Mjölkbespisning i östra folkskolan.

Folkskolestyrelsen har beslutat att vid östra folkskolan från kommande hösttermin anordna mjölkbespisning under frukostrasten för barn som bo på sådant avstånd från skolan, att de stanna i skolan under rasten. Kostnaden har beräknats till 1,400 kr. pr läsår och medel skola utgå av anslaget för barnbespisning.
Utredning pågår rörande möjligheterna att ordna liknande mjölkbespisning i skolorna å Södervärn och vid Hästnäs.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Visbyortens jordbrukskassa

har i dag hållit ordinarie årsmöte å centralföreningen under ordförandeskap av bankdirektör A. von Corswant, St. Hästnäs.
Därvid upplästes och godkändes styrelseberättelsen och ansvarsfrihet beviljades. I kassan har under året ingått 37 nya medlemmar med 275 andelar, varför antalet medlemmar nu utgör 166 med 1,008 andelar. Balansräkningen slutade på kr. 299,841: 17 med en årsvinst på kr. 1,008: 13, vilken i sin helhet överfördes till vinst- och förlustkontot. Inlåningen har uppgått till kr. 241,459: 86 och utlåningen till kr. 296,983: 97.
Till ledamöter av styrelsen nyvaldes hr Arv. Eriksson, Ekeby, efter hr A. von Corswant som avsagt sig samt omvaldes W. Jacobsson, Bolarve i Hejdeby, liksom suppleanterna Johannes Gardell, Hanes i Endre, och Erik Hellgren, Kvie i Endre. Revisorer blevo hrr Arv. Collberg, Nygårds i Follingbo, och O. H. Klingvall, Tibbles i Hejdeby, supplerade av hr Herman Collberg, Kallings i Follingbo. Till ombud vid centralkassans sammanträde utsågs hr A. von Corswant med hr Arv. Collberg, Nygårds, som ersättare.
Stämman beslöt vidare, att Barlingbo och Ekeby socknar skulle anslutas till Visbykassans verksamhetsområde.
Hr von Corswant tackade så för den tid han verkat inom kassans styrelse, och ett tack till hr von Corswant framfördes därpå från styrelsen av hr Carl Widén, Follingbo, och från föreningen av hr Arv. Collberg.
Slutligen beslöt stämman att antaga den förut omnämda stadgeändringen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Barnavårdskurserna avslutas.

En givande kursserie i vår på Gotland.
Socialmedicinska sektionen av Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet har i samarbete med Gotlands läns barnavårdsförbund i år anordnat inalles sexton barnavårdskurser i Visby och på norra Gotland. På olika ställen på norra delen av ön ha hållits inalles 12 kurser med i genomsnitt 20-25 deltagare i varje kurs och därjämte ha hållits två kurser för elever i Visby folkskola och en d:o på flickskolan.
I afton börjar den sista kursen för året. Den hålles i flickskolans lokal och hittills ha anmält sig ett 15-tal deltagarinnor. Kursen är öppen för vem som helst, den är avgiftsfri och anmälan kan göras då första dagens undervisning tar sin början i kväll kl. 7. Undervisningen fortsätter fyra kvällar å rad kl. 7-9 och som ledarinna är densamma för såväl denna kurs, som för de övriga kurser som hållits på ön, nämligen barnavårdssystern fröken Svea Aspgren.
Enligt vad fru Kerstin Carlsson, Hästnäs, meddelar, ha kurserna omfattats med ett glädjande stort intresse och det hade varit ifrågasatt att fortsätta med dem även på södra Gotland i höst. Emellertid är tidpunkten för landsbygdens kvinnor mera lämpad så här på vårkanten, och därför torde en serie kurser i barnavård komma att anordnas på södra Gotland först nästa vår.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Sparrisodlarna på Gotland

ha i dag varit samlade till ett av R. L. F. anordnat möte på centralföreningens lokal. Därvid diskuterades huvudsakligen sparrispriserna, som ansågos vara för låga. Möjligheterna, av en export till fastlandet skola därjämte undersökas. För frågornas behandling tillsattes en kommitté, bestående av hrr A. von Corswant, Stora Hästnäs, Torsten Wiman, Västerhejde, och E. V. Norman, Halla.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78

Auktion å St. Hästnäs, Visby.

ONSDAGEN DEN 3 MARS kl. 11 f. m. låter GODSÄGARE A. VON CORSWANT genom offentlig auktion försälja: Kreatur: 2 st. 3-åriga o. en 2-årig vallack, ardenner, ett 2-årigt stoföl, 6 generationer, 2 st. dräktiga premierade ardennerston. Sex veckors grisar. Maskiner och redskap: En nyrenoverad Fordsontraktor med batteritändning inmonterad, en 2-sk. traktorplog så gott som ny med div. bullar, 2 lastdragare, kraftiga och i gott skick, div. s. k. gotlandsvagnar, tidaholmskärra, landå, idealgröpkvarn, en äggkläckningsmaskin (200 ägg, ny, av bästa fabrikat, även för el. drift), en fostermoder för 200-300 kycklingar, ett par vagnsselar, kärrsele, russele. Utsäden: Korn och segerhavre, utsädeskorn och ärter, Ambrosious Weibulls stam; prima mat- och utsädespotatis: Puritan, Erdgold, Majestic, Hindenburg och Ackersegen.; goda kokärter, prima vetesikt. Foder: hö och halm i pressade balar, fodersockerbetor \”Särimner\” m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 oktober 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Auktion å St. Hästnäs, Visby.

ONSDAGEN DEN 3 MARS kl. 11 f. m. låter GODSÄGARE A. VON CORSWANT genom offentlig auktion försälja: Kreatur: 2 st. 3-åriga o. en 2-årig vallack, ardenner, ett 2-årigt stoföl. 6 generationer, 2 st. dräktiga premierade ardennerston. Sex veckors grisar. Maskiner och redskap: En nyrenoverad Fordsontraktor med batteritändning inmonterad, en tsk. traktorplog så gott som ny med div. biliar, 2 lastdragare, kraftiga och i gott skick, div. s. k. gotlandsvagnar, tidahohnskärra, landå, idealgröpkvarn, en äggkläckningsmaskin (200 ägg, ny, av bästa fabrikat, även för el. drift), en fostermoder för 200-300 kycklingar, ett par vagnsselar, kärrsele, russele. Utsäden: Korn och segerhavre, utsädeskorn och ärter, Ambrosious II,Weibulls stam; prima mat- och utsädespotatis: Puritan, Erdgold, Majestic, Hindenburg och Ackersegen.; goda kokärter, prima vetesikt. Foder: hö och halm i pressade balar, fodersockerbetor \”Särimner\” m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 oktober 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41

Dödsfall.

I går avled på länslasarettet härstädes skräddaremästaren Aug. Lindblad i en ålder av 74 år. Han hade vårdats på lasarettet endast ett par veckor.
Den bortgångne var född vid Hästnäs samt kom i unga år i skräddarelära här i staden, där han också sedermera etablerade sig som egen mästare. I sitt yrke har han sedan fortsatt tills för några få år sedan. Han har vid sidan om sitt arbete i yrket beklätt posten som vaktmästare i Metodistkyrkan i långt över 40 år och har där nedlagt ett intresserat och mycket uppskattat arbete. I många år har han också varit ombud för livförsäkringsbolaget Trygg, varifrån han för energiskt arbete upprepade gånger erhållit utmärkelser. Genom sin mångåriga verksamhet har han kommit i beröring med många människor, som sakna den gamle, altid livlige och gladlynte mannen. Särskilt i metodistförsamlingen lämnar hat ett kännbart tomrum efter sig.
Närmast sörjande vid båren stå maka, född Alm, samt barn, däribland handlande Gustaf Lindblad härstädes, och barnbarn.
Torsdagen den 4 dennes avled i Stockholm efter en kort tids sjukdom övermaskinisten Carl Ludvig Westerlund i sitt 80:de levnadsår. Den bortgångne kom redan år 1880 i Angfartygs A. B. Gotlands tjänst, vilken han lämnade år 1924 efter att de sista åren ha tjänstgjort som övermaskinist å ångf. Hansa. Därefter har han tid efter annan vikarierat i bolaget. Närmast sörjes den avlidne av maka, tvenng döttrar, son. samt sonhustru.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Dödsfall Nanny Mathilda Johansson.

Att min ömt älskade maka och vår moder Nanny Mathilda Johansson, född Svensson, hastigt avled i sitt hem lördagen den 30 jan. 1937, i sitt 52:dra levnadsår; djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner, tillkännagives härmed.
Hästnäs, Visby den 1 febr. 1937.
Bernhard Johansson.
Barn och Barnbarn.
Älskad i livet, saknad i döden.

\"\"

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Dödsfall.

Å tuberkulossjukstugan i Follingbo avled i går fru Elin Cedergren, född Kinnander, i en ålder av 38 år.
Den bortgångna var född i Oskarshamn den 18 april 1898 och var gift med kamrer John Cedergren härstädes. Under de senaste åren har hon dragits med sjukdom. Närmast sörjet; hon vid sin bortgång av maken samt av fyra barn.

I lördags eftermiddag avled hastigt fru Nanny Johansson, Hästnäs. Hon hade gått upp på loftet för att hämta mjöl men kom ej tillbaka. Hon anträffades någon stund senare liggande död på loftet. Stadsläkaren, dr Nils Bolin, som tillkallats, kunde endast konstatera dödsfallet, som orsakats av hjärtslag. Den bortgångna, som var 52 år gammal, sörjes närmast av make samt fyra barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Dödsfall Malte.

Vår lille solstråle Malte har gått bort i en ålder av 4 år.
Sörjd och saknad.
Stora Hästnäs den 22 dec. 1936.
Edith och Gunnar Pettersson.
Mats.

\"\"

En liten ängel till oss kom,
han hälsade och vände om.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 December 1936
Nr 299