Gotlands skarpskytte- och jägaregille

hade i förrgår prisskjutning å gillets bana utanför Österport. Såsom deltagare häri hade anmält sig ett ovanligt stort antal skyttar eller 122 stycken. Skjutningen skedde på 600 fots afstånd mot 10-ringad tafla, och hvarje täflande afsköt 5 skott.
Kl. 10 spelade nationalbeväringens musikkår en marsch, och omedelbart derefter började skjutningen samt fortgick till omkring half 2 em. Väderleken var på förmiddagen blåsig och hotade med regn samt minskade möjligen i någon mån träffsäkerheten hos skyttarne. Kl. 3 började täflingen ånyo. Himlen hade nu klarnat, solen strålande, och blåsten lugnade af. En stor folkmassa samlade sig, då skjutningen nalkades sitt slut, för att åse prisutdelningen. Tntresset ökades derigenom att 3 uppnått högsta ringantalet, och 3 näst högsta; alla dessa fingo sålunda skjuta om.
Prisen tillfölle följande skyttar: första priset 100 kronor L. Hallgren, Fardhem, för 36 ringar, andra priset 75 kronor M. Krusell, Storungs, Lärbro, för 36 ringar, tredje priset 50 kronor T. Vestberg, Veskinde för 36 ringar (samtlige dessa efter omskjutning), fjerde priset 30 kronor O. Carlström, Hultungs, Bunge, för 33 ringar, femte priset 25 kronor O. Båtelsson, Hogrän, för 33 ringar, sjette priset 10 kronor L. Vallgren, Eskelhem, för 33 ringar (äfven dessa efter omskjutning) och sjunde priset 10 kronor V. Hanell, Hejdeby, för 32 ringar. Dessutom tilldelades framlidne landshöfdingen v. Hohenhausens pris 15 kronor åt förste pristagaren L. Hallgren. Efter prisutdelningen intogos förfriskningar i gillets skjutpaviljong. I täflan om gillets medalj deltogo 10 skyttar, men ingen befanns hafva uppfylt de för erhållande deraf föreskrifna vilkoren, att i fem skott på 600 fots afstånd träffa en rund tafla, hvars genomskärning är ungefär en fot.
Sedan nämda afstånd blifvit ökadt från 350 fot, som förr var stadgadt, till 600, har ej medaljen utdelats.
I räfskjutningen deltogo 42 skyttar, och utdelades fyra pris: första 4 kronor till O. R. Pettersson Tiftride, Stånga, andra 3 kronor till Fredrik Stenberg Sanda, tredje 2 kronor till J. G. Herlitz från Visby och fjerde 1 krona 50 öre till L. Fedin från Visby.
I anseende till den långt framskridna tiden, klockan var närmare nio, kunde denna gång ej fågel- och stjernskjutning företagas, mutan åtskildes de qvarvarande medlemmarne af gillet samt skyttarne omedelbart efter prisutdelningen för skjutningen å räf, en del för att samlas ipaviljongen, der sexa var anordnad och musik utfördes af mnationalbeväringens musikkår.
Vid en jämförelse med detta och föregående års täflingsskjutningar finner man, att nu både ett större antal skyttar anmält sig, och att flere uppnådde högre ringantal — omständigheter, som tyckas tala för, att intresset för skjutkonsten är i stigande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juli 1878
N:r 54

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *