N. A. Youngberg död.

Efter någon tids sjukdom på grund af tumör i underlifvet och sedan för ett par dagar sedan ett slaganfall tillstött, hvilket beröfvat den sjuke medvetandet, afsomnade helt stilla igår afton i Atlingbo prästgård t. f. kyrkoherden därstädes Nils August Youngberg, 71 år gammal.
Kyrkherde Youngberg var född i Tirsums församling i Östergötland 1842. Efter några års vistelse r Nordamerika och därstädes bedrifna teologiska studier blef han prästvigd 1873 och tjänstgjorde sedan några år som pastor i svenska ev.-lutherska Augustanasynoden. Gift härifrån Visby (1873) med Alfhild Bergström, en dotter till framlidne stads. fiskal D. J. Bergström, öfverfyttade Yongberg emellertid snart nog hit samt blef i sept. 1881 antagen till stadsmissionär i Visby, i hvilken befattning han kvarstod till i dec 1886, då han förordnades till vice pastor i Vall. Redan 1884 hade han erhållit k. m:ts tillstånd att vinna inträde som präst inom svenska kyrkan med tjänstgöringsskyldighet inom Visby stift, dock med skyldighet. att utgifva och inför domkapitlet försvara en vederbörligen godkänd teoLogisk afhandling. Denna skyldighet fullgjorde Youngberg 3 sept. 1886 och hade sedan förordrnanrden som vice pastor i Valls, Hejnums, Rone och Barlingbo pastorat, tills han 1893 erhöll ordinarie anställning som komminister i Sanda pastorat. Från derma befattning afgick han emellertid för ett par år sedan för att i stället mottaga långvakansförordnande som kyrkoherde i Atlimgbo, hvilket förordnande han ännu innehade, då döden nu ändade hans lifgärning.
Kyrkoherde Youngberg efterlämnar minnet af en välvillig man och en god själasörjare, som städse med glädje och hängifvenhet fylde sitt kall, så långt krafterna räckte. Närmast sörjande äro maka i 2:dra giftet, född Törnstrand, och en hennes minderåriga dotter samt tre vuxna barn ur första äktenskapet, en son och två döttrar, af hvilka den ena gift med handlanden Gunnar Nilsson i Bander.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *