Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
(Hösttingets tredje sammanträde. Ordf. domhavanden.)
26,000 kr. i skadestånd för amputerat ben.
Som man torde erinra sig inträffade söndagen den 4 sistlidne september en olyckshändelse i vägkorsningen i närheten av handelslokalen i Väte, varvid en privatbil kolliderade med en motorcykel förd av furie Henning Petters, son vid 1. 18. Motorcyklisten skadade vid kollisionen sitt ena ben och forslades till lasarettet med bilen. Furir Petterssons benskada var emellertid av så svår art, att benet måste amputeras.

Som vållande till olyckan hade i går privatbilisten instämts och inställde sig genom advokat Sven Hultman. Enligt det föredragna polisförhörsprotokollet har de kollisionen ägt rum vid nämda vägkorsning, som skymmes av en 11/2 m. hög häck, varvid motorcyklisten kastades i gatan. Svarandeombudet vitsordade riktigheten av uppgifterna och inlämnade en promemoria till rätten, vari även medgavs att bilen haft något högre hastighet än de 25-30 km. i tim., som svar. angivit vid polisförhöret. Någon förklaring till olyckans orsak kunde svar. ej lämna, utan betecknades det hela som ren olyckshändelse. En bidragande orsak var dock den omständigheten att häcken skymde sikten och att svar. haft för avsikt att stanna ett 50-tal meter längre fram på vägen. Svar. sade sig vilja underkasta sig laga ansvar. På målsägarens vägnar begärde landsfiskal Justus Jakobson 25,000 kr. i engångsbelopp för målsäg:s ådragna invaliditet, vidare 5,000 kr. för sveda och värk samt förlorad arbetsinkomst fr. o. m. dagen efter olyckan, i vilket belopp inberäknades ersättning för konstgjort ben samt för förstörd motorcykel och förstörda kläder. Vidare begärdes ersättning för lasarettskostnader med belopp, som ännu icke kunde specificeras på grund av att målsägaren ännu är kvar på lasarettet.
Ombudet anhöll om två månaders anstånd med målet för att vederbörande försäkringsbolag skulle få tillfälle att överväga skadeståndsfrågan. Målet förekommer åter vid vårtingets första sammanträde.

För fylleri och förargelseväckande beteende hade trenne ynglingar instämts av landsfiskal F. Stengård. Svarandena, som skriftligen erkände vad som lades dem till last, hade uppträtt berusade på stortorgdagen i Hemas och senare på tåget till Burgsvik varit högljudda och kommit allmän förargelse åstad. Den tredje hade dessutom åkt cykel utan tänd lykta efter mörkrets inbrott. För fylleri och förargelseväckande beteende vid samma tillfälle som de förstnämda hade landsfiskal Hallin instämt en fjärde yngling, vilken sistnämda fick plikta sammanlagt 40 kr., medan de andra sluppo undan med 25 kr. vardera i plikt, cyklisten därtill 5 kr. extra.

Motorcykelåkning utan tänd lykta kostade en motorcyklist 40 dagsböter å1 kr.

För snatteri hade landsfiskal Jakobson instämt en arbetare. Svar. hade en dag motorcyklat förbi Hallvards station. och därvid hade han passat på att fylla en medhavd säck till hälften med kol från kolupplaget vid stationen. På vägen hade han emellertid mött personal vid järnvägen, som anmälde saken. Svar. inställde sig genom landsfiskal Stengård, som anhöll gm villkorlig dom för den tilltalade, framhållande att denne är arbetslös m. m. Mot detta hade åkl. intet att erinra, och rätten dömde svar. till 15 dagsböter å 1 kr. Målsägaren, trafik A.B. Västerhejde-Visby, hade intet annat yrande än att svar. skulle tilldelas en varning.

För förseelse mot motorförordningen dömdes vid föregående rättegångstillfälle Gunnar Engström från Folkes i Väte till 50 dagsböter å 1 kr. Genom felskrivning uppgavs adressen till Folka i När, vilket var fel och härmed rättas.

För olaga handel hade landsfiskal Hallin instämt åtta personer, vilka få veta vad den olovliga affärsverksamheten kostar nästa gång.

För fylleri vid ratten var omnibuschaufför S. A. G. Lokvist instämd av landsfiskal Jakobson. Händelsen hade ägt rum midsommaraftonen. Tvenne vittnen hördes vilka ansågo att svar. varit berörd vid tillfället. Utslag nästa gång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 oktober 1932
N:r 248

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *