinna sig vid rätten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Maj 1877
N:r 41

Linköpingsscouternas besök.

I dag på förmiddagen har en utflykt företagits till Högklint och Röfvar Liljas håla. På hemvägen besöktes Kneippbyn och Visborgs slätt. På eftermiddagen idag äro scouterna inbjudna af Visby scoutkår till em enkel fest i Badhusparken, till hvilken festäfven Visby scoutgirls äro inbjudna. Morgondagen ägnas åt em utflykt till Snäckgärdet och Trojeborg med botanisering och egna öfningar. På torsdag har man tänkt göra en utflykt till Jakobsbergs utsiktstorn, äfven denma utflykt förenad med botanisering. Under fredagen slutligen företages emventuelt en tur till Dalhem, hvarefter scouterna på aftonen återvända hem öfver Norrköping.
Truppen står, som vi igår omnämde, under befäl af major von Feilitzen och löjtnant von Hofsten.
Hvarje afton förrättas korum, hvilken högtidlighet plägar samla en stor skara intresserade åhörare på vågbrytarkajen vid logementfartyget Visbys förtöjningsplats.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Juni 1913
N:r 137

Skogsbrand vid Trojeborg.

En skogsbrand av dessbättre lindrigt slag utbröt vid 10-tiden i förmiddags i den lilla skogsdungen öster om Trojeborg.
En ung man, som var på promenad i trakten observerade, då han var på väg norrut, några lekande barn i dungen, och då han efter en stund var på återväg, hade visserligen barnen försvunnit men i stället brann det friskt i gräset, som f. n. är ganska torrt, Med ett par andra, personers hjälp lyckades han emelletid få bukt med elden, som var släckt, då brandkåren kom till platsen med den lilla brandbilen och en pytsspruta. 100 å, 150 kvadratmetet hade då avbränts.
Elden har tydligen orsakats av barnen, som troligen lekt med tändstickor. Den här gången anställdes ju inga svårare skador, men nästa gång kan det bli värre, varför en uppmaning att handskas varligt med elden i skog och mark under den torra årstiden mer än väl är på sin plats.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Idrott och sport.

Skidutflykten i går
anordnad av Skidfrämjandets Visbykommitté, hade lockat ett 20-tal deltagare.
Samlingen skedde vid Trojeborg kl. halv 11, och på vägen ut till Åhsbergska hagen anslöt sig en hel del skidåkare. Föret var emellertid ej det bästa. I Ahsbergska hagen gav överste Hamilton en timmes undervisning i skidteknik, vilket livligt uppskattades.
Om vädret tillåter så anordnas en liknande: skidfärd även nästa söndag.

Bordtennis
Finish utklassade Visby BTK.

I går spelade Visby BTK, segrare i fjolårets serie, och BTK Finish första matchen för säsongen i serien om det ståtliga vardringspriset, som uppsatts av grosshandlare Anders Sandström, Finish’s vältränade lag hade gått in för revansch och lyckades ”på hemmaplan” utklassa fjolårssegrarna med hela 8 segrar mot 3. Matcherna voro i stort sett bra och särskilt den mellan ”Nita” Olsson och lille Ekvall. Den senare visade mycket lovande takter och särskilt hans backhand är av prima märke. ”Abbe” Claesson roade publiken med listiga ”fintningar”. Matcherna Sjöberg—”Lotta” Svärd samt ”Svenne” Jonasson—Dalström voro jämna och trevliga uppgörelser och utgången var oviss in i det sista.
Resultaten blevo:
Finish. VBTK.
G. Gabrielsson—H. Lund 2—0.
K. Nygren—A. Lutteman 2—0.
O. Sandström—A. Jacobsson 2—0.
H. Boström—G. Viding 2—0.
S. Jonasson—T. Dahlström 2—0.
N. Rockström—S. Pettersson 2—0.
I. Claesson—B. Olsson 0—2.
N. Olsson—I. Ekvall 0—2.
A. Claesson—A. Olofsson 2—0.
G. Sjöberg—H. Svärd 2—0.
F. Vesterberg—T. Ekström 0—2.

DAG.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

En pipa tobak

skulle en 18-årig lärjunge vid högre allmänna läroverket härstädes i lördags qväll vid 1/2 6-tiden i all gemytlighet tända i ett invid Trojeborg beläget risskjul, tillhörigt auditör Engström. Men det lyckades ej bättre, än att hela riskojan fattade eld och inom några ögonblick stod i ljus låga. Pojken blef rädd och försvann så fort sig göra lät. När polisen med några man kom dit för att släcka elden, var skjulet redan nedbrunnet, så att dermed var ingenting att göra. Men gräset omkring hade fattat eld långt uppåt den bakom liggande bergåsen. Efter en kort stund släcktes emellertid elden.
Den ödesdigra tobakspipan har nu blifvit föremål för en anmälan till rektor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Juni 1888
N:r 49

Från Visby horisont.

En god reklam för Visby
är det s ällskapsspel som handlanden hr V. Sandberg härstädes i dagarna utsänt i marknaden. Det är en ur gotländsk synpunkt förbättrad upplaga av de tidigare bekanta ormspelet, spårvägsspelet m. fl. och spelas med tärningar. Iden är fyndigt utnyttjad, i det utgivaren med tanke på det Trojeborg som finnes å Skansen i Sockholm och dessa stensättningars upprinnelse enligt sagan, gjort ett spel av vårt Visbytrojeborg. Runt en stor avbildning av Trojaborg försedd med nummerbeteckningar äro gupperade en samling små men väl valda bilder från Visby ned omgivningar, och på olika avstånd i nummerserien kommer man till ett sådant nummer, där då med ring hänvisas till motsvarande vers. Versen innehåller dels en anvisning för spelet, dels små fyndiga upplysningar om bildens innebörd.
Hr Sandberg, som ju många gånger genom sina souvenirer från Visby gjort reklam för staden och ön, har nu med tanke på det historiska intresse som bland annat visats för Visbyminnena genom det nämda Trojeborgs kopierande a Skansen i Stockholm, i och med utsläppandet av detta sällskapsspel hoppats icke endast få en gångbar artikel, utan även kunna göra något för att i sprida intresse för vår ö. Otvivelaktigt, kommer också detta spel att köpas av många turister i sommar, och när sedan på olika hål, i landet detta spel kommer att spelas, skall minnena från Visby rullas upp får dem som varit här, och de nya bilderna får dem am icke sett Visby, locka dem hit. Priset är satt så lågt som 1:50 pr st. med tärningar och pjäser, och det kan nämnas att partiförsäljare erhållits för Stockholm, Göteborg och Malmö, dit nästan halva upplagan försålts. Spelet skall även tillhandahållas på utställningen i Göteborg. Framdeles kommer även en finare (lyxutförande, upplaga av spelet i marknaden, men vi misstänka att dessförinnan har nog hr Sandberg fått trycka ny upplaga av den här kvaliteten. Det kan nämnas att arbetet alltigenom svenskt. Vi tillåta oss tro, att spelet kommer att direkt och indirekt röra en hel del nytta i turistreklamens tjänst för vilket vi få hålla utgivaren räkning.

Uti N. D. A. för torsdagen stod en ytterst vacker recension om Österlund och av Ugglas bok Visby, ur vilken vi saxa följande för Visby smickrande omdöme av recensenten, hr G. Nordstrand:
Och var i Nordens land möter oss skönheten i mera oförtäckt gestalt än i de goda gutarnas stad, Visby! Den, som en gång fängslats av dess trollmakt, bär livet igenom dess bild i sitt hjärta.
Det är svårt för en nordbo att ej bli allt för poetisk, då Visby kommer på tal. Nota bene, om han varit där! Om ingen stad i vårt rike tänkas väl vackrare tankar in om Visby, och ingen har blivit så besjungen och förhärligad. Men så tänka också alla gotlänningar styra och vackra tankar om sitt Sverige. Det råder, kan man väl säga, mellan ön och fastlandet ett förhållande av ömsesidig beundran och förälskelse. De ligga i rummet så fjärran från varandra, men längtan flyger på stora vingar frada och åter över havet.
Därför är Visby för oss en så vilsam stad. Befriade från nuet, försättas vi in i en värld som varit, det overkligas tillvaro. Vi uppleva den på samma sätt som vi uppleva en dikt, och den utövar diktens helande inflytande på vår själ. Det är skönt för oss nordbor att veta, att vi på så nära håll kunna uppliva och försjunka i drömmen om en styrhet, som dock aldrig helt var vår.
Naturligtvis har det moderna livet med dess oroliga puls klappat även på den gamla stadens portar. Men den som skriver dessa rader är ense med författaren däri, att det aldrig bör få komma längre. Visby må få förbliva vad det nu är, hälvten medeltid och hälvten Biedermeier. Det bör ej få bliva, också det, en det transatlantiska livets val- och tummelplats. Därtill har det redan för gett lynne. Och klet är väl sim författaren säger: orömmen och fantasien bli allt mera hemlösa i världen. Må de då få behålla sina vallfartsorter i fred! nordisk Fantasos är Visby en sådan vallfartsort. Nutiden har intet Jerusalem att färdas till på nakna fötter, ingen stad för heliga minnen och löften. Må vi då få i ostört skick behålla de platser, som tiderna vigt åt skönheten, friden och minnena! Vi behöva dem långt mera än de tusen bullrande marknadsborgen».
Allan

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Maj 1923
N:r 103

På begäran

af Herr Landskamreraren och riddaren Johan Gardell kommer genom auktion, som inför Konungens Befallningshafvande härstädes förrättas Onsdagen den 15 nästinstundande April klockan half Ett eftermiddagen, den Landskamreraren i Gotlands län å lönen anslagne, invid s. k. Trojaborg norr om Wisby belägna betesmark, hvilken i areal innehåller 31 ref 2 stänger, att från midfastan år 1875 och under bemälde Landskamreraras återstående tjenste tid eller så länge han eller hans rättsinnehaf vare ega att öfver berörda betesmark disponera på arrende utbjudas.
För arrendeskyldigheternas fullgörande skall borgen ställas och förbehåller sig Konungens Befallningshafvande rätt att antaga eller förkasta skeende anbud.
Projekt till arrende-kontrakt och öfriga upplysningar tillhandahållas å Landskontoret.
Wisby Landskontor d. 3 Mars 1874.
RUD. HORN.
Aug. Bokström.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Mars 1874
N:r 20