Från landsbygden.

Östra Gotland, 26 April.
En uppfinningsrik yngling finnes för närvarande vid Gartarfve uti Gammalgarn. Han har allt sedan sin tidiga barndom sysselsatt sig med att uppfiaona maskiner af olika slag, till en början af ringa betydenhet, men det tycks blifva allvar af leken, ty då han var 12 år uttänkte han en rotrifningsmaskin, som anlitas rätt dugtigt af sockneborna. Sedan gjorde han sig en fiol, hvilken är ganska omtyckt för sin form och klang. Så har han nu uppfunnit en förlaxhandlare mycket värderik maskiv, en isqvarn för att pulverisera is, då lax skall läggas i lådor, hvilken maskin är ganska sinnrikt inrättad och i alla delar fullgör sitt ändamål. Maskiven pulveriserar på en timme så mycket is, som en man skulle ha göra med en dag, men icke nog härmed, isen smälter icke hellre så fort som den för hand sönderkrossade, hvarför den nya upp finningen bör komma väl till pass. Uppfinnaren säger sig vilja taga patent på sin uppfinning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Broar omläggas

på följande ställen nedannämda dagar:
den 8 och 9 en bro å vägen emellan Träskvälder i Tingstäde och Rings i Hejnum socken, under hvilka dagar i stället kan begagnas vägen från Kyrkeby i Hejnum genom Fole och Lokrume socknar till landsvägen vid Hammars och derifrån till Tingstäde;
onsdagen 9 en bro å vägon emellan Högby och Gammalgarn sockens kyrka, då i stället kan begagnas landsvägen genom Östergarn och Gammalgarn socknar;
samma dag en bro å vägen mellan Vänge och Guldrupe kyrkor, då i stället vägen kan tagas genom Buttle socken;
tor:dagen 10 en bro å vägen mellan Halor gårl i Rone socken och a. k. Dalsvide bro, då vägen till och från Ronehamn blir ofarbar.
Tisdagen 8 en bro å vägen invid Bäckstäde gård i Sanda Socken, hvarigenom samfärdseln å allmänna vägen mellan Ejmunds i Mästerby och Sanda kyrka blir afbruten.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 4 November 1887.
N:r 88.

Om man vill åka

mellan Vestergarn och Klistehamn om lördag 29 får man begagna vägen genom Sanda socken, enär å den vanliga vägen då en bro kom: mer att omläggas. Likaledes kommer en bro 25 och 26 dennes att omläggas på vägen mellan Sjonhem och Viklau kyrka, då vägen får tagas genom Halla socken förbi Vikare i Viklan, samt 26 dennes flere broar å vägen från Kräklingbo kyrka till Gammalgrn, då vägen genom Ardre och Ala i stället får begagnas.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 21 Oktober 1887.
N:r 84.

Pröfningsnämden,

som samman träder 16 Sept. för att granska bevillningstaxeringarne samt pröfva besvär eller annars framstälda anmärkningar i anledning af taxeringsnämdernas åtgärder, utgöres af följande af länsstyrelsen utsedde ledamöter:
lektor Bergman, handlanden Palm, smedmästaren Sandberg, hemmansägaren P. Johansson, Vellarfve i Roma, direktör Gardell i Endre, kyrkoherden Reuser i Stenkyrka, kronolänsman Håkansson i Bro, handlanden Nyström i Slite, skolläraren J. Engström i Hamra, hemmansägaren E. J. Eriksson, Alfvena i Vallstena, skolläraren Qviberg i Gammalgarn, hemmansägaren G. P. Hansén, Dunegårda i Dalhem, landtbrukaren Stålhandske i Vesterhejde, skolläraren Andersson i Tofta, skolläraren Björkander i Väte, landtbrukaren Olof Wallin, Valla i Klinte, konsul Broander i Rone, landtbrukaren P. Sundberg, Oxarfve i Hemse, kronolänsman J. A. Lindström i Öja,llandtbrukaren W. Åkerman, Odvalls i Stånga, och landtbrukaren J. Olsson Kyrkeby i Etelhem.
Klagomål, stälda till pröfnipgsnämden, skola vara lemnade på landskontoret senast 8 dagar före sammanträdet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1887
N:r 58.

Dödsfall Anna Maria o dotter Hilda Maria Augusta

Tillkännagifves, att den högste efter sitt allvisa råd behagat ifrån detta lifvet den 5:e denneskl. 3 f.m. efter ett kort lidande bädankalla min ömt älskade hustru Anna Maria, efter en lefnad af 39 år och en månad samt den 4:e dennes kl. 8 e.m. min enda späda dotter Hilda Maria Augusta efter en lefnad af endast 3 dagar; djupt sörjda och saknade af mig efterlemnad man och fader samt många vänner.
Gammalgarn den 7 Juni 1887.
Gustaf A. Strömberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Juni 1887
N:r 46.

Till Garde kompaniområde

nr 186; socknarne Vänge, Buttle, Guldrupe, Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammelgarn, Ardre, Garde, Etelhem, Alskog och Lye, hörande värnpligtige af 1:sta klassen d. v. 8. de af 1868 års och sådana af äldre åldersklasser, som förut icke vapenöfvats,. kallas att, för uadergående af 30 dagars vapenöfniog å Wisborgs slätt, samlas å kompaniområdets’ samlingsplats, Buttle jernvägsstation fredagen den 20 innevarande Maj kl. 7 f.m.; medhafvande inskrifnings böcker och inskrifningssedlar,
Visby den 4 Maj 1887.
Axel Ytterberg, Kompaniområdesbefälhafvare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Maj 1887
N:r 38.

Egendomshandel.

Husbonden Lars Dealgren har sålt sitt hemman 3/16 mtl Ganne i Östergarn till husbondesonen Johan Lundborg, Gartarfve i Gammalgarn, för en köpesumma af 5,450 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 April 1887
N:r 34.

Auktion Ganne i Östergarn.

Fredagen och lördagen den 15 och 16 April, hvarje dag från kl. 10 f.m., försäljer husbonden L. Dahlgren, Ganne i Östergarn, å frivillig auktion, i anseende; till afflyttning från orten, sin såväl fasta som lösa egendom. Fastigheten, som försäljes kl. 12 första dagen, utgöres: af 3/16 mtl med nyuppförda tidsenliga man- och ladagårdsbygnader, belägen i en naturskön trakt i pärheten af kyrkan, gifver i vanliga år 25 häckar hö, utsås årligen 8 tor råg, 3 tor korn, utsättes 10 tor potatis, äger 400 tunl. skog- och betesmark, skog något öfver husbehof, riklig tillgång till odling, en inkomst af 100 kr. årligen för gästgifveri. I hemmanet finnes lifstidsundantag åt en 77-årig gumma, Köparen kan få öfvertaga ett i hemmanet iotecknadt lån å 3,500 kr.
Af öfriga köpesumman skall 1,000 kronor betalas inom 2 månader. Lösa egendomen består af ett par bätte vagnshästar, 2 par oxar, en tjur, 4 kor, 3 qvigor och 20 får; res- och arbetsvagnar, kälkar, vänd: vch spetsplogar, klösoch jernharfvar, 4 mullfösor, hvaraf 2 af jero, tröskverk och vindmaskin; 2:ne symaskiner, mansmössor, samt i öfrigt såväl utredskap. som husgeråd af allt hvad till ett väl ordnadt bo hörer.
För lösa egendomen lemnas säkre och kände köpare betalningsanstånd till den: 1 nästk. Sept. Ofriga vilkor för försäljningen af hemmanet lemnas vid auktionen.
Gammalgarn i Mars 1887.
Efter anmodan,
L. P. QVIBERG.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 April 1887
N:r 28.

Agronomiska arbeten

på Gotland 1886
af H. Steinmetz.
De agronomiska arbetena under det snari tilländagångna året, för hvilka jag nu går att vördsamt afgifva berättelse, äro väsentligen olika dem från föregående år dels deruti att på alla under året fullt afslutade undersökningar har verkställighet omedelbart följt, dels dernti att årets arbeten bekostats af jordägagarne utan nämnvärdt bidrag af hushållningssällskapets eiler landstingets medel, hvilket bevisar att de åtgärder till de agronomiska arbetenas befrämjande som sällskapet sedan långt tillbaka vidtagit och allt sedan 1872 kraftigt understödt börja bära frukt. Dessa undersökningar, som sällskapet ensamt eller med bistånd af landstinget sedan nämda år bekostat, hafva haft till följd : 1:o) en närmare uppgitt om beloppet af de slumrande millionerna eller med andra ord tillförlitligare arealuppgifter på den vattensjuka marken än som förut funnos.
2:o) då före 1872 många afdikningar, som kostat mycket pengar, misslyckades på gruad af oriktig planläggning eller ännu mera af brist på tillförlitliga beräkningsgrunder för kanalsektioner, så hafva, i följd af de uppgjorda kartorpa, af hvilka den ankologiska kartan möjliggör noggranna beräkningar af vattensektioner på hvilken punkt som helst af hvilket vattendrag som helst, beräkningar, hvilkas riktighet erfarenheten många gårger bekräftat, sedan 1872 inga afdikningar inom länet misslyckats.
3:o) derigenom att de första af hushållningsskapet understödda undersökningarne vid utförandet fullt motsvarade och stundom öfverträffade förväntningarne, har deraf vaknat en så liflig håg för verkställighet, att man kan säga att åsigterna hos jordbrukarna om afdikningarnes nytta har på dessa 14 år alldeles förändrats.
De här nedan apecifiserade arbetena äro numrerade efter årets reseplan.
1.) Visby. Kallelser och andra tjensteskrifvelser hafva biitvit utfärdade till ett antal af sexhundraen (601), hvarjämte i landtmäterikontoret kartor blifvit hopsatta eller kopierade öfver omkring 600 har.
Sedan 1868 har landtmäterikontoret kostnadsfritt varit för landtbruksingeniören tillgängligt äfven på tider då det varit stängdt för allmänheten, hvilket bidragit dertill, att de agroaomiska arbetena här blifvit billigare än i någon annan provins. Äfven för detta år var reseplanen uppgjord med beräkning på obehindradt tillträde, men vid min hitkomst i Maj öppnades kontoret först mot en inträdesafgift af 300 kronor.
2.) Ardre. En intressent i det nyss afelutade laga skiftet öfver Ardre socken hade begärt undersökning för utförande af den i sammanhang med skiftet uppgjorda afdikningsplanen; samtlige jordägare erkände afdiknin gens nytta, men enligt flertalets beslut skulle uttörandet hvila ännu 2 år.
3.) Stenkumla. Sedan den ena reqvirenten från orten afflyttat, blef förrättningen, hvarå den yttre undersökniogen förlidet år afslutades, helt och hållet återkallad.
4.) Myre i Mästerby. Fjälemyrs afdikning möter nya svårigheter; utloppet är långt och den mark som vinnes anses af ägarne ej hafva högt värde; derjämte sade sig vid vårsammanträdet flere delägare hafva hört att om de togo odlingslån skulle deras hypotekslån blifva uppsagde. Sökandena vilja emellertid fullfölja förrättningen och ansågs derför vid sammankomst med dem på hösten att företaget borde och kunde genomföras i en mindre utsträckning, som endast afsåg öfverflödsvattnets aflägsnande, så att de omkringliggande, odlade stränderna blefvo torra.
5.) Maldes i Stånga. Förrättningen rörde upptagande af ett på 500 meters längd utgörande fortsättning af Stånga myrs utlopp i gränsen mellan två skifteslag. Frivillig förening ingicks, omkring 10 har mark torrlades.
6.) Sanda i Ekeby. Syn hölls i laga ordning för afdikning af 27 har 70 ar vattensjuksjuk mark; förrättningen afslutades, intet klaFörr anmäldes; gräfningen är redan verkstäld.
7.) Ammunde i Burs. Syn i laga ordning hölls och afslntades rörande torrläggning af 149 har 98 ar vattensjuk mark; förrättningen är ännu ej lagstånden. Intressenterna ämna söka odlingslån.
8.) Sandebry, Stenstu i Dalhem. Syn hölls i laga ordning för torrläggning af 68 har 85 ar vattenskadad mark, mest åker; förrättningen är lagstånden utan klagomål, arbetet är redan utfördt.
9.) Kärna i Burs. Syn hölls i laga ordniog angående utdikning af 165 har 5 ar Knuts myr; förrättningen afslutades och föranledde intet klagomål. Lån ur odlingsfonden är sökt och beviljadt på 5,000 kronor.
10.) Vamlingbo. Syn i laga ordning hölls angående afdikning inom Vamlingbo samt delar af Hamra och Sundre socknar, utgörande 1597 har 26 ar med 153 delägare; förrättvingen afslutades och är lagstånden utan klagomål. Gräfningsarbetet började genast och har fortgått hela hösten.
11.) Gejtsik, Ingeniör Edv. Faustman hade hos landtbruksakademiens förvaltningskomité reqvirerat mitt biträde för året för fullgörande af Martebomyrs afdikniog. Då förordnande af konungens befallningshafvande sedermera utfärdades för herr kommissionslandtmätaren Fegreus att i laga ordving verkställa sagda förrättning, som var af honom handlagd redan 1860, kunde hvarje åtgärd & min sida anses obeböflig, men då reqvirenten skriftligen begärde min närvard vid sammanträdena, så var han lika berättigad att erhålla som jag skyldig att lemna detta biträde. Af förrättningsmannens sätt att handlägga en annan förrättning, hvarom mera här nedan, fick jag deriämte en särskildt aniedning att följa hvarje åtgärd vid denna förrättning.
12.) Gammalgarn. Förrättningen afsåg afsyning af utloppet för Stormyr i Gammalgarn; utloppet afvägdes och profilerades; skriftligt utlåtande afgafs.
13.) Hällunge. Syn i laga ordning hölls angående torrläggning af 318 har 73 ar vattenskadade markar inom Källunge med flere socknar; förrättningen nfslutades, intet klagomål förspordes; gräfningsarbetet är påbörjadt.
Odlingslån söktes men blef ej beviljadt, emedan sökande ej ville förbinda sig att odla den afdikade marken.
14.) Tjengdarfve. Syn hölls i laga ordning för afdikning af 362 har 54 ar vattensjuka markar inom Sproge socken; förrättningen afslutades; intet klagomål följde; gräfningen är redan påbörjad; bestyrelsen har beslutat söka odlingslån.
15.) Martebo. Förrättningen afsåg afdikning af Martebo sockens skifteslag, men som utloppet på en längd af 3,000 meter går gevom Martebomyr och skifteslageta sankmark ligger blott 0,6 meter högre, så är skifteslagets afdikning beroende af Martebomyrs afdikning. Vid första sammanträdet angäeude Martebo sockens skifteslag ansågs derför lämpligt att afbida tiden till efter första ssmmanträdet rörande Martebomyrs afdikning, Vid det andra sammanträdet hade den åsigt vunnit insteg att Martebomyrs afdikning kunde komma att dröja längre; och då hvarje års dröjsmål ansågs förorsaka skifteslaget en förlust af mer än ett tusen kronor, så yrkade delägarne att kostnadsförslag skulle uppgöras för ensamt skifteslagets afdikning genom Martebomyr och Gejtsik, för att om kostnaden ej bofans för dryg, hvilket ej var troligt, tillse om ej skifteslaget åtminstone tillsvidare på egen bekostnad kunde gräfva hela utloppet. Nödig afvägning gjordes och kostnadsförslaget skall under vintern uppgöras i antydda riktning.
16.) Stockvik. På våren hölls sammankomst med styrelsen för Hongänna myrs afdikning; och som odlihgslån var beviljadt redan den 21 April beslöts att arbetet skulle under sommaren fortsättas och den ännu ej afslutade dubbla jordvärderingen för uträknande af åbelöpade gräfningsskyldighet verkställas, Men som af för mig okändt skäl lånet ännu 1 Oktober ej var utfallet och i följd deraf gräfningsarbetet under sommaren ej kunnat fortsättas, så anhöll bestyrelsen vid ett senare sammanträde att synetörrättnirgens fortsättning äfven skulle till nästa år uppskjutas, isynnerhet som nu pågående laga skifte i Hamra, inom hvilket en betydlig del af afdikningsområdet är beläget, möjligen under tiden hinner afslutas.
17.) Digeråkar. Syn i laga ordning hölls angående en jernvägstrumma vid Barlingbo station, för hvars skull omkring 10 har åker saknade nödigt aflopp ; förrättningen afslutades; synen föreslog att gräfningen skulle vara fullbordad 1 November detta år; klagotiden är tilländalupen utan klagomål.
18.) Hörsne. Syn hölls i laga ordning för att bestämma delaktighet i gräfoingskostnaden för ett större laggdike genom delar af Hörsne och Vallstena socknars andelar af Lilla myr.
Som detta ’aflopp var helt och hållet beroende af Lilla myrs utlopp, hvars förändring af ingen påyrkades, så kunde här icke bli fråga om fallständig torrläggning af någon del’af myren, endast att, sedan högvattnet i Lilla myr sjunkit, hastigare än hittills afföra det qvarstående vattnet från en del af dess stränder. Förrättningen afslutades; synen föreslog att arbetet skulle vara fullt färdigt inom 2 år; klagotiden är tilländalupen utan klagomål.
19.) Altheime. Syn i laga ordning hölls angående fullständig afdikning af 111 har 52 ar Kyrkemyr i Buttle socken. Intresset för afdikn’ngen var nästan enhälligt, men som laga skifte inom socknen pågår, ville flertalet af delägare dröja med verkställigheten till dess skiftet var afslutadt; sökanden ville deremot verkställighet genast; som således klagomål i hvarje fall skulle uppstå, men ingen författning ger stöd för den mening, att ett pågående laga skifte får hindra en afdikning, föreslog synen att arbetet skulle vara färdigt inom den 1 December 1889 ; deröfver är klagomål anfördt.
20.) Ardax. Syn i laga ordning angående afdikning af 2—300 har vattensjuka marker irom Ekeby socken påbörjades, afvägning skedde ech karta uppgjordes, men förrättningen är ej afslutad.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1887
N:r 9.