Visbyortens hingstförening

har i dag hållit årssammanträde å Stadshotellet under ledning av godsägare A. von Corswant, St. Hästnäs. Därvid föredrogos vederbörliga berättelser, och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Av årsredogörelsen framgick bl. a., att föreingens hingstar under året varit stationerade på följande platser; nämligen Walman hos H. Klingvall, Tibbles i Hejdeby. Effekt hos Johansson, Kysings i Vall, och Fifong hos Hugo Pettersson, Myrungs i Linde. Styrelsen försålde i januari hingsten Fifong till Hoburgs hingstförening. Under det gångna året ha hingstarna tillförts 183 ston. Inkomster och utgifter balanserade på en summa av 4,535 kr. och behållningen utgjorde vid årets slut 3.273:50 kr.
På styrelsens förslag beslöts, att årets vingmedel skulle avskrivas på, hingstarnas konto.
Till styrelseledamöter omvaldes i tur avgående, nämligen hrr E. Hansen. Norrbys i Follingbo, H. Klingvall. Tibbles i Hejdeby, och Hj. Johansson, Kysings i Vall, med Hj. Pettersson, Hulte i Endre som suppleant. Revisorer blevo hrr H. Löthberg, Kaungs i Västkinde. efter framl. landstingsmannen A. Wedin, Follingbo och Wilh. Ljungberg, Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Extra kyrkostämma

hölls i går vid Hästnäs med Visby landsförsamling för val av ordförande och vice ordförande i landsförsamlingens kyrkostämma. Därvid utsågs till ordförande komminister Nils Öberg och till vice ordförande folkskollärare Simon Carlson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1932
N:r 25

TIDTABELL

för Gotlands Järnvägsaktiebol:s Järnvägar för bantågen från och med den 24 November 1899.

OBS! Tågen n:r 5 och 6 inställas fr. o. m. 1 Januari 1900.
Tiden från och med kl. 6 eftermiddagen till och med kl. 5,59 förmiddagen angifves genom understrukna minutsiffror.
Tecknet + betyder, att tåg gör uppehåll endast om resande finnes att upptaga eller aflämna.
Visby i November 1899.
Trafikchefen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Landtbruksingeniörens

arbeten under fjoråret voro något mindre omfattande än vanligt. De upptogo Skifteslaget Buttle N:o 4. På ett 17 September i Buttle skolhus hållet sammanträde uttalades önskvärdheten af oskiftad marka undantagande för tvänne afloppskanaler, åsyftande torrläggning af större delen skifteslaget tillhörig sank mark, och har sedermera profilritningar upprättats öfver dessa aflopp, hvarjämte desamma å laga skifteskartan blitvit utlagda.
Önskvärdt vore, anser ingeniör Roos, om vid alla skiften öppen afdikningnplan utaf sakkunnig person blefve upprättad, hvarigenom en framtida utdikning betydligt förenklas och underlättas.
Hästnäs myr. Det upprättade förslaget utser myrens torrläggning till i medeltal 3 fot. Genom denna grundare utdikning, kvarter kostnaden uppgår till endast en fjerdedel af förut beräknade kostnaden, uppnås till fyllest det afsedda ändamålet, nämligen de kring myren liggande åkrarnas befriande från öfversvämning samt myrens förvandlande från en dålig med ag och starrgräs bevuxen mark till godartad ängsmark. Den i företaget ingående arealen åker och äng uppgår till omkr. 354 hekt. eller omkr. 710 tld, samt den beräknade kostnaden för utdikningen till 10,000 kr. Kostnaden pr hekt. skulle således belöpa sig till omkr. 28 kr., utgörande omkr. 14 kr. pr tld, hvadan företaget måste anses ovanligt fördelaktigt.
Norrvange myr. Enligt delägarnas önskan afser förslaget till Norrvange myrs utdikning dess fullständiga torrläggning till lagenligt djup, enär meningen år att odla densamma. Vid detta företag är det liksom vid det föregående intressenternas afsigt att till företagets utförande söka erhålla odlingslån. Den torrlagda arealen uppgår till 79,4 hekt. eller omkr. 160 tid, under det att de beräknade kostnaderna för hufvudafloppet ej uppgå till mer än 2,200 kr., hvadan markens torrläggning skulle erhållas för ha ringa kostnaden af omkr. 14 kr. pr tld. Då myren är af god beskaffenhet är företaget att anse såsom mycket fördelaktigt.
Limor träsk. Den omkring detta träsk liggande marken, som mycket lider af flodvattnet höst och vår, är till stor del af mycket godartad beskaffenhet, under det att en del, af mera mossartad beskaffenhet, är utaf ringa värde. Den vattenskadade marken uppgår till 133 hekt. eller omkr. 266 tld, och om äfven en del deraf är snart sagdt värdelös, så bör likväl den ringa kostnaden af, i medeltal, 5 kr. pr tld tillförsäkra företaget plats bland dem som anses för mycket fördelaktiga. Da ej obetydliga landvinningarna hafra vid ofvanstående kalkyl ej åsatts något värde.
Gudings, Koparfve m. fl. myrar. Detta förslag afser utdikning af de omkring Alfva kyrka liggande myrarna, kallade Koparfve-, Kyrk-, Kruse- och Gudings myrar. Ehuru de två senare myrarna äro af en tämligen dålig beskaffenhet, så är likväl deras utdikning ett oundgängligt vilkor för torrläggande af omkring densamma befintlig åkerjord. Kostnaden för afdikningen är enligt förslaget beräknad till 3,400 kr., under det att den mark som deraf drager fördel uppgår till omkr. 154 tld, hvadan kostnads för tld skulle belöpa sig till omkr. 28 kr. Ehuru detta företag i ekonomiskt hänseende ej ställer sig lika fördelaktigt som de ofvan omnämda, är dess utförande likväl af stor betydelse och nytta för trakten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För olaga utskänkning af maltdrycker voro i dag af allmänna åklagaren instämda ej mindre än 10 personer, nämligen rättaren Per Olsson (2 mål), trädgårdsmästarehustrun Gustafva Enberg, hushållerskan Magdalena Nilsson (hos handl. O. Enström), handl. O. Enström (2 mål), bokhållarna P. A. Berglund, handelsidkerskan Anna Johansson, handl. Viktor Ekström och dennes biträden Thomson och Fr. Berthin, enkan Kristina Hallgren och handelsidkarna Anders Larsson. Af dessa dömdes Per Olsson att böta 20 kronor, Gustafva Enberg och Magdalena Nilsson 10 kronor samt O. Enström och Anders Larsson 20 kronor hvardera. De öfriga målen uppskötos för bevisnings förebringande.

I målet mot handl. Ax. Sjöström rörande brott mot bygnadsstadgan dömdes svaranden att utgifva det försutna vitet.

Djurplågerimålet mot arbetaren Aug. Johansson från Hästnäs förföll.

Om befrielse från godemanskapet för på utrikes ort vistande O. Wickman anhöll i dag hos rådhusrätten handlanden J. L. Kahlquist.

Till förmyndare för aflidne dykaren Engströms omyndige son förordnade rådhusrätten i i dag husägaren Johan Hallgren.

En egendomlig process förekom vid tingssammanträdet med Ölands Södra Mot å Färjestaden i höstas. För omkring 8 år sedan utskickades från mekaniska verkstaden i Visby till en del församlingar såväl å fastlandet som Öland, till proftröskning ett större antal s. k. stifttröskverk. Till flere församlingar sändes till och med två eller flere. Meningen härmed var, att de sedan skulle försäljas och i orten flere reqvireras. Efter en längre tid, då fabriken ej fått någon underrättelse att alla kunnat föreäljas skickades ombud att återhämta de oförsålda. Innehafvaren af ett af dem invände då, att, som kan ej kände ombudet, han ej återlemnade det. Fabriken fick lemma saken i fråga för tillfället. Åter efter en längre tid skickade bolaget för nämde verkstad två för innehafvaren väl kände män att höra, om han fortfarande ej ville återlemna tröskverket. Han vägrade äfven nu göra det, och fordrade om så skulle ske, ersättning af 30 kronor årligen, så länge han innehaft det, ehuru han för sitt behof årligen aftröskat en mängd spanmål. Som nämdt är, stämdes han till förlidet års höstting, och får man se, hvad utgång saken tager. Omnämde händelse torde vara ensamstående i sitt slag.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Februari 1889
N:r 15

Entreprenadauktion.

Sedan vederaörande beslutat utdika Hästnäs myr, kommer detta arbete måndagen den 17 dennes kl. 10 f. m. vid Bläsnunge i Veskinde till den minstbjudande att öfverlåtas.
Arbetet omfattar borttagning af kring 2,766 kubikmeter kalkberg och 13,208 kbm. lösare jordarter.
Entreprenör ställer af styrelsen godkänd borgen livarjämte styrelsen förbehåller sig pröfningsrätt på gjorda anbud.
Arbetet skall i sin helhet vara tär digt inom ett år.
Närmare vilkor och bestämmelser tillkännagifves vid auktionstillfället eller dessförinnan af Magnus Larsson på Skäggs.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98

Förlovning

har tillkännagivits mellan folkskolläraren Simon Carlson, Hästnäs och barnavårdssystern Kerstin Rydholm, Visby, dotter till kyrkoherden Oskar Rydholm, Hästnäs och hans maka, född Kellgren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 December 1928
N:r 302

Förlovade.

Simon Carlson Hästnäs.
och
Kerstin Rydholm Visby.
Fränsta d. 23/12 1928.
Meddelas endast på detta sätt.

Predikant
Knut Hedman Stånga.
och
Stina Mährling Ljugarn.

Arvid Broander Helmy Werkelin
Fårö, julafton 1928.

Valter Olsson
och
Dagmar Hägg
Västkinde.

Sven Eklund
och
Lizzie Jacobsson

Torgny Persson Fide.
och
Ruth Nilsson Grötlingbo.

Gustav Karlsson Stenkyrka.
och
Linna Östergren Ljugarn.
Julafton

Albert Eriksson Grängesberg.
och
Margit Pettersson Björke.

Sven Johansson Nybro.
Anna Cedergren Hemse.
Meddelas endast på detta sätt.

Gösta Hallin
Hildur Olofsson.
Vallstena.

John Andersson Stånga.
och
Emma Mattsson Sproge.

Ernst Gardell
och
Ida Söderdahl.
Julafton.
Meddelas endast på detta sätt.

Calle Wallin Visby.
och
Vivi Öster Horndal.
Julafton.
Meddelas endast på detta sätt.

John Johansson
Hulda Larsson.
Hemse.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 December 1928
N:r 302

Norra häradets brandstodskompromissrätt

har i dag haft sammanträde å hypoteksföreningens lokal härstädes.
Då samtliga socknarna, med undantag af en enda, i hufvudsak antagit de föreslagna förändringarna i föreningens stadgar, ha dessa i dag inlemnats till länsstyrelsen för erhållande af fastatällelse.
I sammanhang härmed har beslutats att hos k. m:ts befallningshafvande begära rätt för föreningen att utan föregående utslag och dom få exekutivt uttaga resterande argiftar.
Vid sammanträdet beviljades följande brandskadeersättningar:
till smeden Nils Olsson, Suderbys i Bro kr. 32:—; löjtnant E. Löfvenberg i Stenkyrka 265:—; Fole socken för skolhuset 274:—; skollärare G. A. V. Ljungberg i Fole 21,—; kapten Oskar Ericsson, Hästnäs 50:—.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.

Öfver ett nytt skolhus vid Hästnäs

har skolrådet beslutit att detaljerad ritning samt kostnadsförslag skola uppgöras, sedan folkskoleinspektören påpekat olämpligheten af nuvarande lokal samt förtroendemännen i landsförsamlingen förbundit sig att lemna åtskilliga materialler kostnadsfritt. Företaget kommer sedan att föreläggas kyrkostämman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.