Auktion Stenstuge i Bäl.

Tisdagen den 1:ste nästinstundande Juli, från kl. 12 midd. låter hr M. F. Gahne, Stora Hästnäs, medels offentlig frivillig auktion å sin till hälftedbruk upplåtva underlydande egendom 7/16 mantal Stenstuge i Bäl socken till den högstbjudande försälja häften af årets blifvande sädesgröda derstädes af såväl hvete, som råg, korn och annan vårsäd, äfvensom hö, foder, halm och löftägt samt sommarbeten i hemmanets ängar under innevarande sommar; och varder till spekulanters underrättelse meddeladt:
att allt bergningsarbete och spanmålens uttröskniog samt höslåtter enligt kontrakt skall af hälftenbrukaren på stället verkställas;
att hvarje slags spanmål samt hö, foder och halm samt löftägt och betesrättighet utropas hvarför sig, och således i mindre delar;
att anstånd med betalningen lemnas åt vederhäftige, välkände inropare till den 1:sta nästinstundande Oktober, men andra endast emot antaglig säkerhet; och lemnas närmare upplysningar före auktioneas början uti det å bemmanet befintliga boningshuset.
Hejnum och Riddare den 25 Juni 1884.
Efter anmodan,
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Juni 1884
N:r 52.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *