Polhem

afgick i går morgse till Storugns för att intaga spanmålslast samt återvände hit på förmiddagen i dag.

Eldsvåda

nutbröt vid 4-tiden i söndags morgse i en brygghusbygnad, tillhörande Storungs egendom.
I huset bodde ensam ägarens 70-åriga svägerska fru Wickman, som vid sagda tid vaknade vid att hela rummet, der hon låg, stod i ljusan låga. Troligen under försöken att rädda sina tillhörigheter blef den gamla bränd å händerna och i ansigtet.
Kl. 10 f. m. var hela huset nedbrunnet. Ett par i närheten liggande hus räddades genom brandsegel och flitig sprutning. Brandmanskap uppbådades genom ringning i kyrkklockorna. Huru branden uppkommit vet man ej. Eld hade ej varit uppgjord i brygghuset sedan i torsdags, då man bakade derstädes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 22 Maj 1889
N:r 58

Haveri-Auktion.

För vederbörandes räkning kommer medels offentlig auktion som förrättas å Storugns i Lärbro onsdagen den 3 Oktober kl. 11 f.m. att försäljas vrak och inventarier efter i haveri inkomne och kondemnerade Finske skonerten Xenia, förd af kapten Otto Westerling; äfvensom en del möjligen qvarblifne proviantartiklar; ett partiårträ, björkved och plankved m. m.
Betalningen skall erläggas kontant och lemnas närmare meddelanden hos herr Carl Westöö, Storugns, samt undertecknad.
Visby i Kejserl. Ryska vice Consulatet d. 26 Sept. 1888.
C. J. Björkander.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 September 1888
N:r 78.

Sjöförklaring

aflades i dag inför rådhusrätten af befälhafvaren å Roslags skonaren Augusta Margreta, kapten August Andersson, hvilket fartyg i torsdags strandade strax söder om Visby.
Fartyget afseglade i barlast 3 dennes från Bollsta vid Ångermanelfven och kom 10 dennes på e.m. i sigte af Stenkyrkebuk, då under den rådande stormen och mörkret kaptenen ej ansåg sig böra angöra Visby. Storseglet refvades och Visby kom i sigte kl. 6,30 f.m. följande dag. Strax derefter hissades lotsflagg. En lotsbåt kom ut från Visby mot fartyget, & hvilket man brassade back för att invänta lotsarne, hvilkas båt dock höll för långt undan och ingick åter i hamnen. Kaptenen sökte då utan hjelp att inkomma i hamnen men drefs söderut mot land, hvarför två ankare kastades. Af den svåra stormen rycktes dock ankarne loss och fartyget kastades upp på refvet.
Skonaren, från hvilken proviant och en del inventarier bergats i lördags, har nu vräkts flere fot närmare mot land och har ena sidan fullständigt inbräckt.
— Befälhafvaren å i Väte, Roslagen, hemmahörande skonerten Fritiof, kapten J. Jansson, aflade likaledes i dag sjöförklariog, af hvilken framgick, att fartyget 29 sistl, Juli med last af sparrar afgått från Pite till Lybeck. Gotska Sandön kom i sigte 8 dennes, då fall storm med regnbyar. och hög sjö rådde. Följande dag, då ännu svårare väder inträffade, började fartyget att läcka, hvarför man beslöt söka nödhamn på Gotlands östra kust. Klockan 10 f.m. inkom fartyget efter att två timmar förut erhållit lots till Stornungs med sex fots vatten i rummet.
I förgår började lussning af lasten, hvar efter fartyget skall undergå besigtning. Det antages att det varder kondemneradt.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 15 Augusti 1887.
N:r 65.

Från sjön.

I Väte i Roslagen hemmahörande skonaren Fritiof, kapten Jansson, på resa från Pite till Lybeck med trälast inkom igår till Storungs svårt läck, flytande på lasten.
— I tisdags telegraferas från Halmstad: Sedan i söndags qväll råder en häitig vestlig storm. Halmstadsslupen Karl landdref i natt öster om hamnen. Besättningen räddades, De halländska ångarne hafva kämpat mot svår sjö, men hålllit turerna. Man fruktar, att flere fartyg förolyckats.
Exligt telegram derifrån i förgår har trälastade barkskeppet Christine från Sönderhoe i Danmark strandet i tisdags. Besättningen, 8 man, räddades af kustbevakningen följande morgon kl. 8. Masterva kapades på natten. Stormen upphörde i förgår.
— Från Lule telegraferas i tisdagsatt strandade ångaren Juana Nancy qvarligger i Tjufholmssundet. Bergningsångaren Neptun afgick från Lule i måndags, då uppgörelse om bergning ej kunde göras.
— Från Enogelholm telegraferas i förgår: I dag kl. 10,30 f.m. strandade här under nordvestlig storm skonerten Martinus, 150 ton, från Helsingborg, förd af kapten O. Nilsson.
Besättningen är bergad. Fartyget skulle lasta hafre på England.
— I Ystad hemmahörande galeasen Arild, förd af kapten M. O. Ohlsson, strandade i måndags morgse vid Ottenby på Öland. Fartyget blef fullt af vatten och masterna kapades.
— Briggen »Thule», mätande 261 ton, kapten P. M. Anderssop, tillhörande K. Elg i Karlshamn, har på resa från Bridgewater, utan last, till Bankar, der fartyget skulle rengöras, kantrat i Bristolkanalen i måndags morgse. Fartyget rigg måste kapas; besättningen är räddad. Thule blir troligen vrak.
Fartyget är assuseradt i Göteborgs assöransförening för 14,000 kr.
— Utanför Rödsten i Eckerö församling strandade i förgår f.m. under tjocka med kalk lastade skonerten »Albatross» från Vidö, förd af sin ägara skepparen L. Persson. Skutan, som kommit ur segelleden, sjönk hastigt, men den af 3 personer bestående besättningen räddade sig i land. Fartyget var oassureradt.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 Augusti 1887
N:r 64

Om Storugns hamn

meddelades i Gotl. Alleh. för 1 Aug. att djupet der vore endast 11 till 12 fot. Vi erfara, att dössa siffror äro att hävföra till den midt emot på andra sidan viken liggande Kappelsbamn, hvaremot djupet är omkr. 14 fot vid Storugns, der 8 till 10 större fartyg uppgifvas kunna trygt och skydddade för alla vindar vinterligga.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 Augusti 1887
N:r 64

I lustresan

till Storungs i söndags med ångaren Visby deltogo ett sextiotal personer, mestadels Visbybor, som kl. 8 afreste från Visby under det mest angenäma väder.
Kusten norr om Visby företer ej så mycket storartadt och omväxlande som på många andra ställen af ön, Stenkyrkehuk med den der uppförda fyren är nära nog det enda, som fäogslar något, tills man passerar Lickershamn, der några märkliga bergformationer (Raukar) visa sig.
»Visby» ångar vidare och efter passerandet af Hallshuk och Harudden inkommer man i den stora Kappelshamnsviken, der på södra sidan märkas några mindre fisklägen och midt emot på den norra Bläse med sina stora anläggningar för kalkbränneri. Vidare längre in i viken Kappelshamnas och Storuogs hamnplatser med sina lastbryggor. Vid den sistnämda lade ångaren till strax efter kl. 11, der, oaktadt den nästan olidliga hettan, en stor samling menniskor var resenärerna till mötes.
Strax efter ankomsten dit spredo sig lustfararne i possessionaten Karl Westöös stora och vackra park, som nu välvilligt uppläts åt de resande. Denna nära 4 tunnland stora park, som började anläggas af nuvarande ägaren 1849, har många rariteter såväl af blommor som prydnadsväxter. Så beundrar man en grupp blad växter, flere slag, hvaraf en art hampa uppgafs nå en ovanlig höjd, samt pisang, majs o. fl., som här breda sina saftiga blad; så den stora, öfver 50 sorter representerande blomsterrabatten. Vidare märkas här många ntländska barrträd, hvilka alla oaktadt den nu länge ihållande torkan syntes i god växtkraft. Från den angenäma parken bege vi oss mad ledning af ställets trädgårdsmästare till den ett stycke derifrån på andra sidan vägen belägna köksträdgården och trädskolan, der vi åter öfverraskas af omfånget.
Här uppgafs finnas icke mindre än 30 tusen trädplantor, deraf 8 tusen färdiga till utflyttoing. Alla slags såväl fruktsom prydoadsträd förekommo här; af de senare vidpass 150 olika slag.
Hela denna afdelning upptager vidpass 2 tunnland och är, liksom allt öfrigt, i mönstergill orduing och välskött. Ej så obetydligt af prydnads- och fruktträd säljas årligen till andra kommuner. I köksträdgården, omfattande vidpass 1/2 tunnland, förekomma de flesta kökssaker, hvaraf särskildt lära efterfrågas sparris, kronärtskockor och jordgubbar, hvilka sistnämda lära vara särdeles lättsålda i Stockholm.
Från denna långa men angenäma fotvandring bege vi-oss ut kring nejden, der dock få lustfarande syntes, enär hettan var stark (29 grader i skuggan). De fleste manlige uppfriskade sig med bad i vikens klara vatten. I parken vimlade af resande, och grupper syateslägrade här och hvar i trädens skugga, en och annan pjutande af medhafda matförråd. Ställets gästvänlige värd hade dock inbjudit en stor del af de resande på middag samt till förfriskningar i parken.
Hamnen här vid Storungs är ej särdeles djup endast 11 eller 12 fot, hvarför ej större fartyg här kunna angöra; likaså vid Kappelshamn. Togenstädes ligga fartygen säkra för nordlig storm, hvilken vräker rätt in i viken.
Fisket i viken är ej särdeles gifvande; endast stfömming fångas i någon nämnvärd mån. Af öfriga ortens produkter synes ej särdeles mycket bana sig väg ned till dessa hamnoplatser, emedan de socknar, som ligga norr om viken, hällre transportera sina alster till Fårösund, för att antingen der afyttras eller forslas vidare med Klintehamn.
Timmarne ila snabt och snart manar Visbys ånghvissla resenärerna att samlas ombord. Kl. 4 afgår ångaren från stället »afskedviftad» af en stor folkmassa.
Samtidigt med ångarens afgång begaf sig en sportman på velociped till Slite, der han tillbragte natten och idag på morgonen åter inträffade i Visby.
Vid sjutiden ångade Visby åter in i vår hamn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Augusti 1887
N:r 61.

Ångfartygsbolaget Gotlands ångbåtar!

Ångfartyget Klintenamn, som ankommer hit från Stockholm torsdagen den 15:de, går samma dag norr kring ön, anlöpande Storungs, Fårösund, Slite, Rone, Burgsvik och Klintehamn, och går härifrån till Stockholm måndagen 19:de April, hvarefter fartyget intager sina ordinarie turer, med afgång från Stockholm torsdagar samt från Visby måndagar.

Ångfartyget Visby afgår från Visby till Stockholm torsdagen den 15:de, återvänder från Stockholm lördagen den 17:de samt går härifrån till Kalmar söndagen den 18:de April, intagande på så sätt sina ordinarie turer.

Gotland, som tillsvidare endast kommer attgöra en tur i veckan, nämligen att afgå från Stockholm tisdagar och från Visby lördagar, börjar sina turer för Året med resan hit från Stockholm tisdagen den 20 April.

Ångfartyget Tjelvars turer taga sin början först med Maj må nad, hvarom närmare framdeles.
Närmare underrättelser meddelar
Axel Pettersson,
fartygens kommissionär.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1886
N:r 29.

Dödsfall Anna Idegard Emelie Westöö

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat utan föregående sjukdom hädankalla min innerligt älskade maka Anna Idegard Emelie Westöö, född Wickman, å Storugns den 30 Juli 1885 kl. 7,30 f.m. i en ålder af 65 år, I mån. och 22 dagar; saknad och begråten af mig, 9 barn, barnbarn, slägt och många vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Carl Westöö.
Ps. 39: 5—8. Sv. Ps. b. 344.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Födde.

En dotters lyckliga födelse tillkännagifves.
Australien den 25:te Mars 1885.
Maria Funck, John M. Funck.
född Wickman.

En dotter.
Storugns den 17 Maj 1885.
Carolina och Herman Hägvall.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Maj 1885
N:r 41.