I brandskadeersättning

har norra häradets kompromissrätt vid sitt senaste sammanträde beviljat torparen Johan Pettersson å Gane i Bäl 47J kronor 50 öre, äfvensom utbetalt förut beviljade ersättningar till landtbr. L. Ljungberg, St. Hästnäs, 313 kr. A. Nyberg, Pafvalds i Lärbro, 76 kr., K. F. Liljegren, Butlex å Fårö, 419 kr. 70 öre, J. Pettersson, Broungs i Stenkyrka, 199 kr. 78 öre, torparen O. Malmqvist i Stenkyrka 31 kr. 20 öre samt arbetaren J. Gardell, Skogby i Gammelgarn, 84 kr. 80 öre, tillsammans utbetaldt 1,124 kr. 84 öre.
Kompromissrättens omkostnader för år 1877, såsom arvoden till ledamöterna, reseersättningar m. m. belöpa sig till 755 kr. 70 öre.
Från Vesterhejde socken inkommen ansökan att få ingå uti norra häradets brandstodsförening, fann kompromiss rätten för sin del, såsom medförande fördel för föreningen, skäligt tillstyrka med vilkor, att Vesterhejde socken förenar sig med Dede ting i fråga om val af kompromissarie. I följd deraf skola hvar och en af de till föreningen hörande socknar å kommunalstämma besluta i denna fråga samt insända protokollen till ordföranden, kapt. Broander, senast 25 Jan. 1878.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 December 1877
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *