Visby goodtemplare

till ett antal af närmare 400 jämte ett par hundra andra för nykterhetssaken intresserade personer företogo i söndags en utflykt till Stora Hästnäs.
Vid 1/2 10 tiden på morgonen skedde afmarschen från Norderport uader musik af en afdelning af nationalbeväringens musikkår; i spetsen för det långa tåget fladdrade de fem logernas standar. Vid framkomsten till stora MHästväs, hvars egare, som välvilligt stält den vackra trädgården och hufvudbygnaden till goodtemplarnes förfogande, för öfrigt visade gästerna det största tillmötesgående, helsade agenten Berggren deltagarne i utfärden välkomna. Sedan lustfararne slagit sig ned i det gröna och kaffe serverats, höll rektorn vid Kristinehamns praktiska skola P. Joh. Bäckman ett föredrag öfver dagens text »Det förlorade fåret och den borttappade penningen» samt framhöll derjämte, att. det. bästa sättet för nykterhetens främjande, hvilket för närvarande vore att tillgå, användes af goodtemplarne. Före och efter detta föredrag, som lifligt tyck tes anslå de talrika åhörarne, spelade mu sikkåren psalmen nr 124.
Sedan middag intagits ur medhafda matkorgar höll br Bäckman ett föredrag öfver frågan »Hvad är bildning?» Dagen tillbragtes för öfrigt med lekar, omväxlande med musiknummer.
Vid 8-tiden på qvällen företogs hemmarschen under musikens toner.
Utflykten, som gynnades af vacker vä derlek, lemnade helt säkert ett augenämt minne efter sig hos de talrika deltagarne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juli 1884
N:r 53.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *