Gotlands fornvänner

hade igår sitt senare årssammanträde, då till styrelseledamöter återvaldes hrr O. Rosman, P. A. Säve, J. Kahl, H. Gustafson och O. Jeurling.
Hrr J. Enderberg och J. M. Sandström utsågos att granska räkenskapen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 December 1882
N:r 104

Afskedsfest

hölls i tisdags å stads hotellet, i hvars stora sal något öfver femtio samhällsmedlemmar samlats för att säga farväl åt lasarettsläkaren dr Ernst Leijer, som i dessa dagar från orten afflyttar för att bosätta sig i Stockholm.
Festtalet för hedersgästen hölls af borgmästare En. Han erinrade till en början om att anledningen hvarför man samlats icke vore blott den, att ge uttryck åt ett vänskapligt deltagande för dr I:s person, utan fastmer en önsksn att bringa honom en gärd af erkänsla och tacksamhet för hvad han nträttat till gagn icke blott för staden utan äfven för orten. Han hade här offrat sin mannaålders bästa krafter och hans arbete vore afslutadt. Ett sådant skifte i en mans lif vore egnadt att åstadkomma en högtidlig och allvarlig stämning, och detta desto mer i samma mån som mannens verksamhet varit dugande och öfvat inflytande på ortens allmänna angelägenheter. I allmänhet vore man benägen att fatta en sådan stund som ett räfsteting, der den nuvarande tiden instämde den förflutna att stå till svars för sina gerningar. Dock vore så icke afsigten med denna fest, ty om än dr T:s arbete i viss mening vore afslutadt, fort: lefde dock hans verk ännu, planlagda för framtiden, både i behof af och mäktiga af vidare utveckling. — I sammanhang härmed erinrade talaren, hurusom den som på sina skuldror sjelfmant lägger ett arbete i samhällets intresse snart röner många svårigheter och mycket motstånd.
Dr Leijer hade nog gjort denna erfarenhet, han också, men de som nu vore samlade ville härmed bringa honom sitt varma erkännande för hans redliga vilja och oförtrutna arbete i det allmännas tjenst.
De önskade, att han vid afresan måtte uti ett sådaut erkännande medföra ”ett angenämt minne, och de vore för öfrigt öfvertygade att han, ehuru han lemnade orten, med intresse allt fortfarande skulle följa vården och utvecklingen af de värf, åt hvilka han egnat sin lifliga omtanke. De önskade honom slutligen på den nya platsen och på hans ålders dagar lugn och ro efter ett sträfsamt dagsarbete.
Dr Leijer tackade för skålen. Då man lemnade en ort, der man haft sin hufvudsakliga verksamhet, der man fullbordat sin lifsgerning och der man hoppats att få lefva och arbeta till sin sista dag, vid ett sådant skede i en menniskas lif trängde sig fram många skiftande tankar och ”känslor, så djupa och allvarliga, att han saknade både förmåga och lust att framlägga dem. Dock kunde han icke undertrycka en af dessa känslor: tacksamheten för den vänlighet som låg i inbjudningen till denna fest. Af den föregående talarens ord fick han besannad den aning, som intog honom vid anblicken af denna samling, der han såg icke blott sina vänner och medarbetare utan äfven sina motståndare, den aningen nämligen att festen afsåg att ge honom ett erkännande för hans ärliga vilja. Gud gifver arbetaren förmågan begränsad men viljen fri, och det vore således endast för viljan, som man är ansvarig. Visst vore det sannt’ att menniskan kan åtnöja sig med sitt samvetes vittnesbörd om ärligt uppsåt och plikttroget arbete, oafsedt förmåga, resultat och omdöme derom. Men det fannes dock tillfällen, då man liksom tyckte sig behöfva menniskors erkännande. Och för hvad som deraf idag kommit honom till del, betygade han sin lifligaste tacksamhet. Liksom han å sin sida sent skulle glömma detta bevis på välvilja, anhöll han att fortfarande få vara innesluten i vänlig hågkomst.
Ledamoten i lasarettsdirektionen auditör S. Engström betygade dr L. direktionens och ortens tacksamhet för hvad han som lasarettsläkare under en lång följd af år uträttat.
Dr P. A. Säve egnade en versifierad hyllning åt fru Fanny Leijer, född Stolz.
Provinsialläkaren dr Goös tolkade yrkeskamraters tacksamhet för dr Leijers arbete för läkareveteuskapen under hang Upsalatid, hans riksdagstid och sedermera.
Dr J. A. Lyth föreslog en skål för våra förhoppningar om d:r L:s arbete: Gotlands jernväg.
Kapten H. Lindström bragte dr L. såsom regementsläkare ett tack för god vakt.
Efter intagen supé fortgick samqvämet vid liflig stämning under omvexlande sång och tal till omkring midnatt.
— Dr Leijer med fru afreste igår med ångf. »Visby» till hufvudstaden, der han kommer att bosätta sig.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Oktober 1882
N:r 80

En hyllningsfest i Etelhem.

En vacker hyllning egnades med doktor Ernst Leijer, då han af representanter för Gotlands södra härad i måndags inbjudits till ett festligt samqväm i Etelhems äng. Stället för festen utgjordes af en röjd plats i en af Gotlands skönaste löfängar bredvid Etelhems jernvägsstation. Den storartade och behagliga festsalen hade inga andra konstgjorda prydnader än en präktig eklöfskrans, uppburen af flätadt löfverk och omslutande en medaljong, på hvilken voro af löf konst- och smakfullt framstälda begynnelsebokstäfverna af hedersgästens namn (E. L.) I skuggan af resliga ekar och smärta, lummiga askar voro borden dukade, der en riklig måltid intogs.
Ortens riksdagsombud, kontraktsprosten dr A. Lyth frambar å egna och allmänhetens vägnar ett varmt och hjertligt tack för den kulturkraftiga, omfattande och uppoffrande verksamhet, dr Leijer under siv 25 åriga vistelse inom provinsen utöfvat.
Med sin kända, kraftigt anslående vältalighet erinrade han om att denna fest, ehburn anspråkslös, hade en djup betydelse både med afseende på det ställe, der han firades och på ortinvånarnes varma erkännande af dr Leijers, fosterön gagnade verksamhet både som likare och kommunalman under ett fjerdedels århundrade, för hvilket arbete man härmed frambure sin djupaste tacksamhet.
Med tankens skärpa och vetenskapens ljus hade han fört många medmenniskor ut ur lidandets mörka fängelsehåla, med aldrig svikande ihärdighet hade han brottats mot döden om sina medmenniskors lif.
Äfven om hans redbara arbete under den tid har setat bland vårt lands lagstiftare, hvaron ufan smicker kunda sägas, att sanning och rätt i honom alltid funvit en oförskräckt och varm försvarare, och fäderneslandet en trogen befrämjare af dess sanna väl — om allt detta äfvensom om hans ytterst förtjenstfulla arbeten i kommunen — vore mycket att orda — men det vore synnerligast ett hans storverk, som toge de närvarandes hela upp: märksamhet i anspråk : det storverk, som dr Leijer, visserligen icke ensam men likväl mer än någon annan, bidragit att skapa, den jernvägsanläggving nämligen, som nu till en. del är fullbordad, och hvilken, utan honom, säkerligen ännu icke på en mycket lång tid kommit till stånd. Det vore ej beböfligt att framhålla den oerhördt stora betydelse, som ett medel för samfärdseln af detta slag hade för landets utveckling i alla afseenden. Ingen, ej ens motståndarne till detta verk, kunde bestrida detta. Men hvad som nu vore att lägga de församlade på sivnet, vore det rastlösa arbetet, de vakor och otroliga mödor dr Leijer genomgått, den klokhet, omtänksamhet, organisationsförmåga och viljekraft han ådagalagt, då han med några vänners bistånd, trots de många svå-righeterna och det myckna motståndet, kunnat så som sketf genomdårifva den stora och vigtiga angelägenheten.
Genom denna bedrift hade herr dr Ernst Leijer gjort sig väl förtjent af sitt land och blifvit en af dem, hvilkas namn sent komme att glömmas i Gotlands bygder. Ea af våra store skalder hade sagt, att »i viljan ligger mannens värde liksom qvinnans i känslanv».
Dessa ord vore ett loford öfver hedersgästen, ty om någons vilja förtjenade att kallas god, rättrådig och stark, vore det hans. «Heder derför och tack åt honom, åt mannen med den handlingskraftiga, sega viljan, det oförfärade modet, det klara omdömet och den orubbliga rättrådigheten. Heder och tack åt Ernst Leijer.
Måtte hans väg blifva lugn och lycklig; och må han, då han nu snart lemnar oss, vara öfvertygad, att han här eger många tacksamma vänner, hvilka djupt i hjertat skola bevara hans minne och via nu genom mig bedja honom att städse få vara i hans välvilliga hågkomst inneslutna.*)
Doktor Leijer tackade och anförde huru som läkarens verksamhet tvingar honom till bekantskap med hans verkningsorts alla förhållanden, hvaraf alstras kärlek till dess natur och folk: han hade på sin nya hembygd, Gotland, således kommit att öfverflytta den varma kärlek, han hyst för sin egen sköna och minnesrika födelsebygd. >Östersjöns perla> ”hade blifvit för honom ”en äkta om än ej mogen perla, ren och flåckfri; då samhället af honom fordrat att utföra uppdrag i kommunala värf; hade han uppfattat dessa såsom kära plikter, för hvilkas samvetsgranna vård han icke tvekat att offra praktik, lugn och helsa. Hans arbete hade icke varit utan framgång. Visserligen kunde han med en stor statsman säga, att han ej utfört någon af dessa lysande bedrifter, som man ståtar med på talarestolen eller med tomma vältalighetsprot deri sökt göra sig bemärkt, men han var fullt medveten af, att häfva gjort sin hembygd en verklig tjenst, som framdeles skulle erkännas, och han hade haft skäl att billigtvis af ett upplyst samhäl’e vänta, det hans allvarliga arbete bort fria honom från klander och ovilja, äfven om tjenstens betydelse icke nu erkändes; hans glädje och tröst vore likväl det gillande vittnesbörd från eget samvete och från kompetente så utom som inom detta samhälle, äfvensom det erkännande som idag kommit honom till del från personer, som närmast kunde ha fördel af det företag, för hvilket han hufvudsakligast verkat; äran af denna verksamhet vore att dela med alla dem, som understödt honom, Detta verk skulle snart nog förverkliga hans egna ljusa framtida förhoppningar, så framt intresset derför vore-lika varmt som hos honom sjelf. Men detta arbete måste en gång under alla förhållanden komma att göra sin kulturmäktiga inflytelse gällande inom provinsen, När arbetets betydelse blir insedd, när kropps- och själs-arbetarne erkänna, att de båda äro jämbördiga i sedligt och samhälleligt hänseende, och bådas arbeten nödvändiga för att hålla kropp och själ starka; när enskilde och yrkesgrupper afsvurit afund och skråanda; när olika samhällen t. ex. stad och land, med sina föraktliga lokalintressen, upphöra att stå avoge mot hvarandra; när det afskyvärda »den enes död är den andres bröd» upphört att gälla såsom lefnadsregel; när alla, stad, land, klasser, yrken oéh enskilde klart inse, att alla, enhvar gynnande-privilegier, skråordningar, skyddstullär och annat otyg, måste åstadkommas på andra samhällsmedlemmars bekostnad och lidande och skada dem sjelfva; när alla sål. lärt sig arbeta för gemensamt bästa; när slutligen Gotlands landtmän i stället för att utskeppa goda arbetare lärt sig nyttan af att nedlägga mångdubbelt arbete på ett mångdubbelt minskadt jordområde, och derigenom lemnat godt utrymme för en ökad folkmängd, då kommer visserligen jernvägen till sin fulla verksamhet; men hans bästa verksamhet tages dock redan långt förut i anspråk för att frammana dessa förändringar; ty det finnes knappast något mäktigare medel in lävtad samfärdsel att rubba fördomar, nedbryta hämmande skrankor, rödja väg för vigtigare åsigter och framkalla utveckling och blomstring. Detta hade man att vänta af Gotlands jernväg, för hvilken ett lefve höjdes.
Härefter utbragtes en rad af skålar, bland hvilka vi erinra om dem af doktor A. Lyth, landtstingsman O. Pettersson, Liffride Stånga, föreståndaren för Gotlands folkhögskola, doktor A. Sätervall, possessionaten Viman från Bardlingbo; kapten Sommar, herr N. Eneqvist, L. Cramér, m. fl. De gälde, bland andra, stadsfullmäktiges nuv. ordförande, hr Rud. Cramér — den ende närvarande bland Visby handelskår; riksdagsmannen dr A. Lyth, den varmbhjertade, ständigt vakne foaterlaudsvännen; öfverste BE. v. Vegesack, som, väl inseende provinsens behof, kraftigt understödt framätskridandets män, och såsom ordförande i jernvägsbygnadsstyrelsen verksamt gagnat provinsen; dr P. Säve, som med öppen blick för framtiden och på samma gäng för det närvarande och förflutna och med sitt valspråk framåt uppehållit modet hos initiativets män.
Doktor Säve talade för Gotlands ständiga välgång: framhöll denna riksdels politiska vigt för fosterlandet; betydelsen och nödvändigheten at framätskridandets män sådane som Leijer gent emot stillaståendels otta skumögda och otacksamma hop och egnade äfven denne en godmodig tanke. Kyrkoherde Svensson tackade drr Leijer oci Lyth å allmogens vägnar inom orten. Uuder pågående fest anlände tacksamhets- och -lyckönskningstelegram, blomsterqvastar och skrifvelser från jernvägens stationsbefäl, åtskilliga landtkommuner och från öfversten E. v. Vegesack, med beklagande att af sjukdom vara hindrad att närvara.
Trefnaden under senaste timme af festeu skulle något hafva störts af ett fint, ibållande regn, så framt ej den lifliga stämningen bragt deltagarne att alldeles bortse från dylikt obehag. Festen fortgick sålunda med orabbad glädje, ända tills hemtågets signalpipa afbröt denne och det sista talet, och man skildes åt efter ett dånande lefve för Gotland, och för hedersgästen, hvilken af en del sudergutar på hemvägen följdes till Roma station.

*) Bland dr Leijers mera framstående arbeten under hans kommunala verksamhetstid — förutom jernvägsanläggningen och hans riksdagsarbeten — förtjenar anföras att han
anskaftat statsanslag för Visby hamnbygnad, en gång 130,000, en annan gång 50,000 kr.;
genomdrifvit, att k. m:t med upphäfvande af eget beslut i frågan medgifvit hamnbygnadens utförande med kalksten, en förmån af oberäkneligt värde för Visby samhälle;
anskaffat en half million statslån för jernvägens anläggande;
d:o af 800,000 kr. obligationslån till Visby stad;
grundlagt Visby stads spritbolag;
tagit initiativ till sjukhemmets inrättande;
d:o till geologiska undersökningar af Gotland på landstingets bekostnad;
föranstaltat undersökning om den lofvande och vidtutseende Cementberedningen, hvilken undersökning han sjelf jämte två andra fosterlandsvänner bekostat;
till stadens inre ordnande har han kraftigt bidragit genom att bringa till utförande sitt förslag om de här och der i staden strödda och olagligen bebygda hospitalstomt ernas utbytande mot stadsjord; om tempelruinernas frigörande från uthus och affall;
med otroligt besvär har han genomdrifvit uppförandet af en vacker paviljong i D. B. V:s botaniska trädgård.
Telegramportots nedsättning, underlättandet af betalningar genom riksbankens lånekontor under isinstängning, höra jämte mycket annat älven till hans förtjenster;
Inom sin tjenst har han gaguat länet genom att skaffa tillbygnad till dess lasarett och hospital, så att det förras sängantal ökats från 15 till 32, det senares från 12 till 28.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Augusti 1882
N:r 64

Dödsfall Elsa

Att vår lilla älskade dotter Elsa, född den 20 Mars 1880, stilla afled i Visby den 9 Augusti 1882 kl. half 3 e. m., varder härmed slägt och vänner tillkännagifvet.
Anna Säve, Gunnar Säve.
född Lemchen.

Sv. Ps.-b. 345 v. 1, 3.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Augusti 1882
N:r 64

Om konsul Gustaf Vilhelm Säve,

hvilken såsom den äldste bland Åbo stads handlande afled derstädes 26 sistlidne Juni, meddelar Dagbladet följande: Broder till de hvar inom sitt område ansedde männen, lifmedikus S. F. Säve, riksdagsmannen och teologie doktorn J. A. Säve, språk: forskaren, professor Karl Fr. Säve samt fornforskaren, läroverksadjunkten Per Säve, var den aflidne född i Roma prestgård på Gotland 5 Juni 1803 fadren; var teologie doktorn och prosten Per Hieronymus Säve, modren Fredrika Margareta Jakobina Strålenhjelm. Konsul Säve kom 1817 i handel i Visby, var 1826 superkargör på en resa till Brasilien och blef 1829 -handelskontorist i Åbo, hvarest han 1835 blef handlande samt följande året svensk och norsk vice konsul på platsen. Under åren 1850—1858 var han bosatt å Andersfors bruk i Helsingland, i hvilket han sedan 1849 var delegare, samt öfvertog 1863 ensam nämda bruk, som han 1867 försålde. År 1869 blef han ordförande i lifränteförsäkringsanstalten i Åbo och 1867 kamrerare i finska hushållningssällskapet. Under det konsul Säve var disponent för Andersfors bruk, ombygde han hela verket samt fördubblade sädesodlingen vid egendomen, Konsul Säve, som under hela sinlefnad åtnjöt en utmärkt helsa, sågs ofta, äfven sedan ålderns höst tryckt sin stämpel på den gamles hjessa, glad, vänlig och skämtsam i de unges krets, förtäljande om förflutna tider.
Under ett antal år beklädde Säve ordförandeplatsen hos Åbo stads äldste. Gift 1835 med Rosa Snellman, dotter af landshöfdingen Jakob Snellman, egde den aflidne med henne fyra barn, af hvilka dottren Rosa Albertina Vilhelmina är enka efter provinsialläkaren i Hudiksvalls distrikt K. L. Fineman och ende sonen, Gunnar Adolf, läroverksadjunkt i Jönköping.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Juli 1882
N:r 53

Dödsfall Gustaf Vilhelm Säve

Att k. svenske och norske vice konsuln, riddaren af kungl. vasa-orden, hr Gustaf Vilhelm Säve, född uti Roma den 5 Juni 1803, stilla och fridfullt afled i Åbo, den 26 Juni 1882, varder slägt och vänner tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1882
N:r 51

Gotlands Fornvänner

voro i onsdags samlade till ordinarie Decembersammanträde, hvarvid sällskapets nuvarande styrelse bestående af hrr Säve, Rosman, Kahl, Jeurling och H. Gustafsson återvaldes. Att granska årets räkenskap utsågos hrr Ax. Ekman och J. Enderberg.
Vit sammanträdet bragtes på tal frågan om hurn till Fornsalen skulle kunna förvärfvas, vare sig såsom deposita eller såsom gåfvor, sådana till landskyrkorna hörande, i äldre tider såsom prydnader för templen använda föremål af hvarjehanda slag, hvilka nu ligga glömda och undankastade i någon vrå på vinden, men hvilka ur flere synpunkter väl förtjena att räddas från total förgängelse. Då föreningen numera i sin Fornsal eger ett utrymme, som icke lägger hinder i vägen för sådana sakers mottagande och förvarande, är det att önska, det kyrkorådenv, hvart och ettisin stad, må behjerta denna kulturhistoriens och minnenas angelägenhet. För att i Fornsalens förvar nedsätta för kyrkornas bruk oanvända eller oanvändbara föremål lär icke möta något hinder, då naturligtvis derigenom församlingarnes eganderätt till föremålen, om någon håller på denna, i ingen mån inskränkes.
Det är först genom att på elf ställe samlas, ordnas och bevaras, som sådana skenbart värdelösa ting få sin stora betydelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 December 1881
N:r 102

Gotlands djurskyddsförening

hade igår ett fåtaligt besökt sammanträde, hvars förhandlingar leddes af landsekreterare Hambræus.
Af årsberättelsen, afgifven af föreningens sekreterare länsveterinär Schoug, framgick, att ledamöternas antal nu uppgår till 42;
att såsom belöning och uppmnuntran åt polisbetjeningen i Visby för dess beifran att till laga ansvar befordra begångna misshandlingar mot kreatur utdelats 24 kronor;
att 4 personer inom stadens domvärjo blifvit bötfälde till ett sammanlagdt beaf 35 kronor;
att föreningen 24 sistl. Januari af fröken Johanna Hägg erhållit en gåfva å 1,000 kronor, hvaraf räntan, enligt gifvarinnans vilja, skall användas till främjande af föreningens välgörande syftemål;
att hoffröken hos prinsessan Eugenie fröken Adéle Rudensköld och den nitiske främjaren af djurskyddet lektor A. L. Nordvall skänkt föreningen åtskilliga skrifter angående djurskyddssaken; samt
att föreningens tillgångar uppgå till 1,143 kronor 13 öre.
Till ordförande omvaldes landssekreterare J. Hambræus, till v. ordförande rektor Forsberg, till sekreterare länsveterinär Schoug och till skattmästare skolföreståndare J. Enderberg, samt till öfrige styrelseledamöter doktor Säve och major Kyllander, hvarjämte apotekare Marelius intog aflidne stadsfiskal Bergströms plats i styrelsen. Redaktör K. Norrby och literatör V. Pallin nyvaldes till räkenskapsgranskare. — Lektor Sundberg, läroverksadjunkterna L. Kolmodin och M.
Klintberg, stadsfiskal Jansson, ångbåtskommissionär A. Pettersson, och styrman Gustaf Erikson invaldes till ledamöter af föreningen, hvarjämte föreningen utsåg fröken Johanna Hägg till sin hedersledamot för att gifva uttryck af sin tacksamhet för hennes ofvan nämda storartade gåfva.
Sammanträdet bevistades af en qvinlig ledamot fröken Victorine Hägg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1881
N:r 90