Tåget körde över kon.

Då ordinarie kvällståget i går avgått från Hallvards inträffade på banan cirka ett 100-tal meter söder om Högklints anhalt en olyckshändelse, som kostade en ko tillhörig Nygårds livet. Då det var mörkt, och då ångvagnens lanterna endast kastar ljuset ett 10-tal meter framåt, hann man icke i tid bromsa in, utan framhjulen gingo över kon, som släpades med under vagnen en liten bit. Döden torde ha varit ögonblicklig. Ångvagnens ena hjulpar råkade vid överkörningen spåra ur, men efter en och en halv timme kunde färden fortsättas utan att några materiella skador uppkommit på vagnen. Såväl tågpersonalen som tågets trenne passagerare undsluppo med blotta förskräckelsen från äventyret. Djuret var icke försäkrat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
(Hösttingets tredje sammanträde. Ordf. domhavanden.)
26,000 kr. i skadestånd för amputerat ben.
Som man torde erinra sig inträffade söndagen den 4 sistlidne september en olyckshändelse i vägkorsningen i närheten av handelslokalen i Väte, varvid en privatbil kolliderade med en motorcykel förd av furie Henning Petters, son vid 1. 18. Motorcyklisten skadade vid kollisionen sitt ena ben och forslades till lasarettet med bilen. Furir Petterssons benskada var emellertid av så svår art, att benet måste amputeras.

Som vållande till olyckan hade i går privatbilisten instämts och inställde sig genom advokat Sven Hultman. Enligt det föredragna polisförhörsprotokollet har de kollisionen ägt rum vid nämda vägkorsning, som skymmes av en 11/2 m. hög häck, varvid motorcyklisten kastades i gatan. Svarandeombudet vitsordade riktigheten av uppgifterna och inlämnade en promemoria till rätten, vari även medgavs att bilen haft något högre hastighet än de 25-30 km. i tim., som svar. angivit vid polisförhöret. Någon förklaring till olyckans orsak kunde svar. ej lämna, utan betecknades det hela som ren olyckshändelse. En bidragande orsak var dock den omständigheten att häcken skymde sikten och att svar. haft för avsikt att stanna ett 50-tal meter längre fram på vägen. Svar. sade sig vilja underkasta sig laga ansvar. På målsägarens vägnar begärde landsfiskal Justus Jakobson 25,000 kr. i engångsbelopp för målsäg:s ådragna invaliditet, vidare 5,000 kr. för sveda och värk samt förlorad arbetsinkomst fr. o. m. dagen efter olyckan, i vilket belopp inberäknades ersättning för konstgjort ben samt för förstörd motorcykel och förstörda kläder. Vidare begärdes ersättning för lasarettskostnader med belopp, som ännu icke kunde specificeras på grund av att målsägaren ännu är kvar på lasarettet.
Ombudet anhöll om två månaders anstånd med målet för att vederbörande försäkringsbolag skulle få tillfälle att överväga skadeståndsfrågan. Målet förekommer åter vid vårtingets första sammanträde.

För fylleri och förargelseväckande beteende hade trenne ynglingar instämts av landsfiskal F. Stengård. Svarandena, som skriftligen erkände vad som lades dem till last, hade uppträtt berusade på stortorgdagen i Hemas och senare på tåget till Burgsvik varit högljudda och kommit allmän förargelse åstad. Den tredje hade dessutom åkt cykel utan tänd lykta efter mörkrets inbrott. För fylleri och förargelseväckande beteende vid samma tillfälle som de förstnämda hade landsfiskal Hallin instämt en fjärde yngling, vilken sistnämda fick plikta sammanlagt 40 kr., medan de andra sluppo undan med 25 kr. vardera i plikt, cyklisten därtill 5 kr. extra.

Motorcykelåkning utan tänd lykta kostade en motorcyklist 40 dagsböter å1 kr.

För snatteri hade landsfiskal Jakobson instämt en arbetare. Svar. hade en dag motorcyklat förbi Hallvards station. och därvid hade han passat på att fylla en medhavd säck till hälften med kol från kolupplaget vid stationen. På vägen hade han emellertid mött personal vid järnvägen, som anmälde saken. Svar. inställde sig genom landsfiskal Stengård, som anhöll gm villkorlig dom för den tilltalade, framhållande att denne är arbetslös m. m. Mot detta hade åkl. intet att erinra, och rätten dömde svar. till 15 dagsböter å 1 kr. Målsägaren, trafik A.B. Västerhejde-Visby, hade intet annat yrande än att svar. skulle tilldelas en varning.

För förseelse mot motorförordningen dömdes vid föregående rättegångstillfälle Gunnar Engström från Folkes i Väte till 50 dagsböter å 1 kr. Genom felskrivning uppgavs adressen till Folka i När, vilket var fel och härmed rättas.

För olaga handel hade landsfiskal Hallin instämt åtta personer, vilka få veta vad den olovliga affärsverksamheten kostar nästa gång.

För fylleri vid ratten var omnibuschaufför S. A. G. Lokvist instämd av landsfiskal Jakobson. Händelsen hade ägt rum midsommaraftonen. Tvenne vittnen hördes vilka ansågo att svar. varit berörd vid tillfället. Utslag nästa gång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 oktober 1932
N:r 248

Västerhejde Visby järnväg.

Fr. o. m. måndagen den 5 september avgå t. v. tåg dagligenfrån Visby till Hallvards kl. 8,—, 11,15, 13,— (Högklint) 15,30, 17,20, 19,20från Hallvards till Visby kl., 7,25, 8,25, 11,55, 13,30 (Högklint) 16,30;17,55, 20,—. från Visby till Visborgsslätt kl. 20,30.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 september 1932
N:r 204

Som auktionerna

för Rutströms sterbhus Österby, Angelöf o. Jacobssons i Hunnlund och D. Wesleys adm. Rågåkra i Hejde voro till betalning förfallna d. 1 innev. Aug. samt för Sjögren och Fahlstedt, Bander och för K. Sigréns sterb. Jufves, Sanda som förfalla till betalning den 1 nästa Sept. så kommer likvid för dessa aukt. jälate äldre förfallna, alit upp bäras: Torsdagen den 30 Aug. kl. 11 e. m. i Visby, Adelsgatan 11, Fredagen den 31 Aug. kl. 2 e. m. hos undertecknad vid Rallyands, och Lördagen d. 1sept. kl. 10 f. m. hos Sigréns, Jufves, Sanda e. d. kl. 12 midd. hots Osc. Pettersson, Rågåkra Hejde, och s. d. kl. 3 e. m. hos Edv. Fahlstendt, Bander, Mästerby.
Hallvards d. 23 Aug. 1923.
Johan Olsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1928
N:r 198

Åldersroföreningen

anordnar på måndag utflykt till Åldersro, hemmet för gamla, som bekant i år är förlagt till Villa Granne i Västerhejde. Avresan sker med tåg till Hallvardls, som avgår ifrån Visby kl. 11,15 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1928
N:r 193

Auktion.

Fredagen d. 1 juni kl. 3 e. m. kommer genom auktion i Botmunds Strandhage Vesterhejde att försäljas för vederbörandes rättning c:a 40 kaster floved, några kaster grenved samt en del stämplad skog och å marken varande virke, för Lunds gård säljes även ett mindre parti potatis och 2:ne bikupor. Anstånd lämnas till den 1.a näta sept; Spekulanterna samlas hos O. Olsson, Hallvards.
Hallvards den 24 maj 1923.
Johan Olsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Maj 1923
N:r 118

Enskild fältskjutning

i förening med täflan om Visborgs skyttegilles vandringspokal kommer, söndagen den 21 februari 1915, att af Visby skyttegille anordnas i trakten mellan Suderbys i Vesterhejde och Allhagehöjden med skottriktning öfver s. k. Bobergsbrand mot nämda höjd. Allmänheten varnas att beträda nämda område mellan kl. 9-4. Skyttarna samlas vid Suderbys gård. Extra tåg afgå kl. 8,45 och 11 f. m. till Hallvards.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Visby skyttegille

beslöt på igår hållet sammanträde, att täflingen om Visborgs skyttegilles vandrinspokal skall äga rum söndagen 21 nästa februari i trakten af Hallvards.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19

Hallvards. Firma H. Andersson.

Hallvards. Firma H. Andersson.

Smidesrörelse & Hovslageri. Hallvards. Tel. Högklint 41.
Innehavaren började sin yrkesbana hos fadern, smedsmästare N. H. Andersson. Han arbetade i hemmet till tjugotvå års ålder, genomgick därefter hovbeslagarskola vid Gotlands artillerikår samt erhöll sedermera anställning vid Cedergrens Mek. Verkstad, där han arbetade under ett år. 1919 övertog H. Andersson faderns rörelse. En ny, tidsenligt utrustad smedja uppfördes 1922. I smedjan utföras alla till yrket hörande arbeten såsom lantbruks-, byggnads- och konstsmide samt tillverkning av bilvagnar. Firman utför även alla till ett hovslageri hörande arbeten.

Karl Henrik Andersson är född den 28 juni 1891 och son till smedsmästaren N. H. Andersson o. h. h. Emma Sofia f.
Pettersson. 1921 gifte han sig med Hulda Eklund. Barn: Karl-Henrik, född 1922, Stina, född 1926, och Erik, född 1929.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.