Tjenstledighet

under två månader från den 25 dennes för helsans vårdande har beviljats jägmästaren J. O. Sylvan och har extra jägmästaren A. H. Nyman förordnats att under tiden bestrida jägmästarebefattningen i Gotlands revir.

Gotlands Tidning
Lördagen den 28 juni 1884
N:r 51.

Resande.

Med Tjelvar den 26 juni från Stockholm: lektor Fagerholm, hrr Berg, Andersson, Pettersson, fruarna Jones, Nylén, Prien, fröknarna Johansson, Bäckström.
Med Visby den 26 juni från Kalmar: frih. Fletwood, hrr Andersson, Hallstedt, Eriksson, Uddenberg, Danielsson, Kjær, Elias, fru Pettersson, fröken Nyberg.
Med Klintehamn 27 juni från Stockholm: friherre Schulzenheim, kapten Lönngren, hrr Lundberg, Fagerheim, fruarna Forsell, Johansson, Jakobsson, fröknarna Ihre, Hellsten, Qviberg, Modig.
Med Gotland i dag från Stockholm: kaptenerna Langberg, Schütze, hrr Gummesson, Gustafsson, Svensson, Ekman, Hellberg, Olsson, fru Pettersson, fröknarna Gummesson, Brinkman, Mellin, Duderitz.

Gotlands Tidning
Lördagen den 28 juni 1884
N:r 51.

Offentlig auktion

Fredagen 4 juli från klockan 10 f. m. försäljas, genom offentlig auktion, i Enkefru Lundins gård vid Adelsgatan, följande Lösöreeffekter, tillhöriga boet efter aflidne vaktmästaren Herman Ahlstedt, näml: Koppar-, Jern- och Bjecksaker af alla slag, Glas och Porslin dito, diverse Möbler, såsom Byrå, Skänk, Bord, Stolar, Soffa, Säng, Kommod, Speglar, Taflor samt Vägg- och Fickur; något Sängkläder och Linne, Fönster- och Rullgardiner, Mattor, hvarjehanda Träkarl, åtskilliga Mansgångkläder och Skodon, jemte mera annat; erhållande kände säkre inropare 2 månaders betalningsanstånd.
Visby den 26 juni 1884.
Auktionskammaren.

Gotlands Tidning
Lördagen den 28 juni 1884
N:r 51.

Mjeltbrand

har, enligt från länsveterinär Nyblad ingången rapport, utbrutit bland kreaturen vid Simunde i Vamlingbo. Tre kor hafva dött i nämde sjukdom.
Länsstyrelsen har i följd häraf förklarat såväl Simunde för smittad som närgränsande gårdarne prestgården, Tune, Kyrkarfve, Lingsarfve och Bjerges för misstänkta att vara angripne af mjeltbranden, hvarför kreatur få hvarken derifrån bortföras eller ditföras.

Gotlands Tidning
Lördagen den 28 juni 1884
N:r 51.

Från sjön.

Briggen Emelie, kapten Leffler, ankom den 17 juni från Sundsvall till Honfleur.
Direkta liniens till Amerika ångare Stockholm City, kapten Doyle, ankom Boston i söndags på morgonen.
Allt väl.

Gotlands Tidning
Lördagen den 28 juni 1884
N:r 51.

Auktion

Aflidne tulluppsyningsmannen i Södertelge Julius Ringboms här befintliga qvarlåtenskap, bestående af en alldeles ny, särdeles ändamålsenlig Reskoffert, en bättre Respels med lifrem, åtskilliga bättre och enklare Gångkläder af hvarjehanda slag, alla slags Underkläder, dertibland nästan obegagnade Stärkskjortor, flera par goda Skodon, diverse Skrifbordstillbehör, Paraply och Käppar samt en mängd flera sorters småsaker, som icke så noga behöfva uppeäknas, försäljes genom offentlig auktion å Stadens Auktionskammare, tisdagen den 1 juli från kl. 10 förmiddagen; skolande inropen betalas kontant vid auktionen.
Visby den 19 juni 1884.
Auktionskammaren.

Gotlands Tidning
Lördagen den 28 juni 1884
N:r 51.

Staten

i källarmästaren Alb. Ågrens konkurs upptager:
skulder 34,099:37
tillgångar 19,651:30

Till gode män utsågos i måndags hrr J. O. Hederstedt och C. J. Björkander samt till rättens ombudsman mag.-sekr. G. Herlitz. Stadsfiskal Jansson åtog sig godmanskapet för fru Ågren.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 juni 1884
N:r 50.

Rättegångs- och Polissaker.

För ärekränkning har, som föritnämts, hustru Ölander stämt hustru Norberg. Genom dom i måndags blef svaranden frikänd.

Ransakning har i dag hållits inför södra häradsrätten med för stöld och förfalskning af motböcker med Hejde sparbank häktade förre skolläraren C. P. Blomberg samt för delaktighet häri anklagade J. Procopé, P. Olsson Mölner, J. Pettersson Rågåkra, Fredriksson, J. Pettersson Folkes och A. Andersson Medebys.
Förhöret rörde sig till största delen om en inteckning å 7,000 kr., som från sparbanken tillgtipits för att användas till belåning här i staden, hvarom Olsson Mölner skulle vara medveten. Åtskilliga vittnen hade och för Olsson särdeles graverande omständigheter att förmäla, men deras berättelser bestridde. Olsson med att han ej kom i håg något. Hans sakförare, urmakare Norstedt, intygade ock att Olsson är mycket minnesslö.
För två personers inkallande uppsköts ransakningen till annan dag, då samtliga avarandena fortfarande vid samma påföljd skola infinna sig.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 juni 1884
N:r 50.

Resande.

Med Visby den 22 juni från Stockholm: rektor Sprinchorn, kamrer Vallgart, ingengör Ekman doktor Nässén, hrr Lüberg. Julin, Lindberg, Lidman, Axelsson, Forsell, Herlitz, Hellner, Everlöf, Hermansson, Engström, Graham, Åström, Malmqvist, Klingvall, Olde, Strömberg, fröknarna Lyth, Vestling, Everlöf, Lindström, Rosén, Olde.

Med Gotland den 24 juni från Stockholm: hrr Vesterberg, Geller, Lundström, Dahlbeck, Kempe, Andersson, Arnell, Kinberg, Nordin, Jonsson, fru Nyström, fröknarna Fristedt, Palmén, Barrman, Geller, Gutenberg, Byström, Vestberg. – I dag från Vestervik: hrr Alderin, Hellgren Tingsten, fruarna Wirén, Lippberg.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 juni 1884
N:r 50.

Från sjön.

Natten till söndagen strandade vid Hammarudden å Fårö skonerten Poseidon, kapten Pedersen hemma i Arendal och från Lovisa destinerad till Lybeck med bräder. På söndags middag afgick här liggande bergningsångsten Hero till strandningsstället och lyckades få skonerten flott, obetydligt skadad.
Hero anlände åter hit i måndags med Poseidon, som efter besigtning af dykare befunnits kunna fortsätta resan.
Natten till i går sammanstötte under regntjocka, ostvart om Fårön, engelska ångaren Zantho, kapt. James Mills, kommande från Kronstadt och destinerad till hemorten Hull med last af styckegods och spanmål, och tyska ångaren Valuta, lastad med kol. Inom 15 minuters förlopp sjönk Zantho; dock lyckades besättningen och 9 passagerare hvaribland en rysk prins, att rädda sig halfklädda ombord på tyska ångaren, hvilken i går inkom till Slite. Passaerarne afgå i afton med ångaren Gotland till Stockholm.
Danska skonerten Ellida, kapten Pederson, barlastad, strandade i går vid Nore i Vamlingbo. Med kustbornas hjelp blef skonerten flottagen och inkom hit i dag. Bergningsbeloppet uppgifves vara 2,000 kr.
I onsdags e. m. anlände till Göteborg ett bland de största engelska lustångfartyg som någonsin besökt nämda stad. Det är hemmahörande i Cowes och eges af en hr Halewort, hvilken i sällskap med 8 personer befinner sig ombord. Det vackra fartyget, hvars namn är Catarine, mäter 600 tons och har maskin om 110 hästars kraft samt föres af kapten Rice. Det kommer senast från Kristiania och afgår från Göteborg till Köpenhamn och Stockholm.
Med direkta Amerika-liniens nya ångare Lincoln City, som i torsdags e. m. afgick till Newyork, följde från Göteborg 139 emigranter. Ångaren erhöll i Göteborg rätt betydlig lastfyllnad, bland annat af c:a 700 tons jern.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 juni 1884
N:r 50.