För allt deltagande

vid vår älskade makes och faders bortgång samt för den rika blomstergärden vid hans bår, frambära vi härmed vårt hjärtliga tack.
Södervärn den 2 Jan. 1915.
AMANDA NILSSON.
BARNEN.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Begrafning

förrättades på nyårsaftonen å nya begrafningsplatsen härstädes, då cementbrännaren P. A. Nilsson, som hastigt aflidit annand. jul efter blott en dags sjukdom, vigdes till grafvens ro.
Nilsson, som varit anstäld vid cementfabriken i omkring 26 år, var en ovanligt vänsäll person och mycket omtyckt af såväl förmän som kamrater, hvilket ock kom till synes genom den rika blomstergärden, bestående af omkring 25 kransar, som följde honom till grafven.
Kransar hade sändts från arbetschefen, disponent de Jounge, från verkmästaren och arbetskamrater samt från baptistförsamlingen, af hvilken Nilsson varit mångårig medlem.
N. efterlämnar hustru och 5 barn, 4 söner och en dotter, den senare gift med musiksergeant R. Andersson.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Kungörelse.

I här förda handelsregister har denna dag intagits följande anmälan:
Hans Mattias Häglund ämnar i Hangvars socken idka handel under firma H. M. Häglund.
Wisby å landskansliet den 10 februari 1913.
Landshövdingeämbetet
Oscar Melin
K. P. Lundblad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 februari 1913
N:r 34

Till tjänstebiträdes

Till tjänstebiträdes aflöning har kyrkoherden i Follingbo pastorat V. L. Klint fått sig af k. m:t tilldeladt ett belopp of 300 kr. att utgå för ecklesriastikåret 1 maj 1912 till 1 maj 1913 ur präster skapats löneregleringsfond.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 januari 1913
N:r 21

Visby skyttegille

hade igår årssammanträde, som var bevistadt af 44 medlemmar.
Af den föredragna årsberättelsen framgick, att gillet vid 1912 års slut hade 177 aktiva medlemmar, af hvilka 151 blifvit anslagsberättigade. Under 1912 förvärfvsdes 13 brons, 4 silfver- och 8 årtalsmärken. Vid sammanträdet faststäldes stadgar för täfling om »Gotlänningens vandringspris i fättskjutning» samt ändring af stadgar för tailing om 1. klassens vandringspokal, fältskjutningspokalen samt Alfr. Lundhs vandringspokal.
Vidare beslöts, att gillets idrottsplats skall till sommaren iordningsställas med öfningsmateriel för pärk och fotboll samt höjd- och längdhopp.
Till ordförande omvaldes tygförvaltare C. J. Wennersten, och till öfriga styrelseledamöter omvaldes herrar R. Fahlström, C. J. Johansson, O. Molin, G. Karlström och H. Johansson samt nyvaldes herr E. G. Nilsson. Till styrelsesuppleanter omvaldes herr C. G. Pettersson och nyvaldes herr A. Ekvall.
Till revisorer omvaldes herr J. Persson och nyvaldes herr D. Wassberg med herrar K. Levin och K. R. Karlsson till suppleanter.
Till representanter vid förbundsmötet valdes herrar O. Molin, E. Åkerblom, H. Olsson, R. Fahlström, A. Ekvall och J. Olsson samt till suppleanter herrar C. A. Hellström, D. Wassberg, K. R. Karlsson och E. G. Nilsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Vid generalstabens

topografiska afdelning skall löjtnanten vid Gotlands inf.-regemente E. A. F. Rosandar tjänstgöra under tiden för innevarande års fältarbeten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Utsädes- och Potatisauktion vid Forssa i Stenkumla.

Fredagen den 7 mars från kl. 11 f. m. kommer genom offentlig auktion vid Forssa i Stenkumla att försäljas ett större parti god ät- & sättpotatis af de högtgifTande sorterna Up to date och Agnelli samt ett parti prima utsädeskorn & hafre, ett parti Bortfelderrorvor, en mindre i godt stånd varande radsåningsmaskin samt en felfri 9-arig häst.
godkända inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 sept. innevarande år. Andra betala vid anfordran.
Vesterhejde den 27 febr. 1913.
O. A. Pettersson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49