Om konsul Gustaf Vilhelm Säve,

hvilken såsom den äldste bland Åbo stads handlande afled derstädes 26 sistlidne Juni, meddelar Dagbladet följande: Broder till de hvar inom sitt område ansedde männen, lifmedikus S. F. Säve, riksdagsmannen och teologie doktorn J. A. Säve, språk: forskaren, professor Karl Fr. Säve samt fornforskaren, läroverksadjunkten Per Säve, var den aflidne född i Roma prestgård på Gotland 5 Juni 1803 fadren; var teologie doktorn och prosten Per Hieronymus Säve, modren Fredrika Margareta Jakobina Strålenhjelm. Konsul Säve kom 1817 i handel i Visby, var 1826 superkargör på en resa till Brasilien och blef 1829 -handelskontorist i Åbo, hvarest han 1835 blef handlande samt följande året svensk och norsk vice konsul på platsen. Under åren 1850—1858 var han bosatt å Andersfors bruk i Helsingland, i hvilket han sedan 1849 var delegare, samt öfvertog 1863 ensam nämda bruk, som han 1867 försålde. År 1869 blef han ordförande i lifränteförsäkringsanstalten i Åbo och 1867 kamrerare i finska hushållningssällskapet. Under det konsul Säve var disponent för Andersfors bruk, ombygde han hela verket samt fördubblade sädesodlingen vid egendomen, Konsul Säve, som under hela sinlefnad åtnjöt en utmärkt helsa, sågs ofta, äfven sedan ålderns höst tryckt sin stämpel på den gamles hjessa, glad, vänlig och skämtsam i de unges krets, förtäljande om förflutna tider.
Under ett antal år beklädde Säve ordförandeplatsen hos Åbo stads äldste. Gift 1835 med Rosa Snellman, dotter af landshöfdingen Jakob Snellman, egde den aflidne med henne fyra barn, af hvilka dottren Rosa Albertina Vilhelmina är enka efter provinsialläkaren i Hudiksvalls distrikt K. L. Fineman och ende sonen, Gunnar Adolf, läroverksadjunkt i Jönköping.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Juli 1882
N:r 53

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *