Länsmansdistrikten

i norra häradet ha nu i enlighet med af k. m:t år 1877 godkändt förslag reglerats, så att distriktens antal nu endast är tre.
Det första distriktet, som innehafves af kronolänsman Johan Smedberg, varder oförändradt. Det andra, kronolänsman Håkanssons, har ökats med Bäls ting, bestående af socknarne Hejnum, Bäl, Källunge och Vallstena. Till det af kronolänsman Bolin innehafda tredje distriktet, hvarifrån Bäls ting skilts, har tillagts Kräklinge och Halla ting, utgörande socknarne Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn, Ardre, Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau, Dalhem, Ganthem och Halla.
— På grund af denna reglering upphör i morgon förordnandet för e. o. landskanslisten G. Boberg såsom tjenstförrättande länsman i det af nyutnämde häradsskrifvare Nordahl förut innehafda länsmansdistrikt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Till ledamöter i länets pröfningsnämd,

hvars förhandlingar börja 24 nästkommande September, har k. m:ts befallningshafvande utsett:
Häradshöfding Valdenström, grosshandlare Axel Ekman och smedmästare K. A. Sandberg i Visby, v. pastor Å. Sundblad, Barlingbo, hemmansägarne J. Larsson, Endre, L. P. Bodin, Stenkyrka, och L. N. Eklund, Fole, handlande F. Nyströr, Slite, kyrkoherde A. Nyberg, Rute, kronolänsman B. Bolin, Hejnum, skollärare L. P. Qviberg, Gammalgarn, handlande V. Eriksson, Östergarn, hemmansägare Jakob Olsson, Etelhem, kapten H. Vennemo, Fide, handlande Broander, Rone, fanjunkare O. N. Bolin, Alfva, fanjunkare J. Jacobsson, Ejsta, handlande R. Snöbohm, Klinte, ingeniör F. R. Cedergren, Klinte, samt hemmansägarne Kristoffer Larsson, Atlingbo, och Joh. Eklund, Sanda.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Skolråden

i Rone, Eke, Östergarn och Gammalgarn hafva, med anledning af det af folkskoleinspektören anmärkta förhållandet att enligt de från skolråden ingångna uppgifterna ett större antal inom skolåldern varande barn saknat ordnad undervisning, af domkapitlet erinrats att ställa sig till noggrann efterrättelse k. m:ts stadga för 1882 angående folkundervisningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juni 1885
N:r 49.

Dödsfall Nils Lundborg

Tillkännagifves att Husbonden Nils Lundborg vid Klints i Gammalgarn stilla afled vid Skogby söndagen den 29 Mars 1885 kl. 5 e.m. i en ålder af 62 år och 57 dagar; sörjd och saknad, Den aflidnes enka och barn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1885
N:r 27.

Dödsfall Brita Kristina Björklund

Att den högste efter sitt allvisa råd behagat händankalla förre husbonde-enkan Brita Kristina Björklund, som stilla och fridfallt afled vid Fride i Gammalgarn söndagen den 22 Mars kl. 6 e.m. i ålder af 83 år, 11 mån. och 14 dagar, varder härmed slägt och vänner tillkännagifvet.
Maria och Lars Carlström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Februari 1885
N:r 25.

Dödsfall Magdalena Höglund

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade maka Magdalena Höglund, som stilla och fridfullt afled vid Högstens i Gammalgarn måndagen den 16 Febr. 1885 kl. 4,30 e.m. i en ålder af 73 år, 10 mån, och 10 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, slägt och många vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Nils Höglund.
Sv. Ps.-b. 275 v. 6.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1885
N:r 15.

Dödsfall Katarina Jacobsson

Tillkännagifves att husbonde-enkan Katarina Jacobsson, Änge i Gammalgarn, afled den 7:de dennes i en ålder af 93 år, 2 mån och 26 dagar.
Gammalgarn och Änge den 18 Febr. 1885.
Anna Pettersson. P. Pettersson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1885
N:r 15.

Dödsfall Olof Hansson

Att den Högste efter sitt allvisa råd, genom en hastig död, hädankallat min ömt älskade make Husbonden Olof Hansson, Skogby i Gammalgarn, torsdagen den 29 Januari kl. half 1 e.m. i en ålder af 56 år och 8 dagar; djupt sörjd och saknad af maka och 8 barn, varder hr detta sätt slägt och deltagande vänner tillkännagifvet.
Maria Hansson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Februari 1885
N:r 12.

Kommunala val.

Till ordförande i kommunalnämden och fattigvårdssty relsen hafva utsetts
i Gerums socken August Johansson, Lickmunds;
i Valls socken f. skollärare H. O. Norrby, Skogs;
i Guldrupe socken hemmansägare Jakok Larsson, Krasse;
i Alskogs socken hemmansägare Johan Engström, Hallgårds;
i Fardhems socken hemmansägare Lars Medbom, Qvie;
i Gammalgarns socken husbonden Johan Lundborg, Engvalls,
i Dalhems socken hemmansägare G. P. Hansén, Dunegårda;
i Sjonhems socken busbonden O. Claësson, Gervide;
i Vestergarns socken hommanstgaro Per Lyberg vid Halls;
i Vallstena socken hemmansägare Hans Thomasson, Rå.

Till ordförande i komnunalnämden ha valts;
i Hangvars socken lanitbrukare L. O. Lindahl, Tibbles; ;
i Eskelhems socken hemmansägare Lars Jakobsson, Rosenbys;
i Bunge socken husbonden L P. Jakobssop, Stux;
i Endre socken landtbrukare Johan Larsson, Endregårda;
i Fide socken kyrkovärden Petter Pettersson, Österby;
i Kräklingbo socken hemmansägare Hans Johansson, Tingsa.

Till ordförande i fattigvårdsstyrelsen ha valts;
i Hangvars socken landtbrukare Jakob Engström, Kyrkebys;
i Buttle socken hemmansägare Hans Petterason, Altheime.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.