Auktion.

Lördagen den 19 Maj från kl. 10 f. m. låta borgenärerna i Johan Lindvalls vid Hästnäs (Visby norra landsförsamling) urarfva konkurs medels offentlig frivillig auktion försälja 7/64 mant. St. Hästnäs samt hela lösöreboet, bestående af: sillvar-, koppar-, malm-, jern, och blecksaker; möbler, såsom bord, stolar, skänkar, skåp, soffor, kistor, bunnar, baljor och spann; åker- och körredskap; vagnar plogar harfvar och mullfösor; kreatur: 1 par osar, kor, ungnöt sch får; linne och sängkläder, den aflidnes gångkläder och skodon m. För lösa egendomen tunnas godkände köpare 3 månaders betalningsanstånd. För fastigheten now utbjudas kl. 1 e.m. skall ställas nöjaktig borgen för kvad som öfverstiger inteckningsbeloppet, öfriga vilkor tillkännagifvas före utropet.
Bro den 4 Maj 1888.
JOHAN EKELÖF.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37

Borgenärerna uti urarfva konkursen

efter aflidne hemmansägaren Johan Lindvall på St:a Hästnäs äfvensom inteckningsinnehafvarne uti 7/64 mtl S:ta Hästnäs kallas att sammanträda i sterbhuset den 19 innevarande Maj kl. 1. e. m. för att antaga eller förkasta vid då blitvande auktion å massans fastighet skeende anbud.
Bro den 1 Maj 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Kungörelse.

Visby stads- och landsförsamlingars vid kyrkostämma röstberättigade medlemmar kallas till extra kyrkostämma tisdagen den 24 uti innevarande månad kl. 6 e. m. å vanligt ställe, och förekomma dervid följande ärenden :
1) Val af en ordinarie lärare vid Visby folkskola.
Å förslaget äro uppförda: i 1:sta rummet folkskolläraren P. J. Gerden, i 2:dra rummet folkskolläraren M. Lindström, i 3:e rummet folkskolläraren B. Selander.
2) Skolrådets hemställan till stämman att antaga ende sökanden till ordinarie folkskollärarebefattningen vid Hästnäs, folkskolläraren Aug. Rundqvist.
3) Val af en ledamot i skolrådet efter med döden atgångne ledamoten läroverksadjunkten doktor O. Rosman.
4) Kyrkorådets hemställan om anslag till nödiga reparationer å kyrkoherde-, kaplans- och klockareboställena.
5) Konsul G. T. Romelahls anhållan om kyrkostämmans yttrande öfver en af honom tillärnad ansökan oro något offentligt erkännande åt en af hans arbetare.
6) Tvänne ifrågasatta årliga kollekter, en till biblar åt konfirmander, en till stadsmissionen.
Visby den 14 April 1888.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Det uppskjutna målet mellan ogifta Ida Karlsson från Hästnäs och snickaregesällen Karl Lingvall angående barnuppfostringsbjelp afdömdes i dag af rådhusrätten sa, att Lingvall förstandigades att öka på uppfostringsbidraget från 3 till 4 kronor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 April 1888
N:r 31

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Mot handlanden Emil Gerle hade riksbanken och Gotlands enskilda bank yrkat ansvar för vårdslöshet mot borgenärer i en så lydande stämning:
Enär handlanden Emil Gerle, hvilken 7 December 1887 afträdt sin egendom till konkurs, dels genom vingleri i växelrörelse, dels genom oordentlig bokföring och dels derigenom att han, sedan han kommit på sådant obestånd, att han, bort inse, att han ej kunnat rätt för sig göra, i uppenbar afsigt att fördröja konkursens utbrott fortsatt, sin rörelse och derunder upplånat penningar och varor, gjort sig skyldig till uppenbar vårdslöshet mot sina borgenärer, får styrelsen för Riksbankens afdelningekontor i Visby härmed vördsamt anhålla om laga kallelse och stämning å honom med yrkande, att han härför mätte ådömas ansvar enligt 23 kap. 3 § strafflagen.
I den berättelse som köpmannaföreningens ombud herr A. Agrell afgifvit till borgenärerna efter granskningen af gäldenärens böcker anmärker han att för år 1883 visserligen synes vara en vinst å rörelsen af 500 kr., men att sedan under de 3 följande åren en brist uppstått af öfver 37,000 kr., deraf för 1886 ensamt 19,000 kronor. Ingenstädes kunde egentligen skönjas huru affärerna stått, då aldrig något lagenligt bokslut gjorts eller någon verklig balansräkning förefans. Dessutom voro inventarierna upptagna till skäligen höga värden. Mot bokföringen i öfrigt anmärktes, att gäldenären ej fört dagbok, samt ej noterat sina växlar och de borgensförbindelser, han dels gitvit och dela erhållit, det senare af J. P. Åberg till nästan oinskränkt belopp. Kassaboken hade ej varit paginerad och journalen ofullständig. Då sålunda gäldenären, gjort sig skyldig till vingleri och bort inse under flere år att ställningen vore ohållbar, mon ändå för att fördröja konkursens utbrott upplånat penningar och varor och då dessutom ofvan anmärkte oegentligheter och fel i bokföringen förekomma, anser han gäldenären hafva gjort sig skyldig till uppenbar, grof vårdslöshet mot sina borgenärer.
Med öfverlemnande af ofvanstående berättelse, öfverlemnades också från kärandesidan målet, men svaranden begärde genom sitt ombud skriftligen 6 veckors uppskof för att afgifva slutligt svaromål. Rätten nedsatte dröjsmålet till 4 veckor.

Målet mellan bryggeribolaget och Johanna Vesterlund förevar i dag ånyo, hvarvid genkäranden, Vesterlund, fick såsom vittnen hörda tullförvaltare Lyth, handl. J. F. Nilsson, bokh. R. Pettersson och J. G. Herlitz, hvilka skulle intyga att det egentligen varit för Vesterlund räkning konsul Romdahl 1883 i Dec. köpt huset 57-58 söder för staden. Detta tycktes dock ej framgå af vittnesmålen. Genkäranden begärde uppskof, käranden öfverlemnede målet och yrkade ansvar å Vesterlund för obehörig rättegång samt för äreröriga beskyllningar mot käranden att han skulle svikligen tillskansat sig en hennes utskänkningsrättighet. Målet uppsköts 3 veckor.

För barnuppfostringsbidrag hade ogifta Ida Karlsson från Hästnäs instämt snickaregesällen Karl Lindvall. Svaranden hade aldrig nekat att betala uppfostringshjelp och hade också erlagt denna med 3 kr. i månaden från barnets födelse 17 April 1887 till 17 Mars i år. Nu fordrades 5 kronor i månaden. Lindvall sade sig ej hafva råd att betala mera än 3, om hvilken summa han kommit öfverens med Ida Karlsson. För att höra vittnen angående detta uppsköts målet.

Hvad vi sluppit äta. Under Mars månad hafva af länsveterinären till försäljning förbjudits här i staden 3 lösa och sladdriga kalfkött, torgförda af hemmansägaren Karl Pettersson, Homa i Stenkumla, Båtsman F. Qviberg, Endre, och hemmansägaren Petterson från Sjonhem.

Nedsatt straff. Arbetaren Fredrik Vilhelm Nyman, som af Gotlands södra häradsrätt 3 Januari i år dömdes för 4 resan stöld till 10 års straffarbete och 10 års vanfräjd har besvärat sig hos hofrätten, som nedsatt strafftiden till 5 år och 6 månader.

Svårt våld. I onsdags stod vid rådhusrätten i Stockholm en bageriarbetare J. J. Löfqvist, född 1869 å Gotland, tilltalad för svårare knifskäring, föröfvad mot en annan bageriarbetare Berggren och en tjensteflicka Elin Johansson, anstäld hos bagaren Hellsten. Löfqvist och Berggren hade måndagen den 19 d:s varit ute till sammans å åskilliga utskänkningsställen. Sedan de derunder berusat sig, komma de å Repslagaregatan i ordväxling och handgemäng, hvarunder Löfqvist blef kullslagen af Berggren. Af polisen blefvo de emellertid snart åtskilda.
Senare på aftonen uppsöktes Löfqvist åter af Berggren i omnämda Hellstens bageri, hvarest den tilltalade egt anställning, och då hade Löfqvist rusat på Berggren och huggit honom med en fällknif två djupa sår, ett i högra låret och ett i högra armen. Flickan Johansson hade nu, på den sårades rop, skyndat till för att afstyra vidare våld, men råkade derunder sjelf ut för Löfqvist knif, som afskar en sena å flickans ena handled och derjämte orsakade en ymnig blodförlust.
De båda sårade hade sedan dess vårdats å Serafimerlasarettet och komma antagligen att lida rätt svåra framtida men af våldet. Det oaktadt yrka de dock ej ansvar å Löfqvist, hvilken nu sitter i häkte.
Målet uppsköts på 8 dagar, för att rätten måtte få tillfälle att höra lasarettläkarnes utlåtande om saken.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27

Auktion vid Stora Hästnäs.

Fredagen den 9 Mars kl. 10 f. m. låter rättaren Ferdinand Tofftén vid Stora Hästnäs medels offentlig auktion för des omyndiges räkning försälja hela lösöreboet efter sin aflidna hustru såsom: guld, siltver, mat-, te-, grädd- och förläggarskedar, 2:ne fickur, koppar-, malm-, messing-, jern- och blecksaker; glas och porslin; möbler såsom: bord, stolar en byrå, skänkar, sängställen, deribland en imperialsäng, soffor, tvättkommoder, speglar, lampor; husgeråds saker, en välstol med tillbehör, renovind, spinnrock, en mängd laggkärl m. m.; linne och sängkläder, den aflidnas rikhaltiga klädesgarderob såsom vinter- och sommarkappor, en respels, flera st. ylle- och bomullsklädningar, 2 svarta klädvingar, ylleschalar och dukar, sommar- och vinterhattar en mängd förkläden, manschetter och kragar, m. m., omkring 10 par skodon, diverse golfmattor och 2:ne st. morlam m. m.
För godkände inropare lemnas 4 månaders betalnindsanstånd andra endast mot borgen eller kontant betalning.
Bro den 27 Februari 1888.
JOHAN EKELÖF.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Februari 1888
N:r 17

Dödsfall. Margareta Kristina Larsson

Tillkännagifves, att min kära maka Margareta Kristina Larsson, född 18 April 1828, stilla afled 2 Lilla Hästnäs 27 December 1878, kl. half 3 f. m., sörjd och saknad af mig, tvänne söner samt slägt och vänner.
J. P. Hejdenberg.
Rom. 7: 24. Sv. ps.-b 347: 1, 2.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har under sistlidne mars måned utbetalat följande ersättningar till försäkringstagare i Gotlands län:
för häst till: köpman Gustaf Emil Smitterberg, Sicklings i Klinte, 300 kr., lantbr. Anselm Pettersson, Smiss i Akebäck, 1,200 kr., Oskar Aug. A. Pettersson, Klintegårde i Vestkinde, 1,050 kr., Gunnar Bodin, Gramme i Lokrume, 1,200 kr., Petter A. Fohlin, Kiasslinge i Boge, 1,200 kr.;
för föl till: lantbr. A. v. Corswant, Stora Hästnäs, 95 kr., fröken Hedvig T. Jacobsson, Kyrkljuves i Vänge, 190 kr.;
för nöt till: trädg.-mäst Hans Lind, Visby, 700 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 16 november.

Ibland andra förekommo denna dag följande mål:
1) ogifta Johanna Hägvall emot åkaren Westergren om bortflyttande af ett Westergren tillhörigt, invid Hägvalls hustomt beläget svinhus. Johanna Hägvall uppgaf genom ombud, skomakaren Högström att Westergren, utom det omförmälda svinhuset, hade ladugårdshus åt fyra hästar och tveven kor, ifrån hvilka en mängd orenlighet flöt in på Hägvalls gård. För närmare utredning häraf uppsköts målet till den 30 nov.;
2) stadsfiskalen Gustafsson mot förre artilleristen Carl Modig angående fylleri å gata den 16, 19 ocb 21 förl. månad. Modig, förekallad, svarade på tillfrågan af borgrnästaren om han vore skyldig till nämnda för seelser: ”Gud bevare nådig borgmästare! jag erkänner.” Modig dömdes att böta 20 kronor;
3) muraren Daniel Lindgren dömdes att för fylleri höta 10 kr., för oljud 10 kr. och för polisbetjents ofredande 25 kr., sammanlagdt 45 kr., samt att dessutom utgifva vittnesersättning och protokollslösen;
4) ogifta Johanna Westerlund, tilltalad för att halva i ett sitt mattält vid exercisplatsen å södra byrummet sistförflutna sommar försålt spirituösa drycker, aflade värjemålsed. Utslag kommer att afkunnas den 30 nov.;
5) ynglingen Jacob Ahlgren dömdes att för andra resan fylleri å gata böta 15 kr. äfvensom 2 kr. för uteblifvande ifrån rättens sammanträde i detta mål förra gången;
6) hemmansegaren Christian Liljegren lilla Hästnäs, tilltalad för fylleri, insände ett skriftligt erkännande och dömdes att böta 5 kronor;
7) mjölhandlanden A. J. Petterson, hvilken qvarglömt sitt salubord å stadens stora torg under en natt, dömdes att derför böta 2 kronor;
8) ogifta Christina Larsson dömdes för oloflig ölförsäljning att böta 5 kr. samt att dessutom ersätta stämningskostnaden med 1 kr. 50 öre;
9) handlanden Ludvig Herlitz dömdes att för försummad gaturenhållning böta 5 kr.

Cellfängelaet den 21 nov.
Tvenne förut omnämnda, flera gånger förehafda, märkligare tjufmål, förekommo denna dag, nämligen:
1) emot förre pontonieren J. Edvall, hvilken begått en mängd stölder här i staden, hvilka han ock erkänt. Som han dessutom af egen drift uppgifvit, att han för flera år sedan begått en mängd stölder i Stockholm hos namngifna personer derstädes och skrifvelse till vederbörande angående dessa sistnämda dit afgått för upplysningars vinnande i detta utseende, men några sådana, det oaktadt, ännu icke hit ingått, uppsköts, så väl för afvaktande af dessa upplysningar, som för flera målsegares afhörande härstädes, den vidare ransakningen till den 5 december kl. 11 f. m., då särskildt målaren Olof Ehrsson, hvilken, såsom förut nämnts, inlåtit sig med Edvall i penningetransaktion med utseende på de hos kapten Arnelius stulna silfverskedar, skall hemtas till rätten, såvida han icke sjelfvilligt inställer sig;
2) emot numera på fri fot varande bonden Lars N. Martell Ekebys i Eskelhem och hans fästeqvinna, häktade Margr. Olofsdotter angående bedrägeri och stöld. Detta i flera afseenden högst hemska mål, som flera gånger förevarit, kunde icke nu heller afgöras, oaktadt alla mot Martell förekommande graverande omständigheter, utan uppsköts det till den 5 december kl. 11 f. m. Den häktade unga qvinnan, för hvilken det är lyst 3:ne gånger till äktenskap med Martell, befinner sig i långt framskridet hafvande tillstånd och synes mycket ångerfull och botfärdig, men Martell röres hvarken af hennes tårar och beklagansvärda belägenhet eller af domarens ömma och bevekliga föreställningar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 November 1874
N:r 93