Pröfningskomitén,

som sammanträder 28 September, utgöres af följande personer:
Konsuln R. Cramér, lektorn K. J. Bergman, handlanden T. Falck, och skräddaremäst. J. M. Sandström, alla i Visby, hemmanseg. P. Johansson Larsarfye i Roma, skolläraren J. P. Nordin i Veskinde, handlanden Karl Vestöö å Storugns, handlanden Ferd. Nyström i Slite, nämdemannen J. G. Lindgren Hägur i Bunge, kaptenen K. T. Broander i Källunge, landtbr. Nils Jacobsson Kyrkljufves i Vänge, kronolänsman Karl Nordahl i Kräklingbo, kyrköherden Ernst Berglund i Östergarn, majoren A. Kyllander i Vesterhejde, fanjunkaren O. R. Kahlström i Atlingbo, handlanden R. Snöbohm i Klinte, hemmanseg. Oskar Pettersson Odvalls i Linde, handlanden N. G. Duse i Hemse, kaptenen Hugo Vennemo i Fide, kronolänsmannen J. A. Lindström i Öja, nämdem. O. R. Pettersson Liffride i Stånga, och kyrkoherden J. Svensson i Garda.
Senast åtta dagar före pröfningskomiténs sammanträde bör skattskyldig, som finner sig föranlåten anföra besvär öfver af taxeringskomitén påförd bevillningsafgift, hafva till k. m:ts befallningshafvande inlemnat sin till pröfningskomitén stälda besvärsskrift.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *