Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten, 14 Maj.
Försummad lagfart. Husegaren P. Högström hade blifvit instämd för att vid vite åläggas lagfara egendomen nr 5 och ett halft i Strandrotans 2:dra qvarter. Då målet först förekom uppgaf Högström att hinder för lagfarten mött, hvilket han ålades, vid 25 kr. vite, styrka 23 ”April, då, Högström visade, att hinder för lagfarten mött dels af brist på tomtkarta, hvilken han, oaktadt derom gjord begäran, ännu icke kunnat erhålla, dels deraf att å en del af tomten som utgjorde stadsjord sökt infäste ännu icke vunnits. Genom i dag afkunnadt utslag förklarades, att Högström icke kunde åläggas något vite, emedan ”omständigheter, som icke berott af honom, lagt hinder för lagfarten.

Oloflig grustagning vid Trojaborg.
I det förut omnämda målet mot åkaren J. P. Hultberg, angående oloflig grustagning vid Trojaborg, så nära intill detta forntida minnesmärke, att det hotat rasa, och i hvilket ”Hultberg 5 Febr. ålades att, derest han gitte, med ed värja sig 9 April, men då uppgaf, att han i hofrätten anfört besvär öfver utslaget om edgång, hvarötver han dock saknade diariibevis och derföre anhöll om uppskof, hvilket beviljades till 23 April då stadsfiskalen innehade hofrättens utslag, hvaraf inbemtades, att besvären för sent inkommit och att råd hnsråtten hade att utsätta annan tid för edgånger, till hvilken Hultberg förklarade sig beredd när som helst, men slutligen eftersom han förut skulle ”gå till presten och läsa”, icke ville gå eden, afkunnades omsider i dag utslag, hvarigenom Hultberg för oloflig grustagning dömdes att böta 10 kr. samt att ersätta vittnen i målet.

För uraktlåtenhet att erlägga hundskatt fick enkan Maria Nordström böta 5 kr, samt erlägga dubbel hundskatt med 10 kronor.

Fylleri, misshandel m. m. Flere sådana mål förekommo och blefvo en del afgjorda en del uppskjutna, af hvilka endast de afgjorda här nämnas: Muraren Daniel Lindgren tilltalad för fylleri, erkände och dömdes att böta 15 kr.; — Sjömannen Vilhelm Sandström hade å gata misshandlat en person och fick derför böta 10 kr. — Gjutaren K. L. Åberg hade söndagsaftonen 22 April å gatan utanför metodistkapellet knuffat till artilleristen J. Boman så att denne fallit omkull, stött sig mot stenläggningen och blifvit blodig samt måste skynda hem till kasernen utan mössa hvilken han i fallet förlorat. Åberg dömdes. nu derför att böta 25 kr. samt att ersätta målsegaren med 3 kr. — Muraren Karl Rosenlund dömdes för fylleri till 5 kronors och ynglingen Aug. Ahlstedt för misshandling till 10 kr. böter, — Arbetaren K. Erlandsson, instämd för fylleri och tjenstemans ofredande å gata, uteblef. Erlandsson fälldes för uteblifvande att böta 10 kronor, och skulle målet ånyo företagas 28 Maj, då Erlandsson, vid hemtnings påföljd skall infinna sig vid rätten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Maj 1877
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *